Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 DODATAK

Biblijsko gledište o razvodu braka i razdvajanju

Biblijsko gledište o razvodu braka i razdvajanju

Jehova očekuje od onih koji su u braku da ostanu verni svom bračnom drugu. Kada je osnovao bračno uređenje, Jehova je rekao: ’Čovek će prionuti uz svoju ženu i oni će postati jedno telo.‘ Kasnije je Isus Hrist to ponovio i dodao: „Što je Bog sastavio, čovek neka ne rastavlja“ (Postanak 2:24; Matej 19:3-6). Dakle, Jehova i Isus smatraju brak doživotnom vezom koja se prekida samo kad jedan od bračnih drugova umre (1. Korinćanima 7:39). Budući da je bračna zajednica nešto sveto, na razvod se ne sme olako  gledati. U stvari, Jehova mrzi razvod za koji prema Bibliji nema osnova (Malahija 2:15, 16).

U kojim slučajevima Biblija dozvoljava razvod braka? Jehova mrzi preljubu i blud, to jest polni nemoral (Postanak 39:9; 2. Samuilova 11:26, 27; Psalam 51:4). Polni nemoral je u njegovim očima toliko odvratan da ga smatra opravdanim razlogom za razvod braka. (Šta se sve podrazumeva pod bludom objašnjeno je u devetom poglavlju, sedmom odlomku.) Jehova dozvoljava nedužnom bračnom drugu da odluči da li će ostati u braku ili će tražiti razvod (Matej 19:9). Dakle, ako nedužni bračni drug zatraži razvod, time ne čini nešto što bi Jehova mrzeo. Međutim, hrišćanska skupština ne podstiče nikoga da traži razvod. U nekim situacijama nedužni bračni drug može odlučiti da ostane u braku sa supružnikom koji je bio neveran, naročito ako se on iskreno kaje. U svakom slučaju, oni koji prema Bibliji imaju osnova za razvod braka moraju sami doneti odluku i prihvatiti sve posledice koje ta odluka sa sobom donosi (Galatima 6:5).

U nekim ekstremnim slučajevima, neki hrišćani su odlučili da se razdvoje ili razvedu iako njihov bračni drug nije počinio blud. U takvom slučaju Biblija jasno kaže da osoba koja se odlučila na takav korak treba da ’ostane neudata [ili neoženjena] ili da se pomiri‘ s bračnim drugom (1. Korinćanima 7:11). Takva osoba nije slobodna da sklopi novi brak s nekim drugim (Matej 5:32). Razmotrimo sada neke krajnje specifične situacije u kojima neki smatraju da imaju osnova da se razdvoje ili razvedu (pri čemu s biblijskog stanovišta ipak nisu slobodni da ponovo stupe u brak).

Namerno zapostavljanje porodice. Porodica može ostati bez osnovnih sredstava za život zato što se muž ne brine za svoje ukućane iako je sposoban za to. Biblija kaže: „Ako se neko ne brine za [...] svoje ukućane, odrekao se vere i gori je od nevernika“ (1. Timoteju 5:8). Ako takav čovek ne želi da se promeni, žena mora odlučiti da li je potrebno da sebe i svoju decu zaštiti time što će zatražiti zakonski razvod braka ili preduzeti neke druge  zakonske mere koje joj stoje na raspolaganju. Naravno, hrišćanske starešine treba pažljivo da razmotre pritužbu da se neki hrišćanin ne stara o svojoj porodici. Osoba koja ne želi da se stara o svojoj porodici može biti isključena iz skupštine.

Teško fizičko zlostavljanje. Neko može biti toliko nasilan da ugrožava zdravlje, pa čak i život svog bračnog druga. Ako je nasilan bračni drug Jehovin svedok, starešine treba da ispitaju da li su takve optužbe tačne. Zbog izliva gneva i nasilnog ponašanja osoba može biti isključena iz skupštine (Galatima 5:19-21).

Onemogućavanje bračnom drugu da služi Jehovi. Neko možda na sve moguće načine pokušava da spreči svog bračnog druga da služi Jehovi ili ga čak prisiljava da na neki način krši Božje zapovesti. U takvom slučaju ugroženi bračni drug mora proceniti da li su razdvajanje ili možda čak i razvod jedini način da se ’pokorava Bogu, a ne ljudima‘ (Dela apostolska 5:29).

Ni u jednom slučaju u kom se radi o tako ekstremnim situacijama poput onih koje smo spomenuli, niko ne treba da vrši pritisak na nedužnog bračnog druga da se razdvoji, odnosno razvede, ili da ostane u braku. Premda duhovno zreli suhrišćani i starešine mogu pružiti podršku i savete zasnovane na Bibliji, oni ipak ne znaju šta se sve dešava između muža i žene. Samo Jehova to zna. Naravno, udata žena ne bi pokazala poštovanje prema Bogu i bračnom uređenju ako bi preuveličavala ozbiljnost svojih bračnih problema samo da bi se odvojila od muža. Isto važi i za muža. Jehova vidi skrivene namere koje stoje iza razdvajanja ili razvoda, bez obzira na to koliko neko pokušava da ih sakrije. Nema sumnje da je „sve golo i otkriveno pred očima onoga kome moramo položiti račun“ (Jevrejima 4:13). Ali ako ekstremno opasna situacija traje duže vreme, niko ne treba da kritikuje osobu koja je odlučila da se razdvoji ili razvede pošto druge mogućnosti nisu dale rezultate. Na kraju „svi ćemo stati pred Božju sudsku stolicu“ (Rimljanima 14:10-12).