Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 5. PITANJE

Koju poruku prenosi Sveto pismo?

Koju poruku prenosi Sveto pismo?

„Staviću neprijateljstvo između tebe i žene i između tvog potomstva i njenog potomstva. Ono će ti glavu zdrobiti, a ti ćeš ga u petu raniti.“

(Postanak 3:15)

„Preko tvog potomstva blagosloviće se svi narodi na zemlji zato što si poslušao moj glas.“

(Postanak 22:18)

„Neka dođe kraljevstvo tvoje. Neka bude volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji.“

(Matej 6:10)

„Bog koji daje mir uskoro će satrti Satanu pod vašim nogama.“

(Rimljanima 16:20)

„Kad mu sve bude podloženo, tada će se i sam Sin podložiti onome koji mu je sve podložio, da Bog bude sve svima.“

(1. Korinćanima 15:28)

 „Obećanja su bila data Avrahamu i njegovom potomstvu [...] koje je Hrist. A ako ste Hristovi, onda ste Avrahamovo potomstvo.“

(Galatima 3:16, 29)

„Kraljevska vlast nad svetom sada pripada našem Gospodu i njegovom Hristu, i on će kraljevati u svu večnost.“

(Otkrivenje 11:15)

„Bio je zbačen veliki zmaj, prazmija, koji se zove Ðavo i Satana, koji zavodi ceo svet. Bio je zbačen na zemlju, a s njim su bili zbačeni i njegovi anđeli.“

(Otkrivenje 12:9)

„Uhvatio je zmaja, prazmiju, koji je Ðavo i Satana, i svezao ga na hiljadu godina.“

(Otkrivenje 20:2)