Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

3. LEKCIJA

Da li su dobre vesti iz Svetog pisma zaista od Boga?

Da li su dobre vesti iz Svetog pisma zaista od Boga?

1. Ko je autor Svetog pisma?

U Svetom pismu nalazimo dobru vest da će ljudi zauvek živeti na zemlji (Psalam 37:29). Sveto pismo se sastoji od 66 knjižica. Pisalo ga je 40 pobožnih ljudi koje je izabrao Bog. Prvih pet knjiga napisao je Mojsije pre oko 3 500 godina. Poslednju knjigu je napisao apostol Jovan pre više od 1 900 godina. Čije su misli pisci Biblije zapisivali? Bog je komunicirao s njima putem svog svetog duha (2. Samuilova 23:2). Oni su zapisivali Božje misli, a ne svoje. Zato je Autor Svetog pisma Jehova Bog. Pročitajte 2. Timoteju 3:16 i 2. Petrovu 1:20, 21.

Pogledajte kratak film Ko je autor Svetog pisma?

2. Kako možemo biti sigurni da je Sveto pismo verodostojno?

Znamo da je Biblija od Boga jer tačno i u detalje proriče budućnost. Nijedan čovek to ne može (Isus Navin 23:14). Samo Svemoćni Bog može tačno proreći budućnost ljudskog roda. Pročitajte Isaiju 42:9; 46:10.

Sasvim je logično da knjiga koja potiče od Boga bude bez premca, što se svakako može reći za Bibliju. Ona je izdata na stotinama jezika, u više milijardi primeraka. Premda je pisana u drevno doba, u skladu je s naučnim dokazima. Osim toga, među zapisima njenih 40 pisaca nema protivrečnosti. * Ova knjiga pruža neoboriv dokaz koliko nas Bog voli i ona još uvek ima moć da naš život menja nabolje. Te činjenice uveravaju milione ljudi da je Sveto pismo Božja Reč. Pročitajte 1. Solunjanima 2:13.

Pogledajte kratak film Kako možemo biti sigurni da je Sveto pismo verodostojno?

3. O čemu govori Sveto pismo?

Iz Božje Reči saznajemo da je Bog imao nešto predivno na umu kada je stvarao ljude, naime da oni žive u raju. Ona objašnjava i kako je čovek već na samom početku ljudske istorije izgubio tu priliku, ali da će na zemlji ipak biti raj. Pročitajte Otkrivenje 21:4, 5.

Božja Reč sadrži i zakone, načela i savete. U njoj je zabeleženo kako se Bog tokom istorije ophodio s ljudima i na osnovu toga se vidi kakva je on osoba. Zato vam Biblija može pomoći da upoznate Boga i postanete njegov prijatelj. Pročitajte Psalam 19:7, 11 i Jakovljevu 2:23; 4:8.

4. Kako možemo razumeti Sveto pismo?

Da bi čitalac lakše razumeo Sveto pismo, u ovoj brošuri se koristi isti metod poučavanja koji je koristio Isus. On je povezivao i objašnjavao biblijske stihove i tako su njegovi slušaoci lako mogli da „razumeju Pismo“. Pročitajte Luku 24:27, 45.

Nema boljih vesti od onih iz Božje Reči. Pa ipak, neke ljude one ne zanimaju, a drugima čak smetaju. Ne dozvolite da vas to obeshrabri. Upoznajte Boga proučavajući Sveto pismo jer tako možete dobiti večni život. Pročitajte Jovana 17:3.

 

^ odl. 3 Videti brošuru Knjiga za sve ljude.