Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Bićete „kraljevstvo sveštenika“

Bićete „kraljevstvo sveštenika“

„Bićete mi kraljevstvo sveštenika i sveti narod“ (IZL. 19:6)

1, 2. Zašto je potomstvu žene bila potrebna zaštita?

DA BISMO razumeli kako će se Božja namera ostvariti, veoma je važno da obratimo pažnju na prvo proročanstvo zabeleženo u Bibliji. Kada je dao obećanje u Edenu, istiniti Bog je rekao: „Staviću neprijateljstvo između tebe [Satane] i žene i između tvog potomstva i njenog potomstva.“ Koliko će biti veliko to neprijateljstvo? Jehova je rekao Satani: „Ono [potomstvo žene] će ti glavu zdrobiti, a ti ćeš ga u petu raniti“ (Post. 3:15). Neprijateljstvo između zmije i žene biće toliko žestoko da Satana neće žaliti truda da uništi njeno potomstvo.

2 Nije čudo što je psalmista u molitvi za Božji izabrani narod rekao: „Gle, neprijatelji se tvoji komešaju, glavu podižu oni što te silno mrze. Protiv naroda tvoga lukavo se tajno dogovaraju, zaveru kuju protiv onih koje si sakrio. Govore: ’Dođite, da ih istrebimo, da više narod ne budu‘“ (Ps. 83:2-4). Satana je imao cilj da uništi i iskvari lozu iz koje će doći obećano potomstvo. Jehova je to sprečio sklapanjem još nekih saveza koji će osigurati ostvarenje njegove namere.

 SAVEZ KOJI ŠTITI POTOMSTVO

3, 4. (a) Kada je savez na temelju Zakona stupio na snagu i na šta su Izraelci pristali? (b) Koja je bila svrha tog saveza?

3 Kada se potomstvo Avrahama, Isaka i Jakova toliko umnožilo da ih je bilo na milione, Jehova je od njih stvorio narod — Izrael. Jehova je preko Mojsija s njima sklopio jedinstveni savez tako što im je dao Zakon, a oni su se obavezali da će ga se držati. Biblija kaže: „[Mojsije] je uzeo knjigu saveza i pročitao je pred narodom. A narod je rekao: ’Činićemo i poslušaćemo sve što je Jehova rekao.‘ Mojsije je uzeo krv [junaca prinetih na žrtvu], poškropio narod i rekao: ’Ovo je krv saveza koji je Jehova sklopio s vama na temelju svih ovih reči‘“ (Izl. 24:3-8).

4 Savez na temelju Zakona stupio je na snagu 1513. godine pre n. e. Na osnovu tog saveza sklopljenog na gori Sinaj, drevni Izraelci su postali Božji izabrani narod. Jehova je postao njihov ’Sudija, Zakonodavac i Kralj‘ (Is. 33:22). Istorija drevnog Izraela pokazuje šta se dešava kada se Božja pravedna merila poštuju, a šta kada se krše. Zakon je zabranjivao sklapanje braka s neznabošcima i obožavanje lažnih bogova. Svrha tog zakona bila je da se Avrahamovo potomstvo ne pomeša s drugim narodima (Izl. 20:4-6; 34:12-16).

5. (a) Koju su mogućnost imali Izraelci zahvaljujući savezu na temelju Zakona? (b) Zašto je Bog odbacio Izraelce?

5 Mojsijev zakon je nalagao da u Izraelu budu postavljeni sveštenici koji će služiti narodu. Ti sveštenici su predstavljali jednu drugu grupu sveštenika koja će u budućnosti služiti čovečanstvu na još bolji način (Jevr. 7:11; 10:1). U suštini, Izraelci su posredstvom tog saveza imali jedinstvenu priliku i privilegiju da postanu „kraljevstvo sveštenika“, naravno pod uslovom da poštuju Jehovine zakone. (Pročitati Izlazak 19:5, 6.) Međutim, Izraelci nisu ispunili taj uslov. Oni nisu prihvatili Mesiju, kao glavnog Avrahamovog potomka. Pošto su oni odbacili njega, Bog je odbacio njih.

Zakon je ispunio svoju svrhu iako Izraelci nisu bili poslušni Jehovi (Videti odlomke 3-6)

6. Koja je bila svrha Zakona?

6 Budući da Izraelci nisu ostali verni Jehovi, oni kao narod nisu postali kraljevstvo sveštenika. Ali to ne znači da je Zakon bio manjkav. Svrha Zakona bila je da zaštiti obećano potomstvo i da pomogne ljudima da prepoznaju Mesiju. Zakon je ispunio svoju svrhu kada je Hrist došao i kada su ga ljudi prepoznali. Zato  Biblija kaže: „Hrist je svršetak Zakona“ (Rimlj. 10:4). Međutim, ostaje pitanje: Ko će onda imati priliku da postane kraljevstvo sveštenika? Jehova Bog je sklopio još jedan savez kako bi oformio nov narod.

POJAVLJUJE SE NOV NAROD

7. Šta je Jehova rekao preko proroka Jeremije što se tiče novog saveza?

7 Davno pre nego što je savez na temelju Zakona prestao da važi, Jehova je preko proroka Jeremije rekao da će sa izraelskim narodom sklopiti „novi savez“. (Pročitati Jeremiju 31:31-33.) Taj savez se razlikuje od saveza na temelju Zakona u tom smislu što za oproštenje greha nije potrebno prinositi životinjske žrtve. Kako je to moguće?

8, 9. (a) Šta omogućuje Isusova prolivena krv? (b) Koju mogućnost imaju oni koji su u novom savezu? (Videti sliku na početku članka.)

8 Isus je vekovima kasnije uspostavio Gospodovu večeru, 14. nisana 33. godine n. e. On je jedanaestorici svojih vernih apostola rekao: „Ova čaša predstavlja novi savez na osnovu moje krvi, koja će se proliti za vas“ (Luka 22:20). Prema Matejevom jevanđelju, Isus je što se tiče vina rekao: „Ovo predstavlja moju ’krv saveza‘, koja će se proliti za mnoge radi oproštenja greha“ (Mat. 26:27, 28).

9 Isusova prolivena krv je novi savez učinila pravosnažnim. Ta krv je jednom prolivena i omogućuje oproštenje greha za sva vremena. Isus nije uključen u novi savez. Budući da nije počinio nikakav greh, nije mu potrebno ni oproštenje grehâ. Ali Bog može Isusovu otkupnu žrtvu primeniti na Adamove potomke. On može i neke svoje sluge usvojiti kao ’sinove‘ tako što će ih pomazati svetim duhom. (Pročitati Rimljanima 8:14-17.) Pošto su u Božjim očima bez greha, oni su na neki način poput Isusa, bezgrešnog Sina Božjeg. Ti pomazanici će biti „sunaslednici Hristovi“ i imaće priliku da budu „kraljevstvo sveštenika“. Tu čast su Izraelci izgubili. Apostol Petar je ’Hristovim sunaslednicima‘ rekao: „Vi ste ’izabrani rod, kraljevsko sveštenstvo, svet narod, narod koji je Božje vlasništvo, da biste objavljivali vrline‘ onoga koji vas je iz tame pozvao u svoju čudesnu svetlost“ (1. Petr. 2:9). Očigledno je da je taj novi savez veoma važan. On Isusovim učenicima omogućuje da i oni budu deo Avrahamovog potomstva.

NOVI SAVEZ STUPA NA SNAGU

10. Kada je novi savez stupio na snagu i zašto to možemo reći?

10 Novi savez nije stupio na snagu poslednje noći Isusovog života na zemlji. Zašto? Da bi taj savez stupio na snagu, Isus je morao da se vrati na nebo i da ponudi Jehovi da njegovu prolivenu krv prihvati kao otkupninu za ljudski rod. Osim toga, na one koji će biti ’Hristovi sunaslednici‘ morao je biti izliven sveti duh. Zato možemo reći da je novi savez stupio na snagu na Pedesetnicu 33. godine n. e. kada su Isusovi verni učenici bili pomazani svetim duhom.

11. Kako je novi savez omogućio i Jevrejima i nejevrejima da postanu deo duhovnog Izraela i koliko njih će biti u novom savezu?

11 Iako je savez na temelju Zakona u nekom smislu učinjen „zastarelim“ kada je Jehova preko  Jeremije objavio da će sa Izraelom sklopiti novi savez, on u suštini nije prestao da važi sve dok novi savez nije stupio na snagu (Jevr. 8:13). Posredstvom novog saveza i Jevreji i neobrezani nejevreji imaće istu mogućnost da budu Hristovi suvladari u Božjem Kraljevstvu, jer njihovo „obrezanje je obrezanje srca po duhu, a ne po pisanom zakonu“ (Rimlj. 2:29). Bog će ’svoje zakone staviti u njihov um i u njihova srca‘ (Jevr. 8:10). Ukupan broj onih koji će biti u novom savezu je 144 000. Oni sačinjavaju nov narod, ’Izrael Božji‘, to jest duhovni Izrael (Gal. 6:16; Otkr. 14:1, 4).

12. Koje sličnosti postoje između saveza na temelju Zakona i novog saveza?

12 Po čemu su savez na temelju Zakona i novi savez slični? Savez na temelju Zakona je sklopljen između Jehove i Izraelaca, a novi savez je sklopljen između Jehove i duhovnog Izraela. Mojsije je bio posrednik saveza na temelju Zakona, a Isus je posrednik novog saveza. Savez na temelju Zakona je potvrđen životinjskom krvlju, a novi savez Isusovom prolivenom krvlju. Vođa izraelskog naroda pod savezom Zakona bio je Mojsije. Vođa onih koji su u novom savezu je Isus, Poglavar skupštine (Ef. 1:22).

13, 14. (a) Kako je novi savez povezan s Kraljevstvom? (b) Šta je neophodno da bi duhovni Izraelci mogli da vladaju sa Hristom na nebu?

13 Kako je novi savez povezan s Kraljevstvom? Tim savezom je stvoren sveti narod čiji pripadnici imaju mogućnost da postanu kraljevi i sveštenici u nebeskom Kraljevstvu. Taj narod u širem smislu predstavlja Avrahamovo potomstvo (Gal. 3:29). Novi savez na taj način potvrđuje da će se savez sa Avrahamom ispuniti.

14 Posredstvom novog saveza stvoren je duhovni Izrael i taj savez predstavlja zakonsku osnovu po kojoj pomazanici mogu postati ’Hristovi sunaslednici‘. Ali kako pomazanici mogu vladati sa Isusom na nebu kao kraljevi i sveštenici? To je omogućeno još jednim zakonskim sporazumom.

SAVEZ KOJI OMOGUĆUJE DRUGIMA DA VLADAJU SA HRISTOM

15. Koji je savez Isus sklopio sa svojim vernim apostolima?

15 Nakon što je uveo Gospodovu večeru, Isus je sa svojim vernim učenicima sklopio savez koji se naziva savez za Kraljevstvo. (Pročitati Luku 22:28-30.) Za razliku od drugih saveza, u kojima Jehova predstavlja jednu od strana, ovaj savez je sklopljen između Isusa i njegovih pomazanih sledbenika. Kada je Isus rekao: „Kao što je moj Otac sa mnom sklopio savez“, po svemu sudeći je aludirao na savez koji je Jehova sklopio s njim za ’sveštenika poput Melhisedeka‘ (Jevr. 5:5, 6).

16. Šta savez za Kraljevstvo omogućuje pomazanim hrišćanima?

16 Jedanaestorica vernih apostola su ’ostala sa Isusom u njegovim kušnjama‘. Savez za Kraljevstvo im garantuje da će biti s njim na nebu i da će sedeti na prestolima i vladati kao kraljevi i sveštenici. Međutim, jedanaestorica apostola nisu jedini koji će imati tu čast. Proslavljeni Isus se pojavio apostolu Jovanu u jednoj viziji i rekao: „Onome ko pobedi daću da sedne sa mnom na moj presto, kao što sam i ja pobedio i seo sa svojim Ocem na njegov presto“ (Otkr. 3:21). Zato se  može reći da je savez za Kraljevstvo sklopljen sa 144 000 pomazanih hrišćana (Otkr. 5:9, 10; 7:4). Taj savez im omogućuje da vladaju sa Isusom na nebu. To je kao kada se nevesta iz plemićke porodice uda za kralja i time stekne pravo da s njim deli vlast. Biblija ukazuje na pomazane hrišćane kao na Hristovu „nevestu“, „čestitu devicu“ koja je obećana Hristu (Otkr. 19:7, 8; 21:9; 2. Kor. 11:2).

IMAJMO NEPOKOLEBLJIVU VERU U BOŽJE KRALJEVSTVO

17, 18. (a) Navedi šest saveza o kojima je bilo reči i koji se odnose na Kraljevstvo. (b) Zašto možemo imati nepokolebljivu veru u Božje Kraljevstvo?

17 Svi savezi o kojima smo govorili u ovom i prethodnom članku, odnose se na neka obeležja Božjeg Kraljevstva. (Videti u prethodnom članku propratni tekst „Kako će Bog ostvariti svoju nameru“.) Ta činjenica naglašava da je Kraljevstvo čvrsto utemeljeno na zakonskim osnovama. Zato možemo biti potpuno sigurni da će Bog posredstvom Mesijanskog kraljevstva ostvariti svoju nameru sa zemljom i ljudima (Otkr. 11:15).

Jehova će ostvariti svoju nameru sa zemljom posredstvom Mesijanskog kraljevstva (Videti odlomke 15-18)

18 Nema sumnje da je Božje Kraljevstvo jedino rešenje za probleme čovečanstva. Mi smo potpuno sigurni da će ono doneti trajne koristi čitavom čovečanstvu. Zato revno propovedajmo ljudima tu istinu! (Mat. 24:14).