Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 DODATAK

Kada i zašto žene treba da pokriju glavu?

Kada i zašto žene treba da pokriju glavu?

U kojim situacijama hrišćanka treba da pokrije glavu dok učestvuje u teokratskim aktivnostima i zašto? Razmotrimo šta je apostol Pavle pod Božjim nadahnućem rekao o ovoj temi. On je dao smernice koje su nam potrebne da bismo donosili ispravne odluke kojima iskazujemo čast Bogu. U 1. Korinćanima 11:3-16 naveo je tri faktora koja treba uzeti u obzir. To su: (1) teokratske aktivnosti u kojima žena mora da pokrije glavu, (2) okolnosti koje to zahtevaju i (3) motivi zbog kojih se treba držati tog načela.

Teokratske aktivnosti. Apostol Pavle spominje molitvu i proricanje (4. i 5. stih). Molitva je obraćanje Jehovi s dubokim poštovanjem. Proricanje bi se u današnje vreme moglo odnositi na sve situacije u kojima Jehovine sluge poučavaju nekoga o Bibliji. Međutim, da li je Pavle hteo da kaže da žena treba da pokrije glavu kad god se moli ili poučava druge o biblijskoj istini? Ne. To zavisi od okolnosti u kojima se žena moli ili u kojima nekoga poučava.

Okolnosti. Pavlove reči ukazuju na aktivnosti koje se odvijaju u porodici i u skupštini. On kaže: „Ženi je poglavar muškarac [...] Svaka žena koja se moli ili proriče  nepokrivene glave sramoti svoju glavu“ (3. i 5. stih). Jehova je u porodičnom uređenju poglavarstvo dodelio mužu. Ukoliko bi žena obavljala dužnosti koje je Jehova poverio mužu, ona bi sramotila svog muža. Ali to se ne bi desilo ako bi pokazala dužno poštovanje prema autoritetu koji ima njen muž. Na primer, ako bi bilo neophodno da proučava s nekim Bibliju u prisustvu svog muža, ona bi pokazala da poštuje njegov autoritet tako što bi pokrila glavu. Ona bi to uradila bez obzira na to da li je on kršten ili nije, jer je on poglavar porodice. * Ako se moli ili poučava nekoga u prisustvu svog maloletnog krštenog sina, takođe treba da pokrije glavu, ali ne zato što je on poglavar porodice već zato što kao kršteni muškarac ima određeni autoritet u skupštini.

Pavle spominje i skupštinu kad kaže: „Ako neko hoće da se prepire oko toga i da nameće neki drugi običaj, mi drugog običaja nemamo, niti ga imaju Božje skupštine“ (16. stih). U hrišćanskoj skupštini poglavarstvo je povereno krštenim muškarcima (1. Timoteju 2:11-14; Jevrejima 13:17). Samo muškarci mogu biti naimenovani za starešine i sluge pomoćnike i Bog im je dao odgovornost da se brinu o njegovom stadu (Dela apostolska 20:28). Međutim, okolnosti ponekad nalažu da jedna sestra obavi neki zadatak za koji je obično zadužen kršteni brat. Na primer, možda treba da održi sastanak za službu jer nema krštene braće koja bi to mogla učiniti. Ili možda treba da u dogovoreno vreme proučava Bibliju s nekim u prisustvu krštenog brata. * U takvim situacijama sestra treba da pokrije glavu jer time pokazuje da obavlja zadatak koji bi u normalnim okolnostima u skupštini obavio muškarac.

S druge strane, u mnogim teokratskim aktivnostima sestre ne moraju da pokriju glavu. Na primer, to ne moraju  da rade kad komentarišu na hrišćanskim sastancima, kad propovedaju od kuće do kuće sa svojim mužem ili drugim krštenim bratom, ili kada proučavaju sa svojom nekrštenom decom ili se mole s njima. Naravno, u vezi s tim mogu se pojaviti još neka pitanja i ako neka sestra nije sigurna šta treba da radi, onda bi bilo dobro da ta pitanja dodatno istraži. * Ukoliko i dalje nije sigurna šta treba da radi i ako joj savest nalaže da pokrije glavu, ne bi bilo pogrešno ako bi to učinila, kao što je prikazano na slici.

Motivi. U 10. stihu nalazimo dva razloga zbog kojih jedna hrišćanka treba da pokrije glavu: „Zbog anđela, žena treba da ima na glavi znak podložnosti.“ Kao prvo, zapazimo izraz „znak podložnosti“. Žena pokrivanjem glave pokazuje da priznaje autoritet koji je Jehova dodelio krštenim muškarcima u skupštini. Time pokazuje da voli Jehovu Boga i da želi da mu bude verna. Drugi razlog nalazimo u rečima „zbog anđela“. Kakav utisak ona ostavlja na ta moćna duhovna stvorenja time što pokriva glavu?

Anđelima je stalo do toga da se Božji autoritet poštuje u čitavoj Jehovinoj organizaciji, i na nebu i na zemlji. I za njih je korisno kada vide primer koji im pružaju nesavršeni ljudi. Na kraju krajeva, i oni treba da se podlože Jehovinom uređenju, što je ispit na kome su mnogi anđeli ranije pali (Judina 6). Anđeli mogu videti situacije u kojima je jedna hrišćanka iskusnija, obrazovanija i inteligentnija od nekog krštenog muškarca u  skupštini. Pa ipak, ona spremno pokazuje podložnost njegovom autoritetu. U nekim slučajevima žena je pomazana hrišćanka koja će u budućnosti biti jedan od Hristovih sunaslednika. Takva žena će na kraju služiti na položaju višem nego što ga imaju anđeli i vladaće s Hristom na nebu. Ona svojom podložnošću anđelima pruža izvanredan primer! Sve sestre imaju priliku da pred milionima anđela pokažu da su zaista ponizne, verne i podložne Bogu!

^ odl. 5 Hrišćanka se obično neće moliti naglas u prisustvu svog muža koji je takođe Jehovin sluga, osim u izuzetnim situacijama, na primer ako on zbog bolesti ne može da govori.

^ odl. 6 Sestra ne mora da pokrije glavu kada u dogovoreno vreme proučava Bibliju s nekim u prisustvu nekrštenog objavitelja koji nije njen muž.

^ odl. 7 Više informacija nalazi se u Stražarskoj kuli od 15. novembra 2009, strane 12-13, od 15. jula 2002, strane 26-27 i od 1. januara 1978, strane 29-32.