Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 8. POGLAVLJE

Beg od zlog kralja

Beg od zlog kralja

MATEJ 2:13-23

  • BEG ISUSOVE PORODICE U EGIPAT

  • JOSIF SE S PORODICOM SELI U NAZARET

Jehovin anđeo se pojavio Josifu u snu i rekao: „Ustani, uzmi dete i njegovu majku i beži u Egipat, i ostani tamo dok ti ne kažem da se vratiš, jer će Irod tražiti dete da ga pogubi“ (Matej 2:13). Tako je Josif probudio Mariju da joj saopšti tu važnu vest.

Oni su sa svojim sinom odmah krenuli. To je bilo u pravom trenutku, jer je Irod upravo saznao da su ga astrolozi izigrali. Ranije im je rekao da se vrate i kažu mu šta su saznali, a oni su napustili zemlju. Irod je bio veoma besan, i pošto je i dalje želeo da ubije Isusa, naredio je da se u Vitlejemu i okolini pobiju sva muška deca do dve godine. Tu starosnu granicu je odredio na osnovu onoga što je saznao od astrologa sa Istoka.

Pokolj dece bio je užasan! Ne znamo koliko je dečaka pobijeno, ali bolni jauci i plač majki predstavljali su ispunjenje jednog proročanstva koje je izgovorio Božji prorok Jeremija (Jeremija 31:15).

Josif je za to vreme sa svojom porodicom već bio u Egiptu. Posle nekog vremena, u snu mu se ponovo javio Jehovin anđeo: „Ustani, uzmi dete i njegovu majku i pođi u izraelsku zemlju, jer su umrli oni koji su tražili detetovu dušu“ (Matej 2:20). Tako je Josif razumeo da se s porodicom može vratiti u svoju domovinu. Time se ispunilo još jedno proročanstvo u kom je rečeno da će Bog svog Sina pozvati iz Egipta (Osija 11:1).

Po svemu sudeći, Josif je nameravao da se s porodicom naseli u Judeji, verovatno nadomak Vitlejema, gde su živeli  pre nego što su pobegli u Egipat. Međutim, saznao je da je sada Irodov zli sin Arhelaj kralj Judeje. Bog ga je opet u snu upozorio na tu opasnost. Zato su on i njegova porodica otputovali na sever i naselili se na području Galileje, u Nazaretu. Tako je Isus odrastao daleko od središta jevrejskog verskog života. Time se ispunilo još jedno proročanstvo: „Zvaće se Nazarećanin“ (Matej 2:23).