Vrati se na sadržaj

Uputstva za održavanje sastanka Hrišćanski život i služba propovedanja

Uputstva za održavanje sastanka Hrišćanski život i služba propovedanja

UVODNE REČI

 2. Jedan minut. Svake sedmice, nakon uvodne pesme i molitve, predsedavajući sastanka Život i služba probudiće zanimanje za program. Treba da se usredsredi na misli koje će naročito značiti skupštini.

BLAGO IZ BOŽJE REČI

  3. Govor: 10 minuta. Tema i dve ili tri glavne tačke nalaze se u Radnoj svesci. Ovaj govor treba da održi starešina ili sposoban sluga pomoćnik. Kada je u sedmičnom rasporedu za čitanje Biblije na redu nova biblijska knjiga, biće pušten video koji će je uvesti. Govornik može istaći vezu između teme i videa. Međutim, najvažnije je da obradi tačke navedene u Radnoj svesci. Takođe,  koliko vreme dozvoljava, treba da upotrebi priložene ilustracije i biblijske misli, koje su osmišljene tako da upotpune materijal koji se osmatra. Može da koristi i dodatni materijal sve dok se drži glavnih misli.

 4. Pronađimo dragulje u Božjoj Reči: 10 minuta. Ovaj deo treba da obradi starešina ili sposoban sluga pomoćnik u vidu pitanja i odgovora, bez uvoda i zaključka. Treba da postavi oba pitanja. Na njemu je da proceni da li treba pročitati sve stihove. Komentari treba da traju najviše 30 sekundi.

  5. Čitanje Biblije: 4 minuta. Ovaj zadatak treba da dobije brat. On treba da pročita dodeljeni materijal, ne iznoseći ni uvod ni zaključak. Predsedavajući sastanka će se truditi da pomogne učenicima da čitaju tačno, s razumevanjem, tečno, sa ispravnim naglašavanjem smisla, ispravnom modulacijom, odgovarajućim pauzama i prirodno. Budući da dužina materijala koji se čita tokom ove tačke nije uvek ista, nadglednik sastanka Hrišćanski život i služba propovedanja treba da prilikom dodeljivanja zadatka uzme u obzir sposobnosti učenika.

PRIPREMA ZA SLUŽBU PROPOVEDANJA

 6. 15 minuta. Ovaj deo sastanka je osmišljen tako da svima pruži priliku da se osposobljavaju za službu i da razvijaju veštine propovedanja i poučavanja. Na objavitelju je da odluči da li će koristiti neku od osnovnih publikacija ili neki video za službu propovedanja. Kao pomoć u službi propovedanja, uz predloge za razgovor nalazi se okvir „Ovaj stih možete naći u“. Učenici mogu sami odlučiti da li će u svojim zadacima koristiti ovaj okvir. U Radnoj svesci će biti naznačeno koliko vremena je određeno za svaki zadatak, a ponekad će biti data dodatna uputstva. Učenici ne treba da uključuju dodatne informacije samo da bi iskoristili vreme koje imaju na raspolaganju. Neki dobro pripremljeni zadaci mogu biti završeni ranije jedan minut ili čak i više. Ako je potrebno, i starešine mogu dobiti učeničke zadatke. Ponekad će se umesto video-prezentacije razmatrati neki drugi video. To treba da vodi starešina ili sposoban sluga pomoćnik.

 7. Video-prezentacije: One će se na redovnoj osnovi prikazivati i razmatrati s prisutnima. U njima će biti prikazani prvi razgovor i naknadna poseta. Ovaj deo treba da vodi predsedavajući sastanka.

 8. Prvi razgovor: Ovaj zadatak može dobiti brat ili sestra. Sagovornik treba da bude istog pola ili član porodice. Učenik i njegov sagovornik mogu sedeti ili stajati. Treba izabrati pozdrav koji odgovara području. Učenik treba da osmisli zadatak na osnovu datog predloga za prvi razgovor iz Radne sveske.

 9. Naknadna poseta: Ovaj zadatak može dobiti brat ili sestra. Sagovornik ne treba da bude suprotnog pola (km 5/97 str. 2). Učenik i njegov sagovornik mogu sedeti ili stajati. Učenik treba da prikaže šta se može reći na naknadnoj poseti kod osobe koja je bila zainteresovana tokom prvog razgovora. Učenik treba da osmisli zadatak na osnovu datog predloga iz Radne sveske.

 10. Biblijski kurs: Ovaj zadatak može dobiti brat ili sestra. Sagovornik ne treba da bude suprotnog pola (km 5/97 str. 2). Učenik i njegov sagovornik mogu sedeti ili stajati. U ovom delu treba prikazati deo biblijskog kursa koji je već u toku. Nema potrebe praviti uvod ili zaključak osim ako učenik ne radi na lekciji u kojoj se to zahteva. Nije neophodno pročitati sav dodeljeni materijal, mada se to može učiniti. U prvom planu treba da bude veština poučavanja.

 11. Govor: Ovaj zadatak treba da dobije brat i treba da ga održi kao govor skupštini.

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

 12. Nakon pesme, prvih 15 minuta sastojaće se od jedne ili dve tačke osmišljene da pomognu prisutnima da primene savete iz Božje Reči. Osim ako nije drugačije naznačeno, ove tačke treba  dodeliti starešinama ili sposobnim slugama pomoćnicima. Kada su na redu potrebe skupštine, njih treba dodeliti isključivo starešinama.

  13. Skupštinsko razmatranje Biblije: 30 minuta. Treba da vodi sposoban starešina. (Ako nema dovoljno starešina, po potrebi se mogu koristiti i sposobne sluge pomoćnici.) Starešinstvo treba da odluči ko može voditi Skupštinsko razmatranje Biblije. Treba izabrati braću koja će voditi računa da ne prekoračuju vreme, da istaknu glavne stihove i da pomognu prisutnima da izvuku pouku iz materijala. Uputstva koja postoje za vođenje Razmatranja Stražarske kule mogu se primeniti i u ovom slučaju. Ako se dodeljeni materijal za proučavanje temeljno razmotri i pre određenog vremena, može se ranije završiti s razmatranjem. Kad god je moguće, svake sedmice treba koristiti drugog voditelja i čitača. Ukoliko predsedavajući sastanka Život i služba zamoli voditelja da skrati razmatranje Biblije, voditelj će morati da nađe način da to učini. Jedna od stvari koju može učiniti jeste da izostavi čitanje nekih odlomaka.

ZAVRŠNE REČI

  14. 3 minuta. Predsedavajući sastanka će se osvrnuti na misli iznete na sastanku koje su naročito korisne. Treba da najavi program za narednu sedmicu. Ukoliko ima dovoljno vremena za to, mogao bi da kao podsetnik pročita imena učesnika za narednu sedmicu. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, sva važna obaveštenja ili pisma predsedavajući treba da pročita skupštini tokom ovog dela. Neke uobičajene informacije, kao što su raspored redovnih sastanaka za službu propovedanja ili raspored za čišćenje, ne treba iznositi s podijuma već ih treba staviti na oglasnu tablu. Ukoliko neko obaveštenje ili pismo ne može biti pročitano u okviru vremena za ovaj deo, predsedavajući treba da zamoli braću koja iznose tačke u delu Hrišćanski život da ih skrate koliko je potrebno. (Vidi  13. i  17. odlomak.) Sastanak će se završiti pesmom i molitvom.

POSVETI SE ČITANJU I POUČAVANJU

 15. Svaki učesnik treba da na sastanak Život i služba ponese brošuru Čitanje i poučavanje, bilo u štampanom bilo u elektronskom obliku. Predsedavajući sastanka Život i služba treba da na temelju te brošure pohvali učesnika ili mu da savet. Učenici treba da rade na lekciji navedenoj u zagradama u Radnoj svesci. Deo brošure „Prati svoj napredak“ predviđen je za učenika i ne popunjava ga predsedavajući sastanka.

POHVALA I SAVET

  16. Predsedavajući sastanka će imati otprilike jedan minut nakon svakog učeničkog zadatka da pohvali učenika i pruži mu savet na temelju brošure Čitanje i poučavanje. Kad najavljuje zadatak, on neće reći na kojoj lekciji učenik radi. Međutim, nakon održanog zadatka i odgovarajuće pohvale, može reći na kojoj lekciji je učenik radio. Takođe može reći na osnovu čega se vidi da je to dobro uradio ili ljubazno objasniti zašto bi bilo dobro da još radi na toj lekciji. Predsedavajući može prokomentarisati i nešto drugo u vezi sa zadatkom ako smatra da bi to bilo korisno za učenika ili prisutne. U skladu s potrebama svakog učenika, predsedavajući mu može posle sastanka ili u neko drugo vreme nasamo dati dodatan savet na temelju brošure Čitanje i poučavanje ili priručnika za Teokratsku školu. Savet se može odnositi na dodeljenu ili neku drugu lekciju. (O ulozi predsedavajućeg na sastanku Život i služba, kao i o ulozi pomoćnog savetnika vidi  17,  22. i  24. odlomak.)

VREME

     17. Niko ne treba da prekorači vreme, pa ni predsedavajući sastanka. Premda više neće pisati da se zadatak ili neka tačka mogu održati „do“ određenog vremena, ne treba obavezno popuniti sve vreme ako se sav materijal kvalitetno obradi i u kraćem roku. Učeničke zadatke treba taktično prekinuti kada istekne vreme. Ako vreme prekorače druga braća, pomoćni savetnik treba da im nasamo da savet. (Vidi  24. odlomak.) Ceo program, uključujući i pesme i molitve, traje ukupno sat i 45 minuta.

 POSETA POKRAJINSKOG NADGLEDNIKA

 18. Kada je pokrajinski nadglednik u poseti skupštini, sastanak treba održati kao što je opisano u Radnoj svesci sa sledećim izuzecima: 30-minutni službeni govor pokrajinskog nadglednika održaće se umesto Skupštinskog razmatranja Biblije. Pre službenog govora, predsedavajući sastanka će ukratko ponoviti misli iz održanog programa, najaviti program za narednu sedmicu, izneti sva neophodna obaveštenja i pročitati sva važna pisma, a zatim najaviti pokrajinskog nadglednika. Nakon službenog govora, pokrajinski nadglednik će zaključiti sastanak pesmom po svom izboru. Može zamoliti drugog brata da na kraju uputi molitvu. Tokom posete pokrajinskog nadglednika neće biti nijednog pomoćnog razreda na jeziku skupštine. Ukoliko u skupštini u kojoj je pokrajinski nadglednik u poseti postoji i grupa na nekom drugom jeziku, ona i dalje može imati svoj deo programa. Međutim, grupa treba da se priključi skupštini tokom službenog govora pokrajinskog nadglednika.

SEDMICA U KOJOJ SE ODRŽAVA POKRAJINSKI SASTANAK ILI KONGRES

 19. Tokom te sedmice, sastanci se neće održavati. Materijal planiran za tu sedmicu svako treba da osmotri sam za sebe ili sa svojom porodicom.

SEDMICA U KOJOJ SE ODRŽAVA SPOMEN-SVEČANOST

 20. Ako Spomen-svečanost pada na radni dan, te sedmice ne treba održati sastanak Život i služba. Naravno, sastanke za službu treba održati i na dan Spomen-svečanosti.

NADGLEDNIK SASTANKA ŽIVOT I SLUŽBA

 21. Starešina koga će izabrati starešinstvo skupštine služiće kao nadglednik sastanka Život i služba. On će se starati da je sastanak dobro organizovan i da se održava u skladu sa ovim smernicama. Treba dobro da sarađuje s pomoćnim savetnikom. Čim je Radna sveska dostupna, nadglednik treba da dodeli učeničke zadatke za dva meseca. (Vidi odlomke  5-11.) Svaki zadatak treba dodeliti najmanje tri sedmice pre datuma zadatka, i to koristeći formular Zadatak na sastanku Hrišćanski život i služba propovedanja (S-89).

PREDSEDAVAJUĆI SASTANKA ŽIVOT I SLUŽBA

  22. Svake sedmice, jedan starešina će služiti kao predsedavajući ovog sastanka. (Ako nema dovoljno starešina, po potrebi se mogu koristiti i sposobne sluge pomoćnici.) On će pripremiti uvodne i završne reči i s prisutnima razmotriti video-prezentacije. Takođe će najaviti svaki deo sastanka i, u zavisnosti od toga koliko ima starešina, može izneti i neki drugi deo programa. Komentari između tačaka treba da budu veoma kratki. Starešinstvo će odlučiti koje starešine mogu da služe u ovom svojstvu. Oni će se periodično smenjivati. U zavisnosti od lokalnih okolnosti, nadglednik sastanka može češće služiti kao predsedavajući. Ukoliko starešina udovoljava zahtevima za voditelja Skupštinskog razmatranja Biblije, najverovatnije može služiti i kao predsedavajući sastanka. Molimo vas da zadržite na umu da starešina koji služi kao predsedavajući treba da pruži ljubazne i praktične savete i pohvale učenicima. Predsedavajući takođe treba da se postara da se sastanak završi na vreme. (Vidi  14. i  17. odlomak.) Ukoliko predsedavajući to želi i na bini ima dovoljno mesta, može se postaviti jedan uspravan mikrofon koji će on koristiti da najavi svaki deo sastanka dok braća koja imaju zadatke zauzimaju svoje mesto na bini. Isto tako, predsedavajući može sedeti za stolom na bini dok traju programske tačke Čitanje Biblije i Priprema za službu propovedanja. Na taj način se može uštedeti vreme.

KOORDINATOR STAREŠINSTVA

 23. Sve programske tačke, osim učeničkih zadataka dodeljuje koordinator starešinstva ili starešina koji mu pomaže. To uključuje i određivanje predsedavajućeg sastanka za svaku sedmicu, s tim što će birati između braće za koju je starešinstvo dalo odobrenje da služe u tom svojstvu. Zajedno s nadglednikom sastanka Život i služba, koordinator starešinstva treba da se pobrine da raspored za svaki sastanak bude okačen na oglasnu tablu.

 POMOĆNI SAVETNIK

   24. Kad god je moguće, dobro je da to bude starešina koji je iskusan govornik. Zadatak pomoćnog savetnika je da, ukoliko je potrebno, nasamo da savet starešinama ili slugama pomoćnicima u vezi sa zadacima koje su izneli. To se odnosi na delove sastanka Život i služba, javna predavanja, kao i na Razmatranje Stražarske kule i Skupštinsko razmatranje Biblije, bilo da je brat voditelj ili čitač. (Vidi  17. odlomak.) Ako u skupštini ima više starešina koji su kvalitetni govornici i učitelji, onda svake godine drugi starešina može služiti kao pomoćni savetnik. Nema potrebe davati savet drugim starešinama i slugama pomoćnicima posle svakog njihovog zadatka.

POMOĆNI RAZREDI

 25. U zavisnosti od broja učenika, skupština može organizovati pomoćne razrede za učeničke zadatke. Svakom razredu treba da bude dodeljen sposoban savetnik, po mogućnosti starešina. Ukoliko nije moguće da to bude starešina, savetnik može biti i sposoban sluga pomoćnik. Starešinstvo treba da odluči ko može služiti u ovom svojstvu, kao i da li osobe koje služe u tom svojstvu treba da se rotiraju. Savetnik treba da se pridržava uputstava iznetih u  16. odlomku. Ukoliko pomoćni razred postoji, učenike treba zamoliti da odu u pomoćnu dvoranu nakon tačke Pronađimo dragulje u Božjoj Reči, u delu Blago iz Božje Reči. Treba da se vrate u glavnu dvoranu kad se završi deo Priprema za službu propovedanja. Kada se u glavnoj dvorani prikazuje i razmatra video-prezentacija, i pomoćni razred treba to da prati iz pomoćne prostorije, ako je izvodljivo. Ako nije, savetnik treba da na elektronskom uređaju pusti tu video-prezentaciju i razmotri je s prisutnima.

VIDEO-SADRŽAJI

 26. Za ovaj sastanak biće pripremljeni video-sadržaji. Oni će biti dostupni za sastanak radnim danom putem aplikacije JW Library® i mogu se preuzeti na razne uređaje. Video-prezentacije ponekad mogu biti prikazane i na sastanku za službu propovedanja, nakon što su bile odgledane na sastanku Život i služba.