Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 10. LEKCIJA

Kako pronaći pravu religiju

Kako pronaći pravu religiju

Ako želiš da budeš Božji prijatelj, moraš praktikovati religiju koju Bog priznaje. Isus je rekao da će „pravi obožavaoci“ obožavati Boga u skladu sa „istinom“ (Jovan 4:23, 24). Postoji samo jedan ispravan način obožavanja Boga (Efešanima 4:4-6). Prava religija vodi do večnog života, a kriva religija vodi u uništenje (Matej 7:13, 14).

Pravu religiju možeš prepoznati posmatrajući ljude koji je praktikuju. Pošto je Jehova dobar, njegovi pravi obožavaoci moraju da budu dobri ljudi. Baš kao što zdravo stablo jabuke rađa dobre jabuke, prava religija stvara dobre ljude (Matej 7:15-20).

Jehovini prijatelji duboko poštuju Bibliju. Oni znaju da je Biblija od Boga. Zato dopuštaju da Biblija upravlja njihovim životom, pomoću nje rešavaju svoje probleme, i ona im pomaže da uče o Bogu (2. Timoteju 3:16). Oni se trude da primenjuju ono što propovedaju.

 Jehovini prijatelji pokazuju međusobnu ljubav. Isus je pokazivao ljubav prema ljudima tako što ih je poučavao o Bogu i lečio one koji su bili bolesni. Oni koji praktikuju pravu religiju takođe pokazuju međusobnu ljubav. Poput Isusa, oni ne preziru siromašne ili one koji su iz nekog drugog naroda. Isus je rekao da će ljudi znati ko su njegovi učenici po ljubavi koju pokazuju među sobom (Jovan 13:35).

Božji prijatelji iskazuju čast Božjem imenu Jehova. Ako neko ne bi hteo da koristi tvoje ime, da li bi on bio tvoj bliski prijatelj? Ne! Kad imamo prijatelja, mi koristimo njegovo ime i drugima lepo pričamo o tom prijatelju. Zato oni koji žele da budu Božji prijatelji treba da koriste njegovo ime i da drugima govore o njemu. Jehova želi da to radimo (Matej 6:9; Rimljanima 10:13, 14).

Poput Isusa, Božji prijatelji poučavaju ljude o Božjem Kraljevstvu. Božje Kraljevstvo je nebeska vlada koja će zemlju pretvoriti u raj. Božji prijatelji prenose drugima tu dobru vest o Božjem Kraljevstvu (Matej 24:14).

Jehovini svedoci se trude da budu Božji prijatelji. Oni poštuju Bibliju i imaju ljubav među sobom. Oni takođe koriste Božje ime i iskazuju čast tom imenu te druge poučavaju o Božjem Kraljevstvu. U današnjem svetu, Jehovini svedoci upražnjavaju pravu religiju.