Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Pitanja čitalaca

Pitanja čitalaca

Na osnovu čega su Judejci u prvom veku zaključili da Mesija treba da se pojavi u to vreme?

U vreme Jovana Krstitelja „narod je bio u iščekivanju i svi su se u svom srcu pitali za Jovana: ’Da nije možda on Hrist?‘“ (Luka 3:15). Zašto su Judejci očekivali da će se Mesija pojaviti u to vreme? Postoji nekoliko razloga.

Kad je Isus rođen, Jehovin anđeo se pojavio pastirima koji su čuvali svoja stada na poljima nadomak Vitlejema. Taj anđeo je objavio: ’Danas vam se u Davidovom gradu rodio Spasitelj — Hrist, Gospod‘ (Luka 2:8-11). Tada se „pojavila silna nebeska vojska, koja je hvalila Boga i govorila: * ’Slava Bogu na visinama, a na zemlji mir među ljudima koji su mu po volji‘“ (Luka 2:13, 14).

Reči tog anđela su sigurno ostavile dubok utisak na te ponizne pastire. Odmah su krenuli u Vitlejem i kad su našli Josifa, Mariju i tek rođenog Isusa, „ispričali su ono što im je bilo rečeno za to dete“. Tako su se ’svi koji su to čuli divili onome što su im pastiri rekli‘ (Luka 2:17, 18). Na osnovu izraza „svi koji su to čuli“ možemo zaključiti da su pastiri pričali i drugim ljudima o onome što im se desilo. Kada su se vratili kući i dalje su ’slavili i hvalili Boga za sve što su čuli i videli, jer se dogodilo onako kako im je bilo rečeno‘ (Luka 2:20). Ovi pastiri nisu zadržali za sebe dobre vesti koje su čuli.

Kad je Marija svog prvorođenog sina donela u Jerusalim pred Jehovu, kao što je to nalagao Mojsijev zakon, proročica Ana je „počela da zahvaljuje Bogu i da govori o detetu svima koji su čekali izbavljenje Jerusalima“ (Luka 2:36-38; Izl. 13:12). Tako je vest o dolasku Mesije nastavila da se širi.

Kasnije su ’astrolozi sa istoka došli u Jerusalim i počeli da se raspituju: „Gde je kralj judejski koji se rodio? Jer smo videli njegovu zvezdu kad smo bili na istoku, pa smo došli da mu se poklonimo“‘ (Mat. 2:1, 2). Kada je to čuo, „kralj Irod se uznemirio, a i sav Jerusalim s njim. Skupio je sve svešteničke glavare i narodne pismoznalce, i ispitivao ih je gde treba da se rodi Hrist“ (Mat.  2:3, 4). Tako su mnogi ljudi čuli da je obećani Mesija došao. *

U Luki 3:15, stihu koji smo ranije citirali, piše da su neki Judejci smatrali da bi Jovan Krstitelj mogao biti obećani Hrist. Međutim, Jovan je to porekao kada je ponizno rekao: „Onaj koji za mnom dolazi jači je od mene. Ja nisam dostojan da mu izujem sandale. On će vas krstiti svetim duhom i vatrom“ (Mat. 3:11). Te Jovanove reči samo su doprinele tome da narod bude u još većem iščekivanju Mesije.

Da li su na osnovu proročanstva iz Danila 9:24-27, gde se govori o 70 nedelja, Judejci u prvom veku mogli izračunati kada će se pojaviti Mesija? Ovu mogućnost ne možemo odbaciti, ali je ne možemo ni potvrditi. Činjenica je da je u Isusovo vreme postojalo mnogo oprečnih tumačenja proročanstva o 70 nedelja, ali nijedno od njih nije slično našem današnjem tumačenju tog proročanstva. *

Eseni, za koje se smatra da su bili judejska asketska sekta, naučavali su da će se pred kraj perioda od 490 godina pojaviti dvojica Mesija, ali ne možemo biti sigurni da su svoje računice temeljili na Danilovom proročanstvu. Čak i da jesu, teško je zamisliti kako bi uopšte ideja jedne izdvojene grupe mogla toliko uticati na ostale Judejce.

U drugom veku n. e., neki Judejci su verovali da je 70 nedelja obuhvatalo period od uništenja prvog hrama 607. pre n. e. do uništenja drugog hrama 70. n. e., dok su drugi ispunjenje ovog proročanstva povezivali sa periodom Makabejaca u drugom veku pre n. e. Prema tome, nije postojalo neko opšteprihvaćeno gledište o tome kako bi trebalo računati tih 70 nedelja.

Da se u prvom veku tačno razumelo kada se navršava tih 70 nedelja, očekivali bismo da apostoli i drugih hrišćani u prvom veku to koriste kao dokaz da je Isus Hrist obećani Mesija i da se pojavio u tačno određeno vreme. Međutim, nema nikakvih naznaka da su prvi hrišćani to činili.

Postoji još nešto što je vredno pažnje. Pisci jevanđelja su često ukazivali na to da su se neka proročanstva iz hebrejskog dela Svetog pisma ispunila na Isusu Hristu (Mat. 1:22, 23; 2:13-15; 4:13-16). Međutim, niko od njih nije povezao Isusovo pojavljivanje na zemlji sa proročanstvom o 70 nedelja.

U suštini, ne možemo sa sigurnošću reći da li su ljudi u Isusovo vreme dobro razumeli proročanstvo o 70 nedelja. Međutim, kao što smo već videli, na osnovu onoga što stoji u jevanđeljima možemo razumeti zašto su Judejci u prvom veku očekivali Mesiju.

^ odl. 4 Biblija ne kaže da su anđeli pevali prilikom Isusovog rođenja nego da su hvalili Boga.

^ odl. 7 Neko bi mogao da se pita: ’Kako su astrolozi povezali pojavljivanje „zvezde“ na istoku sa rođenjem „judejskog kralja“?‘ Možda su čuli vest o Isusovom rođenju dok su putovali kroz Izrael prateći zvezdu.

^ odl. 9 Naše sadašnje tumačenje proročanstva o 70 nedelja izneto je u 11. poglavlju knjige Obrati pažnju na Danilovo proročanstvo!