Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Uskoro više neće biti patnje!

Uskoro više neće biti patnje!

Zamislite život u svetu bez patnje — svetu u kom nema kriminala, ratova, bolesti i prirodnih katastrofa. Zamislite da se svako jutro budite potpuno rasterećeni. Ne morate da brinete zbog diskriminacije i tlačenja ili ekonomske nesigurnosti. Da li vam sve to zvuči i suviše lepo da bi bilo istinito? Naravno, nijedan čovek ili organizacija to ne može ostvariti. Ali Bog je obećao da će ukloniti sve uzroke patnje, pa i one o kojima je bilo reči u prethodnom članku. Pogledajte šta obećava Božja Reč.

DOBRA VLAST

„Bog će nebeski podići kraljevstvo koje nikada neće propasti. I to kraljevstvo neće preći na neki drugi narod. Ono će smrviti i uništiti sva ona kraljevstva, a samo će stajati doveka“ (Danilo 2:44).

Božje Kraljevstvo je nebeska vlast koja će zameniti sve ljudske vlasti. Vladar tog Kraljevstva, Isus Hrist, postaraće se da se Božja volja vrši i na zemlji kao na nebu (Matej 6:9, 10). Pošto je to ’kraljevstvo našeg Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista večno‘, neće ga zameniti nijedna ljudska vlast. Zavladaće trajan mir (2. Petrova 1:11).

NESTAĆE LOŠ UTICAJ RELIGIJE

„Satana [se] pretvara da je anđeo svetlosti. Zato nije ništa neobično ako se i njegove sluge pretvaraju da su sluge pravednosti. Ali kraj će im biti po njihovim delima“ (2. Korinćanima 11:14, 15).

Satanin uticaj na religije biće razotkriven. One će nakon toga biti uništene i prestaće sva verska netrpeljivost i krvoproliće. Tada će postojati samo „jedna vera“ i svi koji vole ’živog i istinitog Boga‘ obožavaće ga „duhom i istinom“. Biće to zaista vreme mira i jedinstva (1. Solunjanima 1:9; Efešanima 4:5; Jovan 4:23).

LJUDI VIŠE NEĆE BITI NESAVRŠENI

„Sam Bog biće s njima. On će obrisati svaku suzu s njihovih očiju i smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni bola više neće biti. Nestalo je ono što je nekad bilo“ (Otkrivenje 21:3, 4).

Jehova Bog će to učiniti preko svog Sina, Isusa, koji je dao život za čovečanstvo (Jovan 3:16). Pod Isusovim vođstvom, ljudi će postati savršeni. Neće biti patnje jer će ’Bog biti s njima‘ i obrisaće „svaku suzu s njihovih  očiju“. Nesavršenost ljudi i patnja uskoro će biti stvar prošlosti. „Pravednici će posedovati zemlju, i zauvek će na njoj živeti“ (Psalam 37:29).

NEĆE BITI ZLIH DUHOVNIH SILA

„[Isus Hrist] uhvatio je zmaja, prazmiju, koji je Ðavo i Satana, i svezao ga na hiljadu godina. Bacio ga je u bezdan, koji je nad njim zaključao i zapečatio, da više ne zavodi narode“ (Otkrivenje 20:2, 3).

Satana i njegovi demoni biće svezani i bačeni u „bezdan“, to jest stanje neaktivnosti. Više neće moći da utiču na ljude i upravljaju njima. Biće zaista divno živeti u svetu u kom Satana i zle duhovne sile nemaju nikakvog uticaja!

ZAVRŠIĆE SE „POSLEDNJI DANI“

„Poslednji dani“ će se završiti „velikom nevoljom“. Isus je to opisao ovako: „Tada će biti velika nevolja kakve nije bilo od početka sveta do sada, niti će je više biti“ (Matej 24:21).

Ta nevolja će biti velika u tom smislu što će se desiti teškoće kakve ovaj svet još nije video. Dostići će svoj vrhunac u ’ratu koji će se dogoditi na veliki dan Boga Svemoćnog‘, poznatom i kao „Armagedon“ (Otkrivenje 16:14, 16).

Svi pravdoljubivi ljudi jedva čekaju kraj ovog zlog sveta. Osmotrite samo neke blagoslove koje će oni doživeti pod Božjim Kraljevstvom.

ŠTA ĆE BOG JOŠ UČINITI?

„Veliko mnoštvo“ će biti sačuvano za život u novom svetu u kom će vladati mir. Božja Reč kaže da će „veliko mnoštvo“ — nebrojeno mnogo ljudi — preživeti ’veliku nevolju‘ i ući u pravedni novi svet (Otkrivenje 7:9, 10, 14; 2. Petrova 3:13). Za svoje spasenje biće zahvalni Isusu Hristu, ’Jagnjetu Božjem koje odnosi greh sveta‘ (Jovan 1:29).

Svi će biti poučeni od Boga. U novom svetu „zemlja [će] biti puna znanja o Jehovi“ (Isaija 11:9). Bog će nas poučiti da živimo u miru sa svim ljudima i u harmoniji s prirodom. Bog obećava: „Ja, Jehova, ja sam tvoj Bog, koji te uči za tvoje dobro i koji te vodi putem kojim treba da ideš“ (Isaija 48:17).

Mrtvi će ustati iz grobova. Dok je bio na zemlji, Isus je uskrsnuo svog prijatelja Lazara (Jovan 11:1, 5, 38-44). Tako je pokazao šta će pod vlašću Božjeg Kraljevstva učiniti u mnogo većem obimu (Jovan 5:28, 29).

Zauvek će vladati mir i pravda. Pod Hristovom vlašću, bezakonje će zauvek nestati. Kako to znamo? Isus će koristiti svoju sposobnost da čita ljudska srca da bi prosudio ko je pravedan a ko zao. U Božjem novom svetu neće biti mesta za one koji uporno čine zlo (Psalam 37:9, 10; Isaija 11:3, 4; 65:20; Matej 9:4).

Ovo su samo neka od mnogih biblijskih proročanstava koja govore o divnom vremenu koje nam predstoji. Kada Božje Kraljevstvo bude vladalo nad zemljom, svi će zauvek uživati u „izobilju mira“ (Psalam 37:11, 29). Nestaće svi uzroci patnje i bola koji muče čovečanstvo. Bog nam daje reč da će tako biti: „Gle, sve činim novo! [...] Ove reči [su] verodostojne i istinite“ (Otkrivenje 21:5).