Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Mudro biraj društvo u ovim poslednjim danima

Mudro biraj društvo u ovim poslednjim danima

„Loše društvo kvari dobre navike“ (1. KOR. 15:33)

PESME: 73, 119

1. U kojem periodu ljudske istorije živimo?

ŽIVIMO u teškom razdoblju. Period koji je počeo 1914. godine Biblija naziva „poslednjim danima“. Stanje u svetu u ovim ’naročito teškim vremenima‘ znatno je gore nego pre te istorijske godine (2. Tim. 3:1-5). Uz to, svet je sve iskvareniji, čime se ispunjava biblijsko proročanstvo: „Zli ljudi i varalice napredovaće od zla na gore“ (2. Tim. 3:13).

2. Kakva zabava je danas popularna? (Videti sliku na početku članka.)

2 Da bi se zabavili, mnogi gledaju ili rade ono što je povezano s nasiljem, nemoralom, spiritizmom i drugim stvarima koje Bog ne odobrava. Na primer, internet, televizija, filmovi, romani i časopisi često prikazuju nasilje i nemoral kao nešto poželjno. Ono što se nekada smatralo neprihvatljivim sada je čak legalizovano u nekim zemljama. Ali to ne znači da Bog to odobrava. (Pročitati Rimljanima 1:28-32.)

3. Kako drugi često gledaju na one koji se drže biblijskih načela?

 3 Isusovi sledbenici u prvom veku klonili su se nečiste zabave. Pošto su se uvek trudili da ugode Bogu, drugi su s podozrenjem gledali na njih i progonili su ih. Apostol Petar je hrišćanima napisao: „Pošto više ne trčite s njima u tu istu kaljužu raskalašnosti, čude se i pogrdno govore o vama“ (1. Petr. 4:4). I u današnjem svetu se oni koji žive po Božjim načelima smatraju čudnima. Štaviše, „svi koji žele da žive odano Bogu u jedinstvu sa Hristom Isusom, biće progonjeni“ (2. Tim. 3:12).

„LOŠE DRUŠTVO KVARI DOBRE NAVIKE“

4. Šta nas Sveto pismo savetuje?

4 One koji žele da vrše Božju volju Biblija savetuje da ne vole „ni svet, ni ono što je u svetu“. (Pročitati 1. Jovanovu 2:15, 16.) Satana, „bog ovog sveta“, koristi religiju, politiku, trgovinu i medije da bi zavodio ljude (2. Kor. 4:4; 1. Jov. 5:19). Zato hrišćani moraju paziti s kim se druže. Božja nadahnuta Reč iznosi sledeću nepobitnu činjenicu: „Ne zavaravajte se! Loše društvo kvari dobre navike“ (1. Kor. 15:33).

5, 6. S kim ne treba da budemo bliski i zašto?

5 Da ne bismo pokvarili svoje dobre navike, ne smemo biti bliski sa onima koji postupaju loše. To se ne odnosi samo na one koji ne služe Jehovi već i na one koji tvrde da služe Jehovi ali namerno ignorišu njegove zakone. Ako naš suvernik počini ozbiljan greh i ne pokaje se, mi ćemo prekinuti kontakt s njim (Rimlj. 16:17, 18).

6 Ako bismo se družili s onima koji se oglušuju o Božja načela, mogli bismo početi da radimo isto što i oni samo da bismo imali njihovo priznanje. Recimo, ako bismo se zbližili s nemoralnim osobama, i sami bismo mogli počiniti nemoral. To se desilo nekim hrišćanima, i oni koji se nisu pokajali bili su isključeni (1. Kor. 5:11-13). Ako se ne vrate Jehovi, mogli bi se naći u stanju kakvo je apostol Petar opisao u svojoj poslanici. (Pročitati 2. Petrovu 2:20-22.)

7. Ko treba da budu naši prijatelji?

7 Iako želimo da budemo ljubazni čak i prema onima koji ne služe Bogu, ne bi trebalo da budemo previše bliski s njima. Zato ne bi bilo ispravno da se Jehovin svedok zabavlja sa osobom koja nije predana i verna Bogu i ne poštuje Božja visoka merila. Za hrišćanina je daleko važnije da ostane besprekoran nego da bude prihvaćen od strane ljudi koji ne poštuju Božji zakon. Naši prijatelji treba da budu oni koji žive u skladu s Božjom voljom. Isus je rekao: „Ko god vrši Božju volju, on mi je brat i sestra i majka“ (Mar. 3:35).

8. Kako je loše društvo uticalo na drevne Izraelce?

8 Izraelci su na svojoj koži osetili koliko je opasno odabrati loše društvo. Kad ih je nakon izbavljenja iz Egipta vodio u Obećanu zemlju, Jehova ih je upozorio na tamošnje stanovnike, rekavši: „Ne klanjaj se njihovim bogovima niti im služi. Ne  pravi ništa što oni prave, nego ih sruši i obori njihove obredne stubove. Služite Jehovi, svom Bogu“ (Izl. 23:24, 25). Nažalost, većina Izraelaca nije slušala Božje smernice (Ps. 106:35-39). Bili su neverni Bogu i zato im je Isus rekao: „Evo, vaša kuća vam se ostavlja napuštena“ (Mat. 23:38). Jehova je odbacio izraelski narod i dao svoj blagoslov hrišćanskoj skupštini u prvom veku (Dela 2:1-4).

ČUVAJ SE ŠTETNOG UTICAJA MEDIJA

9. Zašto treba da budemo oprezni kada su u pitanju mediji i svet zabave?

9 Većina onoga što nude mediji i svet zabave može ugroziti duhovnost hrišćana. Takav materijal nije osmišljen da izgrađuje veru u Jehovu i njegova obećanja. Naprotiv, odražava duh Sataninog zlog sveta. Zato moramo biti veoma oprezni da ne bismo gledali, čitali ili slušali ono što u nama može probuditi ’svetske želje‘ (Titu 2:12).

10. Šta će se desiti sa svim štetnim sadržajima koji dolaze putem medija?

10 Uskoro nećemo više biti izloženi štetnim sadržajima. Oni će nestati zajedno sa Sataninim svetom. U Božjoj Reči piše: „Svet prolazi i njegova želja, ali onaj ko vrši Božju volju ostaje zauvek“ (1. Jov. 2:17). Nešto slično je i psalmista rekao: „Jer će se istrebiti oni koji zlo čine.“ Zatim je dodao: „A krotki će posedovati zemlju, i uživaće u izobilju mira.“ Koliko će to trajati? „Pravednici će posedovati zemlju, i zauvek će na njoj živeti“ (Ps. 37:9, 11, 29).

11. Kako Božji narod dobija kvalitetnu duhovnu hranu?

11 Nasuprot onome što svet nudi, materijal koji u ovim poslednjim danima obezbeđuje Jehovina organizacija podstiče nas da idemo pravim putem koji vodi u večni život. Kada se molio Jehovi, Isus je rekao: „Da bi dobili večni život, treba da dobro upoznaju tebe, jedinog istinitog Boga, i onoga koga si poslao, Isusa Hrista“ (Jov. 17:3). Preko svoje organizacije, naš nebeski Otac nam daje obilje duhovne hrane. Zaista je velik blagoslov imati časopise, brošure, knjige, video materijal i veb-sajtove koji nam pomažu da služimo Bogu! Takođe, širom sveta se redovno održavaju sastanci u više od 110 000 skupština. Na tim sastancima i na većim skupovima, mi proučavamo materijal koji se temelji na Bibliji i jača našu veru u Boga i njegova obećanja (Jevr. 10:24, 25).

„SAMO U GOSPODU“

12. Objasni zašto Sveto pismo savetuje da stupamo u brak „samo u Gospodu“?

12 Za hrišćane koji žele da stupe u brak naročito je važno da mudro biraju društvo. Božja Reč sadrži jasno načelo: „Ne ujarmljujte se u nejednak jaram s nevernicima. Jer šta imaju zajedničko pravednost i bezakonje? Ili šta imaju zajedničko svetlost i tama?“ (2. Kor. 6:14). Biblija savetuje Božje sluge da bračnog druga traže „samo u Gospodu“, to jest da stupe u brak samo sa krštenom osobom koja živi u skladu sa onim što Biblija naučava (1. Kor. 7:39). Supružnik  koji voli Jehovu pomagaće ti da ostaneš veran Bogu.

13. Šta je Bog zapovedio Izraelcima kada je reč o braku?

13 Jehova zna šta je najbolje za njegove sluge, a njegovo gledište o braku je uvek bilo isto. Razmisli o jasnoj zapovesti koju je putem Mojsija dao Izraelcima. U vezi s pripadnicima okolnih naroda — koji nisu služili Jehovi — Izraelcima je rečeno: „Ne sklapaj brakove s njima. Svoju kćer nemoj dati njihovom sinu, i njihovu kćer nemoj uzeti za svog sina. Jer bi oni odvratili tvog sina od mene, pa bi on služio drugim bogovima. I Jehova bi se žestoko razgnevio na tebe i brzo bi te istrebio“ (Pon. zak. 7:3, 4).

14, 15. Kako je na Solomona uticalo to što se oglušio o Jehovinu zapovest?

14 Na početku svoje vladavine, Davidov sin Solomon se molio za mudrost, i Bog mu ju je dao u izobilju. On je zbog toga postao poznat kao mudar i uspešan vladar. Kada je kraljica Save posetila Solomona, s oduševljenjem je rekla: „Nisam poverovala u ono što se govori dok nisam došla i videla svojim očima. I gle, ni pola mi nije bilo rečeno! Tvoja mudrost i blagostanje nadmašuju ono što sam čula o tebi“ (1. Kralj. 10:7). Nažalost, Solomon je kasnije postao primer toga šta se dešava kada neko ignoriše Božju zapovest da ne stupa u brak s nevernikom (Prop. 4:13).

15 Iako je Bog mnogo toga učinio za njega, Solomon nije poslušao zapovest da ne uzima žene iz okolnih naroda, koje nisu služile pravom Bogu. Solomon je „voleo mnoge žene tuđinke“ i na kraju je imao 700 žena i 300 inoča. Do čega je to vodilo? Kad je ostario, njegove žene paganskog porekla „navele su njegovo srce da se okrene drugim bogovima, i [...] Solomon je počeo da čini ono što je zlo u Jehovinim očima“ (1. Kralj. 11:1-6). Zbog lošeg društva, Solomon je izgubio mudrost i prestao je da služi pravom Bogu. Ovo je snažno upozorenje za hrišćane koji razmišljaju o tome da se venčaju s nekim ko ne voli Jehovu!

16. Koji biblijski savet može pomoći Božjem slugi čiji supružnik nije u istini?

16 Međutim, šta ako neko prihvati istinu a njegov supružnik ne? Sveto pismo kaže: „Vi, žene, budite podložne svojim muževima, da biste one koji nisu poslušni Božjoj reči pridobile bez reči svojim ponašanjem“ (1. Petr. 3:1). Ovaj savet je upućen ženama, ali isto važi i za muškarce čije supruge ne služe Jehovi. Biblijsko načelo je jasno: Budi dobar supružnik i živi u skladu s Božjim visokim merilima o braku. Mnogi su prihvatili istinu zato što su primetili da se njihov bračni drug promenio nakon što je počeo da služi Bogu.

BIRAJ PRIJATELJE KOJI VOLE JEHOVU

17, 18. Zašto su Noje i prvi hrišćani bili spaseni kad je uništen poredak u kom su živeli?

17 Dok loše društvo kvari dobre navike, dobro društvo ima pozitivan uticaj. Razmisli o Noju, koji je bio okružen zlim ljudima ali nije želeo da bude blizak s njima. U to vreme, „Jehova je video  da čovek čini veliko zlo na zemlji i da je svaka misao njegovog srca uvek usmerena ka zlu“ (Post. 6:5). Zato je odlučio da sveopštim Potopom ukloni iskvarene ljude. Međutim, „Noje je bio pravedan čovek, besprekoran među svojim savremenicima. Noje je hodio sa istinitim Bogom“ (Post. 6:7-9).

18 Noje sigurno nije sklapao prijateljstva sa bezbožnim ljudima. Zajedno sa sedam članova svoje porodice, posvetio se zadatku koji je dobio od Boga — pravljenju arke. U isto vreme, bio je i ’propovednik pravednosti‘ (2. Petr. 2:5). Propovedanje, izgradnja arke i druženje s porodicom bile su najvažnije stvari u njegovom životu, i to je Bogu bilo ugodno. Zahvaljujući tome, on i njegova porodica su preživeli Potop. Svi mi danas zapravo smo potomci onih koji su verno služili Jehovi — Noja, njegove žene, njihovih sinova i snaha. Poput njih, verni i poslušni hrišćani u prvom veku držali su se podalje od bezbožnih ljudi i preživeli su uništenje Jerusalima 70. n. e. (Luka 21:20-22).

Druženje sa suvernicima pomaže nam da dočaramo sebi život u novom svetu (Videti 19. odlomak)

19. Šta moramo raditi da bismo stekli Božju naklonost?

19 Kao Jehovine sluge, ugledajmo se na Noja, njegovu porodicu i poslušne hrišćane u prvom veku. Moramo se držati podalje od iskvarenog sveta koji nas okružuje i sticati prijatelje među milionima naše verne braće i sestara. Bliska prijateljstva sa onima kojima Bog daje mudrost pomoći će nam da budemo „nepokolebljivi u veri“ u ovim teškim vremenima (1. Kor. 16:13; Posl. 13:20). Pomisli samo šta nas uskoro očekuje! Ako mudro biramo društvo u ovim poslednjim danima, dočekaćemo kraj ovog zlog sveta i početak Jehovinog pravednog novog sveta koji je na pragu!