Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

2. LEKCIJA

Ko je Bog?

Ko je Bog?

1. Zašto treba da iskazujemo čast Bogu?

Pravi Bog je Stvoritelj svega. On nema ni početak ni kraj (Psalam 90:2). Od njega potiču dobre vesti koje nalazimo u Svetom pismu (1. Timoteju 1:11). Pošto nam je Bog podario život, jedino njemu treba da iskazujemo svu čast. Pročitajte Otkrivenje 4:11.

2. Kakav je Bog?

Nijedan čovek nikada nije video Boga jer je on Duh, što znači da je viši životni oblik od materijalnih bića, koja žive na zemlji (Jovan 1:18; 4:24). Ali po svemu onome što je Bog stvorio možemo razumeti kakav je on. Na primer, raznoliko cveće i voće su živi dokaz toga koliko nas on voli i koliko je mudar. Veličina svemira nam otkriva koliko je moćan. Pročitajte Rimljanima 1:20.

O Bogu još više možemo naučiti ako čitamo Sveto pismo. Na primer, u njemu se govori o tome šta Bog voli a šta ne voli, kako se ophodi s ljudima i kako reaguje u različitim situacijama. Pročitajte Psalam 103:7-10.

3. Da li Bog ima ime?

Isus je rekao: „Oče naš, koji si na nebesima, neka se sveti tvoje ime“ (Matej 6:9). Premda ima mnoge titule, Bog ima samo jedno ime. Izgovor tog imena razlikuje se od jezika do jezika. Na srpskom jeziku se obično koristi oblik „Jehova“, a ponekad i „Jahve“. Primera radi, u prevodu dr Luje Bakotića u fusnoti za Postanje 2:5 stoji: „Gospod upotrebljujemo na mesto jevrejskoga Jehova (Jahveh).“

Božje ime je izbačeno iz mnogih prevoda Svetog pisma i zamenjeno titulama Gospod i Bog. Ali kada je Sveto pismo napisano, u njemu se to ime nalazilo oko 7 000 puta. Isus je koristio Božje ime kad je ljudima govorio o Bogu. Pročitajte Jovana 17:26.

Pogledajte kratak film Da li Bog ima ime?

4. Da li je Jehovi stalo do nas?

Poput oca na slici, Bog je preduzeo konkretne korake imajući na umu našu dobrobit

Da li činjenica da postoji toliko mnogo patnje pokazuje da Jehovi Bogu nije stalo do nas? Neki čak tvrde da nam on nanosi patnju da bi nas iskušavao, ali to nije tačno. Pročitajte Jakovljevu 1:13.

Bog je čoveku ukazao čast time što mu je dao slobodu izbora. Zar ne treba da mu budemo zahvalni što nam dopušta da sami odlučimo da li ćemo ga slušati? (Isus Navin 24:15). Nažalost, mnogi zloupotrebljavaju svoju slobodu i čine zlo drugima, zbog čega ima tako puno patnje i nepravde. Jehovu sve to mnogo boli. Pročitajte Postanak 6:5, 6.

Jehova je Bog kome je stalo do ljudi. On želi da budemo srećni. Uskoro će okončati patnju i ukloniti sve koji je prouzrokuju. Dok to vreme ne dođe, Bog s dobrim razlogom dopušta patnju. U 8. lekciji biće objašnjeno zašto. Pročitajte 2. Petrovu 2:9; 3:7, 13.

5. Kako se možemo približiti Bogu?

Jehova nas poziva da mu se molimo i tako mu se približimo. Njemu je stalo do svakog od nas ponaosob (Psalam 65:2; 145:18). Rado nam oprašta. Zapaža kada se trudimo da mu ugodimo, iako nam to ponekad ne polazi za rukom. To znači da možemo biti Božji prijatelji iako smo nesavršeni. Pročitajte Psalam 103:12-14 i Jakovljevu 4:8.

Pošto nam je dao život, Jehovu treba da volimo više nego bilo koga drugog (Marko 12:30). Pokazaćete da ga volite tako što ćete nastaviti da učite o njemu i da činite ono što on želi. Na taj način ćete mu biti sve bliži. Pročitajte 1. Timoteju 2:4 i 1. Jovanovu 5:3.