Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Budimo poslušni pastirima u Jehovinoj organizaciji

Budimo poslušni pastirima u Jehovinoj organizaciji

„Budite poslušni onima koji među vama predvode i budite im podložni — jer oni bdiju nad vašim dušama“ (JEVR. 13:17)

1, 2. Zašto je zanimljivo to što Jehova o sebi govori kao o pastiru?

JEHOVA o sebi govori kao o pastiru (Jezek. 34:11-14). To je vredno pažnje zato što nam tako pomaže da ga bolje upoznamo. Jedan brižan pastir smatra isključivo svojom odgovornošću da ovce o kojima brine budu bezbedne i zdrave. Zato ih on vodi na dobre pašnjake i izvore čiste vode (Ps. 23:1, 2); dan i noć čuva stražu kraj njih (Luka 2:8); štiti ih od grabljivaca (1. Sam. 17:34, 35); nosi jaganjce koji su tek došli na svet (Is. 40:11); traži zalutale ovce i neguje one koje su se povredile (Jezek. 34:16).

2 Jehovine sluge su se u drevno doba pretežno bavile stočarstvom i zemljoradnjom pa im je zato bilo lako da razumeju zašto se o Jehovi Bogu govori kao o brižnom pastiru. Znali su da ovce ne mogu da napreduju ako im neko ne posveti pažnju i ne brine o njima. U duhovnom pogledu, isto se može reći i za ljude (Mar. 6:34). Na njih veoma loše utiče kada su u duhovnom smislu prepušteni sami sebi i kada njihove duhovne potrebe nisu zadovoljene. Tada su izloženi raznim opasnostima i teško im je da razlikuju ispravno od neispravnog. Zato se može reći da su kao „ovce koje nemaju pastira“ (1. Kralj. 22:17). Ali Jehova veoma voli svoje sluge i brine o njihovim duhovnim potrebama.

3. O čemu će biti reči u ovom članku?

3 Čak i danas nije teško razumeti zašto je Jehova predstavljen kao pastir. On nas smatra svojim stadom i brine o nama. U ovom članku ćemo videti kako nas on vodi i kako se stara za naše potrebe. Pored toga, videćemo šta treba da radimo da bi nam sve to koristilo.

 DOBRI PASTIR POSTAVLJA DRUGE PASTIRE

4. Koju je ulogu Jehova poverio Isusu?

4 Jehova je postavio Isusa za Poglavara hrišćanske skupštine (Ef. 1:22, 23). Isus je „dobri pastir“ i preko njega možemo tačno saznati koji su prioriteti, namere i osobine njegovog Oca. On je čak ’položio svoj život za ovce‘ (Jov. 10:11, 15). Hristova otkupna žrtva je neprocenjiv dar koji je na raspolaganju svim ljudima (Mat. 20:28). Jehova je odredio da „niko ko iskazuje veru u [Isusa] ne bude uništen, nego da ima večni život“ (Jov. 3:16).

5, 6. (a) Kome je Isus poverio brigu o stadu i kako možemo imati najviše koristi od toga? (b) Zbog čega prvenstveno treba da budemo poslušni starešinama?

5 Kako Božje sluge gledaju na Dobrog Pastira, Isusa Hrista? Isus je rekao: „Moje ovce slušaju moj glas, ja ih poznajem i one idu za mnom“ (Jov. 10:27). Mi slušamo glas Dobrog Pastira kada u svemu sledimo njegovo vođstvo. To podrazumeva i saradnju sa pastirima kojima je poverio brigu o stadu. Isus je ukazao na to da će njegovi apostoli i učenici nastaviti s delom koje je on započeo. Od njih se očekivalo da poučavaju i ’hrane Isusove ovčice‘ (Mat. 28:20; pročitati Jovana 21:15-17). Kada je dobra vest počela da se propoveda na većem području i kada je broj učenika počeo da raste, Isus se postarao da u svakoj skupštini duhovno zrela braća služe kao pastiri (Ef. 4:11, 12).

6 Kada se apostol Pavle obratio starešinama skupštine iz Efesa, rekao im je da ih je sveti duh postavio da kao nadglednici ’pasu Božju skupštinu‘ (Dela 20:28). Isto se može reći i za današnje nadglednike, jer su i oni naimenovani na temelju biblijskih merila, koja je Bog odredio. Dakle, svojom poslušnošću hrišćanskim nadglednicima pokazujemo poštovanje prema najvećim Pastirima, Jehovi i Isusu (Luka 10:16). Prvenstveno zbog toga treba da budemo poslušni starešinama. Ali postoje još neki razlozi zbog kojih je dobro da sarađujemo s njima.

7. Kako nam starešine pomažu da sačuvamo dobar odnos s Jehovom?

7 Starešine hrabre i savetuju svoju braću i sestre na temelju Biblije i biblijskih načela. Oni ne žele time da određuju svojoj braći kako da žive (2. Kor. 1:24). Njihov cilj je da braći i sestrama pruže vođstvo na temelju Božje Reči, što će im pomoći da donose dobre odluke. Starešine tako doprinose miru i jedinstvu u skupštini (1. Kor. 14:33, 40). Oni ’bdiju nad dušama‘ u tom smislu što nastoje da pomognu svima u skupštini da sačuvaju dobar odnos s Jehovom. Zato će brzo priskočiti u pomoć onima koji su u opasnosti da naprave neki pogrešan korak ili su to već učinili (Gal. 6:1, 2; Jud. 22). To su sigurno dobri razlozi da budemo ’poslušni onima koji predvode‘. (Pročitati Jevrejima 13:17.)

8. Kako starešine štite Božje stado?

8 Apostol Pavle je služio kao pastir Božjeg naroda. On je svojoj braći u Kolosima napisao: „Pazite da vas neko ne odmami filozofijom i praznom prevarom, što je zasnovano na ljudskom predanju, na načelima ovog sveta, a ne na Hristovim učenjima“ (Kol. 2:8). Ove reči nam otkrivaju još jedan razlog zašto treba da prihvatimo savete naših starešina. Oni nas štite tako što nas na temelju  Biblije upozoravaju na svakoga ko želi da potkopa našu veru. Apostol Petar je upozorio svoje suvernike na ’lažne proroke i učitelje‘ koji su ’mamili nepostojane duše‘ na greh (2. Petr. 2:1, 14). I u naše vreme starešine moraju biti spremne da upozore braću na neku opasnost. Starešine su duhovno zrela braća i imaju određeno životno iskustvo. Osim toga, pre nego što su bili naimenovani, pokazali su da dobro razumeju Sveto pismo i da umeju da poučavaju druge služeći se zdravim učenjem (1. Tim. 3:2; Titu 1:9). Zahvaljujući svojoj zrelosti, uravnoteženosti i mudrosti koju stiču proučavanjem Biblije, oni pružaju dobro vođstvo Božjem stadu.

Starešine poput pastira štite stado koje im je povereno (Videti 8. odlomak)

DOBRI PASTIR HRANI I ŠTITI STADO

9. Na koje načine se hrišćanskoj skupštini pružaju vođstvo i duhovna hrana?

9 Jehova putem svoje organizacije pruža obilje duhovne hrane svim svojim slugama širom sveta. Mnoge smernice se nalaze u našoj literaturi. Pored toga, starešine ponekad dobijaju smernice putem pisama ili preko putujućih nadglednika. Na sve te načine, Božje stado dobija jasna uputstva.

10. Koju odgovornost imaju starešine što se tiče onih koji su se udaljili od skupštine?

10 U duhovnom smislu, nadglednici su odgovorni da štite sve članove skupštine i da brinu o njihovom zdravlju, a posebno o onima čija je vera oslabila ili  su počinili neki ozbiljan greh. (Pročitati Jakovljevu 5:14, 15.) Možda se takva osoba udaljila od stada i više ne ide na sastanke i u službu propovedanja. Nema sumnje da brižne starešine tada daju sve od sebe da dođu do tog suvernika, koji je poput izgubljene ovce, i podstaknu ga da se vrati u stado, to jest u skupštinu. Isus je rekao: „Moj Otac koji je na nebu ne želi da pogine nijedan od ovih malih“ (Mat. 18:12-14).

KAKO TREBA DA GLEDAMO NA PROPUSTE STAREŠINA?

11. Zašto nekima nije lako da budu poslušni starešinama?

11 Jehova i Isus su savršeni Pastiri. To se ne može reći za ljude kojima su poverili da budu pastiri u skupštini. Zato nekima nije lako da budu poslušni starešinama. Oni možda razmišljaju na sledeći način: ’Pa i oni su nesavršeni kao ja! Zašto moram da slušam njihove savete?‘ Tačno je da su starešine nesavršene. Međutim, treba da imamo uravnoteženo gledište o njihovim propustima i manama.

12, 13. (a) Kakve su greške napravili neki kojima je Jehova poverio određene odgovornosti? (b) Zašto su u Bibliji zabeleženi propusti ljudi koji su imali velike odgovornosti među Božjim slugama?

12 U Bibliji se otvoreno govori o greškama koje su napravili oni kojima je Jehova poverio da vode njegov narod. Na primer, David je bio pomazan za kralja izraelskog naroda. Pa ipak, popustio je pred iskušenjem i počinio je preljubu i ubistvo (2. Sam. 12:7-9). Uzmimo u obzir i apostola Petra. Premda je imao velike odgovornosti u hrišćanskoj skupštini, u nekoliko navrata je ozbiljno pogrešio (Mat. 16:18, 19; Jov. 13:38; 18:27; Gal. 2:11-14). Ako izuzmemo Isusa, nakon Adama i Eve nije bilo savršenog čoveka.

13 Zašto su u Bibliji zabeleženi propusti onih kojima je Jehova poverio određene odgovornosti? Između ostalog i zato što je Jehova time pokazao da može voditi svoj narod preko nesavršenih ljudi. U stvari, on to čini sve do sada. Zato nesavršenost braće koja nas predvode ne treba da koristimo kao izgovor da gunđamo protiv njih niti da ignorišemo njihov autoritet. Jehova od nas očekuje da ih poštujemo i da im budemo poslušni. (Pročitati Izlazak 16:2, 8.)

14, 15. Šta možemo naučiti na osnovu zapisa o tome kako je Jehova pružao uputstva svom narodu u drevno doba?

14 Od presudne je važnosti da budemo poslušni onima koji nas predvode. Razmislimo samo o tome na koji je način Jehova prenosio važne poruke svom narodu u drevno doba. Na primer, kada je došlo vreme da izbavi Izraelce iz Egipta, on im je davao uputstva preko Mojsija i Arona. Zapovedio je Izraelcima da pripreme jedan poseban obrok i da dovratke i nadvratak svoje kuće poprskaju krvlju zaklanog jagnjeta. Tako ih je sačuvao od desete nevolje koja je pogodila Egipat. Da li su Izraelci dobili te smernice tako što su čuli neki glas s neba? Ne, već su im to prenele njihove starešine, kojima je Mojsije dao jasna uputstva (Izl. 12:1-7, 21-23, 29). Tako je Jehova koristeći Mojsija i izraelske starešine vodio svoj narod. Današnje starešine imaju isto tako važnu ulogu.

15 Verovatno smo iz Biblije saznali i o mnogim drugim događajima kada je Jehova pružao životovažne smernice koristeći ljude ili anđele kao svoje predstavnike. U svim tim prilikama on je nekoga  ovlastio da govori u njegovo ime. Oni koji su ga zastupali preneli su njegovim slugama šta treba da rade da bi bili izbavljeni iz neke nevolje. Zar Jehova ne bi mogao učiniti nešto slično u Armagedonu? Naravno, starešine danas imaju odgovornost da predstavljaju Jehovu ili njegovu organizaciju i zato nikada ne smeju da zloupotrebe autoritet koji su dobili.

„JEDNO STADO S JEDNIM PASTIROM“

16. Šta treba da radimo da bismo i dalje bili unutar Božjeg stada?

16 Jehovine sluge su „jedno stado s jednim pastirom“, Isusom Hristom (Jov. 10:16). Isus je rekao da će biti sa svojim učenicima „sve dane do svršetka ovog poretka“ (Mat. 28:20). On danas vlada kao Kralj na nebesima i ima potpunu kontrolu nad događajima koji će voditi do uništenja Sataninog poretka. Da bismo i dalje bili unutar Božjeg stada, gde uživamo u sigurnosti i jedinstvu s drugim Božjim slugama, neophodno je da slušamo biblijske savete, koji su nadahnuti Božjim svetim duhom, kao i ono što nam Jehova i Isus govore preko braće koju su naimenovali za pastire. (Pročitati Isaiju 30:21 i Otkrivenje 3:22.)

Starešine se trude da samohrane roditelje i njihovu decu zaštite od lošeg društva (Videti 17. i 18. odlomak)

17, 18. (a) Koja opasnost preti Božjem stadu, ali u šta možemo biti uvereni? (b) O čemu će biti reči u sledećem članku?

17 Biblija kaže da Satana ide unaokolo „kao ričući lav i traži koga da proždere“ (1. Petr. 5:8). Poput razjarene i proždrljive zveri, on motri na Božje stado i vreba one koji nisu oprezni ili su se udaljili od stada. To je dodatni razlog zašto treba da se čvrsto držimo Božjeg naroda i Jehove, ’pastira i čuvara svojih duša‘ (1. Petr. 2:25). U Otkrivenju 7:17 piše da će Jagnje, to jest Isus, pasti one koji prežive veliku nevolju i da će ih voditi na izvore voda života. U nastavku tog stiha stoji: „Bog će obrisati svaku suzu s njihovih očiju.“ Postoji li nešto bolje od toga?

18 Ovaj članak nam je pomogao da bolje razumemo važnu ulogu koju starešine imaju kao duhovni pastiri. Kako ta naimenovana braća mogu biti sigurna da se prema Isusovom stadu ophode na primeren način? O tome će biti reči u sledećem članku.