Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 PRIBLIŽIMO SE BOGU

Bog „nagrađuje one koji ga revno traže“

Bog „nagrađuje one koji ga revno traže“

Da li Bog ceni ono što njegove sluge čine da bi mu ugodile? Neki bi rekli ne, tvrdeći da je Bog digao ruke od nas. Ali takva tvrdnja dovodi do potpuno pogrešne slike o Bogu. Njegova Reč, Biblija, prikazuje ga u pravom svetlu. Ona kaže da on ceni trud svojih vernih slugu. Osmotrimo reči apostola Pavla koje su zabeležene u Jevrejima 11:6.

Kako možemo ugoditi Jehovi Bogu? „Bez vere nije moguće ugoditi Bogu“, napisao je Pavle. Zapazite da on ovde ne govori da je bez vere teško ugoditi Bogu, već da je to nemoguće. Dakle, neophodna je vera.

Kakvu veru Jehova ceni? Onu koja ima sledeća dva obeležja. Kao prvo, ’moramo verovati da on postoji‘. Da li bi uopšte bilo moguće ugoditi Bogu, a ne verovati u njegovo postojanje? Pa ipak, nije dovoljna sama vera, budući da i demoni veruju da Jehova postoji (Jakovljeva 2:19). Prava vera treba da nas pokrene na dela, to jest da živimo na način koji mu se dopada (Jakovljeva 2:20, 26).

Kao drugo, moramo verovati da Bog nagrađuje svoje sluge. Osoba koja ima pravu veru potpuno je uverena da njen trud da ugodi Bogu neće biti uzaludan (1. Korinćanima 15:58). Da li je moguće ugoditi Jehovi Bogu ako sumnjamo u njegovu sposobnost i želju da nas nagradi? (Jakovljeva 1:17; 1. Petrova 5:7). Oni koji Boga zamišljaju kao bezosećajnog, nezahvalnog i sebičnog, u stvari ne poznaju Boga koji je opisan u Bibliji.

Koga on nagrađuje? One „koji ga revno traže“, kaže Pavle. U jednom priručniku za prevodioce Biblije stoji da grčka reč prevedena s „revno traže“ ne znači da ga osobe „traže da bi ga otkrile“ već da dolaze pred njega „u želji da mu služe“. U jednom rečniku se objašnjava da taj grčki glagol izražava intenzivnu radnju i ukazuje na koncentrisane napore. Jehova nagrađuje one koje vera podstiče da mu služe celim srcem i koji to čine revno (Matej 22:37).

Da li je moguće ugoditi Jehovi Bogu ako sumnjamo u njegovu sposobnost i želju da nas nagradi?

Kako će Jehova nagraditi svoje verne sluge? Predivnom budućnošću, to jest životom na rajskoj zemlji. To obećanje pokazuje koliko je nesebičan i pun ljubavi (Otkrivenje 21:3, 4). Ali oni koji revno traže Jehovu već sada doživljavaju velike blagoslove. Sveti duh i mudrost iz Jehovine Reči pomažu im da imaju srećan i uspešan život (Psalam 144:15; Matej 5:3).

Zaista, Jehova je zahvalan Bog koji ceni vernu službu svojih odanih slugu. Da li vas to saznanje podstiče da mu se približite? Zašto ne biste saznali kako možete razviti i pokazivati veru zbog koje ćete biti bogato nagrađeni?

Predlog za čitanje biblije u novembru:

Titu 1-3; Filemonu 1-25; Jevrejima 1-13Jakovljeva 1-5