Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Jehovin narod se ’odriče nepravednosti‘

Jehovin narod se ’odriče nepravednosti‘

„Svi koji prizivaju Jehovino ime neka se odreknu nepravednosti“ (2. TIM. 2:19)

1. Šta u našoj službi Bogu zauzima posebno mesto?

ŠIROM sveta na mnogim građevinama, kao i na raznim muzejskim eksponatima može se videti ime Jehova. Ako smo imali priliku da tako nešto vidimo, sigurno smo bili oduševljeni. Nama kao Jehovinim svedocima, Božje ime je veoma važno. Nijedna druga grupa ljudi na našoj planeti ne pridaje toliku važnost Božjem imenu kao što mi to činimo. Međutim, mi smo svesni činjenice da to što nosimo Božje ime povlači za sobom i izvesnu odgovornost.

2. Koju odgovornost povlači za sobom činjenica da nosimo Božje ime?

2 Da bismo imali Jehovinu naklonost, nije dovoljno da samo koristimo njegovo ime. Moramo živeti u skladu s njegovim moralnim merilima. Zato nas Sveto pismo podseća da se Jehovin narod mora ’kloniti zla‘ (Ps. 34:14). Apostol Pavle je istakao to načelo kada je napisao: „Svi koji prizivaju Jehovino ime neka se odreknu nepravednosti.“ (Pročitati 2. Timoteju 2:19.) Mi smo zaista poznati po tome da nosimo Jehovino ime. Kako se onda možemo odreći nepravednosti?

 KLONIMO SE ZLA

3, 4. Koja izjava već dugo pobuđuje radoznalost onih koji se bave istraživanjem Biblije i zašto?

3 Razmotrimo sada Pavlove reči zabeležene u 2. Timoteju 2:19. On ukazuje na „Božji čvrsti temelj“ i spominje dva natpisa koja se nalaze na njemu. Prvi glasi: „Jehova poznaje one koji su njegovi“ i po svemu sudeći je uzet iz Brojeva 16:5. (Videti prethodni članak.) Drugi natpis, koji glasi: „Svi koji prizivaju Jehovino ime neka se odreknu nepravednosti“, već dugo pobuđuje radoznalost onih koji se bave istraživanjem Biblije. Zašto?

4 Pavlove reči navode na pomisao da je uzeo citat iz hebrejskog dela Svetog pisma. Međutim, izgleda da se nijedan stih iz tog dela ne poklapa s Pavlovim rečima. Na šta je onda on ukazivao kada je rekao: „Svi koji prizivaju Jehovino ime neka se odreknu nepravednosti“? Ono što je Pavle neposredno pre toga rekao temelji se na 16. poglavlju Brojeva, gde se govori o Korejevoj pobuni. S obzirom na to, da li je moguće da je i ova izjava povezana s tim događajem?

5-7. Na koje događaje iz Mojsijevog doba je Pavle aludirao u 2. Timoteju 2:19? (Videti sliku na početku članka.)

5 Biblija kaže da se Korej, zajedno s Datanom i Avironom, Elijavovim sinovima, pobunio protiv Mojsija i Arona (Br. 16:1-5). Oni su otvoreno pokazali nepoštovanje prema Mojsiju kao čoveku kome je Bog poverio autoritet. Ti buntovnici su i dalje bili među Jehovinim narodom, što je ugrožavalo duhovno zdravlje onih koji su bili verni Jehovi. Kada je došlo vreme da Jehova napravi razliku između onih koji mu verno služe i buntovnika, on je dao jednu jasnu zapovest.

6 U tom izveštaju piše sledeće: „Jehova je rekao Mojsiju: ’Kaži zboru: „Sklonite se od Korejevih, Datanovih i Avironovih šatora!“‘ Posle toga Mojsije je ustao i otišao kod Datana i Avirona, a s njim su pošle i Izraelove starešine. Zatim je rekao zboru: ’Odstupite od šatora ovih zlih ljudi i ne dotičite ništa što je njihovo, da ne izginete zbog svih njihovih greha.‘ Oni su se odmah sa svih strana sklonili od Korejevog, Datanovog i Avironovog šatora“ (Br. 16:23-27). Jehova je zatim zbrisao sa lica zemlje sve koji su učestvovali u toj pobuni. Ali oni koji su mu bili verni ostali su živi zato što su se sklonili od tih buntovnika.

7 Kada je apostol Pavle u 2. Timoteju 2:19 rekao: „Jehova poznaje one koji su njegovi“, ukazivao je na Brojeve 16:5. A kada je rekao: „Svi koji prizivaju Jehovino ime neka se odreknu nepravednosti“, moguće je da je ukazivao na događaje zabeležene u Brojevima 16:23-27. Zato izgleda razumno zaključiti da se obe izjave odnose na iste događaje. Pouka koju možemo izvući iz tih izjava jeste da Jehova zna šta je svakome od nas u srcu, da zapaža vernost svojih slugu i da od njih očekuje da se odvoje od onih koji su zli.

„KLONI SE LUDIH I BESMISLENIH ZAPITKIVANJA“

8. Zašto nije dovoljno pripadati hrišćanskoj skupštini i koristiti Božje ime?

8 Ukazavši na te događaje iz Mojsijevog doba, Pavle je podsetio Timoteja da mora sačuvati svoj dobar odnos s Jehovom. To što pripadamo hrišćanskoj skupštini samo po sebi nije dovoljno, kao što ni u Mojsijevo vreme nije bilo dovoljno  da neko samo priziva Jehovino ime. Božje verne sluge se moraju odreći nepravednosti. Šta je to konkretno značilo za Timoteja? I koju pouku Jehovin današnji narod može izvući iz tog Pavlovog saveta?

9. Do čega su u prvom veku dovodila luda i besmislena zapitkivanja?

9 U Božjoj Reči se nalaze konkretni saveti o tome koju vrstu nepravednosti pravi hrišćani moraju odbaciti. Na primer, Pavle je rekao Timoteju da se ’ne prepire oko reči‘ i da ’izbegava isprazne razgovore‘. (Pročitati 2. Timoteju 2:14, 16, 23.) Neki članovi skupštine su zastupali otpadnička učenja. Izgleda da su neki širili ideje koje su izazivale polemike. Čak i ako neke od tih polemika nisu bile u direktnoj suprotnosti sa svetim spisima, unosile su razdor u skupštinu. Dovodile su do prepirki i rasprava, stvarajući tako duhovno nezdravu atmosferu u skupštini. Zato je Pavle naglasio da se treba ’kloniti ludih i besmislenih zapitkivanja‘.

10. Šta treba da radimo kada smo izloženi otpadničkim idejama?

10 Danas se u skupštinama Jehovinog naroda ne nailazi tako često na otpadništvo. Ali ako budemo izloženi nebiblijskim učenjima, bez obzira na to iz kog izvora dolaze, moramo ih odmah odbaciti. Ne bi bilo pametno da se upuštamo u rasprave sa otpadnicima, bilo lično bilo preko interneta ili na neke druge načine. Čak i ako bismo imali nameru da nekome pomognemo, upuštanje u takve razgovore bilo bi u direktnoj suprotnosti s biblijskim savetom koji smo upravo razmotrili. Zato kao Jehovin narod moramo odbaciti otpadništvo.

Nemoj se upuštati u rasprave sa otpadnicima (Videti 10. odlomak)

11. Šta može ugroziti mir u skupštini i kako starešine treba da daju dobar primer?

11 Osim otpadništva ima i drugih stvari koje mogu ugroziti mir u skupštini. Na primer, mogu postojati različita mišljenja o tome koja je vrsta zabave prihvatljiva za hrišćane. Nametanje ličnog mišljenja moglo bi dovesti do ’ludih i besmislenih‘ rasprava. Naravno, ako neko u skupštini smatra da je neka vrsta zabave kojom se krše Jehovina moralna merila prihvatljiva, starešine ne treba da tolerišu takvo ponašanje samo zato da bi izbegli rasprave (Ps. 11:5; Ef. 5:3-5). Međutim, starešine moraju da paze da drugima ne nameću svoje lično mišljenje. Oni treba da se verno drže saveta koji je dat hrišćanskim nadglednicima, naime da ’pasu Božje stado koje im je povereno, ne kao da gospodare nad onima koji su Božje vlasništvo, nego da budu primer stadu‘ (1. Petr. 5:2, 3; pročitati 2. Korinćanima 1:24).

12, 13. (a) Kojim se biblijskim načelima vode Jehovini svedoci prilikom izbora zabave? (b) Kako načela iz 12. odlomka možemo primeniti kada donosimo neke lične odluke?

12 Kada je reč o zabavi, naša organizacija ne pravi neki spisak filmova, video-igrica, knjiga ili pesama koje treba izbegavati. Zašto? Zato što Biblija podstiče svakog pojedinca da uvežba svoju „moć zapažanja“ da bi mogao ’razlikovati dobro od zla‘ (Jevr. 5:14). U Bibliji se nalaze osnovna načela koja nam mogu pomoći pri izboru zabave. U svakom segmentu našeg života cilj treba da nam bude da ’ispitamo šta je ugodno Gospodu‘ (Ef. 5:10). Biblija takođe kaže da poglavar porodice ima izvesnu meru autoriteta, tako  da može doneti odluku koja vrsta zabave nije za njegovu porodicu * (1. Kor. 11:3; Ef. 6:1-4).

13 Biblijska načela o kojima smo upravo govorili ne odnose se samo na izbor zabave. Različita mišljenja o oblačenju, lečenju i ishrani takođe mogu izazvati rasprave. Ali ako nije u pitanju kršenje biblijskih načela, nema potrebe raspravljati se oko takvih stvari, jer „Gospodov rob ne sme da se svađa, nego treba da bude blag [„taktičan“, fusnota] prema svima“ (2. Tim. 2:24).

KLONIMO SE LOŠEG DRUŠTVA

14. Kojim je poređenjem Pavle istakao potrebu da se klonimo lošeg društva?

14 Kako se još oni koji „prizivaju Jehovino ime“ mogu „odreći nepravednosti“? Tako što će se kloniti lošeg društva. Vredno je zapaziti da je apostol Pavle u nastavku koristio još jedno poređenje. Govorio je o „velikom domu“ u kome „nema samo zlatnih i srebrnih posuda nego i drvenih i zemljanih. Jedne su za časnu upotrebu, a druge za nečasnu“ (2. Tim. 2:20, 21). Zatim je savetovao hrišćane da se drže podalje od onih koje su za „nečasnu upotrebu“.

15, 16. Šta možemo naučiti na osnovu poređenja o „velikom domu“?

15 Šta zapravo znači ovo poređenje? Apostol Pavle je hrišćansku skupštinu uporedio sa ’velikim domom‘, a članove skupštine sa ’posudama‘. Na primer, u jednom domaćinstvu se može dogoditi da neke posude više nisu za upotrebu zato što su u njima bile neke materije opasne po zdravlje. Domaćin će se sigurno pobrinuti da se takve posude odvoje od čistih posuda koje se koriste recimo za pripremanje hrane.

16 Slična situacija je i među današnjim Božjim slugama. Oni koji  žele da na svim područjima svog života ostanu čisti pred Jehovom moraju se kloniti onih članova skupštine koji uporno odbacuju Jehovina merila. (Pročitati 1. Korinćanima 15:33.) Ako se unutar skupštine moramo kloniti nekih ljudi, onda to još više važi za one izvan skupštine, od kojih su mnogi ’pohlepni za novcem, neposlušni roditeljima, neverni, klevetnici, okrutni, bez ljubavi prema dobroti i koji više vole užitke nego Boga‘ (2. Tim. 3:1-5).

JEHOVA NAS NAGRAÐUJE ZA VERNOST

17. Kakav su stav imali Izraelci kada su okrenuli leđa nepravednosti?

17 Kada je Jehova rekao Izraelcima da se ’sklone od Korejevih, Datanovih i Avironovih šatora‘, oni su se ’odmah sklonili‘ (Br. 16:24, 27). Nisu oklevali ni odugovlačili. Biblijski izveštaj ukazuje na to da su zapovest potpuno izvršili, jer se kaže da su se „sa svih strana sklonili“. Oni koji su bili verni nisu želeli da rizikuju. Njihova poslušnost nije bila delimična niti s pola srca. Bilo je očigledno da su stali na Jehovinu stranu i da su okrenuli leđa nepravednosti. Koju pouku možemo izvući iz toga?

18. Koja je suština saveta koji je Pavle dao Timoteju?

18 Nama je prijateljstvo s Jehovom veoma dragoceno i zato moramo brzo i odlučno reagovati da bismo ga zaštitili od svega što ga može ugroziti. To je suština saveta koji je apostol Pavle dao Timoteju kada mu je rekao da „beži od mladalačkih želja“ (2. Tim. 2:22). U to vreme Timotej je verovatno već imao oko 30 godina. Međutim, lude ’mladalačke želje‘ nemaju samo oni koji su mladi po godinama. Timotej je morao da „beži“ od takvih želja. Drugim rečima, morao je da se ’odrekne nepravednosti‘. Isus je preneo sličnu poruku kada je rekao: „Ako te tvoje oko navodi na greh, iskopaj ga i baci od sebe“ (Mat. 18:9). Pravi hrišćani koji ozbiljno shvataju ovaj savet, bez oklevanja i odugovlačenja reaguju u situacijama koje mogu ugroziti njihovo prijateljstvo s Jehovom.

19. Šta su neki odlučili da bi se u duhovnom pogledu zaštitili?

19 Neki koji su imali problema sa alkoholom pre nego što su postali Jehovini svedoci odlučili su da više uopšte ne piju alkoholna pića. Drugi izbegavaju određenu vrstu zabave koja sama po sebi nije loša ali u njima izaziva neispravne želje (Ps. 101:3). Na primer, jedan naš brat je pre nego što je postao Svedok voleo žurke na kojima je plesanje bilo toliko provokativno da je uglavnom vodilo do nemorala. Ali kada je upoznao istinu odlučio je da više uopšte ne pleše, čak ni u društvu braće i sestara jer nije želeo da to u njemu evocira uspomene i budi nemoralne želje. Naravno, to ne znači da uopšte ne smemo da pijemo, plešemo ili da radimo nešto drugo što samo po sebi nije loše. Međutim, od svih nas se očekuje da budemo oprezni i da sebe zaštitimo od onoga što bi nam moglo naneti štetu u duhovnom pogledu.

20. Šta je utešno znati budući da nije uvek lako ’odreći se nepravednosti‘?

20 Čast što nosimo Božje ime povlači za sobom i izvesnu odgovornost. To znači da se moramo ’odreći nepravednosti‘ i ’kloniti zla‘ (Ps. 34:14). Naravno, to nije uvek lako. Ali utešno je znati da će Jehova uvek voleti „one koji su njegovi“ i koji se drže njegovih pravednih merila (2. Tim. 2:19; pročitati 2. Letopisa 16:9a).

^ odl. 12 Videti članak „Da li su kod vas zabranjeni određeni filmovi, knjige i muzika?“ na sajtu jw.org. (Idite na O NAMA > UOBIČAJENA PITANJA.)