Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 PITANJA I ODGOVORI

Pitanja i odgovori

Zašto se za Isusa kaže da je Božji Sin?

Bog nema doslovnu ženu i sinove. On je Stvoritelj života. Ljudi su stvoreni sa sposobnošću da odražavaju njegove osobine. Zato je Adam, prvi čovek kog je Bog stvorio, nazvan ’sin Božji‘. Slično tome, Isus je nazvan „Sin Božji“ zato što je stvoren sa osobinama nalik na svog Oca. (Pročitajte Luku 3:38 i Jovana 1:14, 49.)

Kada je Isus stvoren?

Bog je stvorio Isusa pre Adama. Štaviše, Bog je stvorio Isusa pre svega drugog a zatim je preko njega stvarao sve, pa i anđele. Zato Sveto pismo za Isusa kaže da je „prvenac svega što je stvoreno“. (Pročitajte Kološanima 1:15, 16.)

Pre nego što se rodio u Vitlejemu, Isus je živeo kao duhovno biće na nebu. Kada je došlo vreme, Bog je preneo Isusov život s neba u Marijinu matericu kako bi se on rodio kao čovek. (Pročitajte Luku 1:30-32 i Jovana 6:38; 8:23.)

Zašto je Bog učinio da se Isus rodi na zemlji kao čovek? Koju je posebnu ulogu Isus ispunio? Odgovore na ta pitanja možete pronaći u Bibliji. To će vam pomoći da bolje razumete i više cenite ono što su Bog i Isus Hrist učinili za vas.