Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Pronašli su Mesiju!

Pronašli su Mesiju!

Pronašli su Mesiju!

„Našli smo Mesiju“ (JOV. 1:41)

1. Šta je navelo Andriju da kaže: „Našli smo Mesiju“?

 JOVAN KRSTITELJ je stajao sa dvojicom svojih učenika. Kad je video Isusa, uzviknuo je: „Evo Jagnjeta Božjeg!“ Ta dvojica učenika, od kojih je jedan bio Andrija, odmah su pošli za Isusom i proveli su dan s njim. Andrija je kasnije potražio svog brata, Simona Petra, a zatim ga odveo kod Isusa i rekao mu: „Našli smo Mesiju!“ (Jov. 1:35-41).

2. Kako će nam koristiti razmatranje još nekih proročanstava o Mesiji?

2 Kako je vreme prolazilo, Andrija, Petar i drugi imali su mnogo prilika da ono što je pisalo u Svetim spisima uporede sa onim što je Isus govorio i radio, i tako su se uverili da je Isus iz Nazareta obećani Mesija. Sada ćemo razmotriti još neka biblijska proročanstva o Mesiji. To će ojačati našu veru u Božju Reč i u onoga koga je Jehova izabrao da bude Mesija.

„Evo, dolazi ti tvoj Kralj“

3. Koja su se proročanstva ispunila kada je Isus ušao u Jerusalim kao kralj?

3 Mesija će ući u Jerusalim kao kralj. Prorok Zaharija je rekao: „Raduj se mnogo, kćeri sionska! Kliči pobednički, kćeri jerusalimska! Evo, dolazi ti tvoj kralj! On je pravedan i spasen, ponizan je i jaše na magarcu, na magaretu, mladunčetu magarice“ (Zah. 9:9). Psalmista je napisao: „Blagoslovljen onaj koji dolazi u ime Jehovino“ (Ps. 118:26). Isus nije rekao tom mnoštvu ljudi šta treba da rade. Oni su spontano klicali od radosti, čime se ispunilo proročanstvo. Dok čitaš taj izveštaj pokušaj da zamisliš tu scenu i da čuješ te radosne poklike. (Pročitati Mateja 21:4-9.)

4. Kako su se ispunili stihovi iz Psalma 118:22, 23?

4 Iako mnogi neće prihvatiti Isusa kao Mesiju, on je dragocen u Božjim očima. Kao što je prorečeno, Isus je bio ’prezren‘ i oni koji i pored dokaza nisu verovali da je on Mesija ’smatrali su ga bezvrednim‘ (Is. 53:3; Mar. 9:12). Međutim, psalmista je pod Božjim nadahnućem napisao: „Kamen koji su graditelji odbacili postao je kamen ugaoni. Jehovino je to delo“ (Ps. 118:22, 23). Isus je u jednom razgovoru sa svojim neprijateljima spomenuo ovaj stih, a Petar je kasnije rekao da se taj stih ispunio na Hristu (Mar. 12:10, 11; Dela 4:8-11). Isus je zaista postao „ugaoni temeljac“ hrišćanske skupštine. Iako su ga bezbožni ljudi odbacili, on je „u Božjim očima izabran i dragocen“ (1. Petr. 2:4-6).

Izdat i napušten

5, 6. Šta je bilo prorečeno o izdaji Mesije i kako se to ispunilo?

5 Prorečeno je da će Mesiju izdati neko ko mu je bio prijatelj. David je prorekao: „Čovek koji je u miru sa mnom bio, u kog sam se pouzdao, koji je hleb moj jeo, podigao se na mene“ (Ps. 41:9). U biblijska vremena se smatralo da onaj ko s nekim jede hleb jeste njegov prijatelj (Post. 31:54). Zato je to što je Juda Iskariotski uradio bila izdaja najgore vrste. Isus je skrenuo pažnju na ispunjenje Davidovih proročanskih reči kada je ukazao na to da će ga neko izdati i kada je svojim apostolima rekao: „Ne govorim o svima vama. Ja znam one koje sam izabrao. Ali neka se ispune reči iz Pisma: ’Onaj koji je jeo moj hleb, podigao se na mene‘ “ (Jov. 13:18).

6 Onaj koji će izdati Mesiju dobiće 30 srebrnika — koliko se plaćalo za roba! Matej je rekao da je Juda izdao Isusa za tako malu svotu novca. Ali zašto je on rekao da je to bilo prorečeno „preko proroka Jeremije“ kada se to proročanstvo nalazi u Zahariji 11:12, 13? Možda je u njegovo vreme Jeremijina knjiga bila prva u nizu biblijskih knjiga među kojima se nalazila i knjiga proroka Zaharije. (Uporediti s Lukom 24:44.) Juda nikada nije potrošio taj nečasno stečeni novac, jer ga je bacio u hram, otišao i obesio se (Mat. 26:14-16; 27:3-10).

7. Kako su se ispunile reči iz Zaharije 13:7?

7 Čak će se i Mesijini učenici razbežati. „Udari pastira“, napisao je Zaharija, „i neka se ovce razbeže“ (Zah. 13:7). Četrnaestog nisana 33. n. e. Isus je rekao svojim učenicima: „Svi ćete se vi ove noći pokolebati u veri zbog onoga što će mi se dogoditi, jer je pisano: ’Udariću pastira i ovce iz stada će se razbežati.‘ “ Upravo to se i dogodilo, jer Matej kaže da su „svi učenici ostavili [Isusa] i pobegli“ (Mat. 26:31, 56).

Optužen i pretučen

8. U kojim okolnostima su se ispunile reči iz Isaije 53:8?

8 Mesija će biti izveden pred sud i osuđen na smrt. (Pročitati Isaiju 53:8.) U zoru 14. nisana sastao se ceo Sinedrion, svezali su Isusa i predali ga rimskom namesniku Pontiju Pilatu. On je ispitivao Isusa i utvrdio da ni za šta nije kriv. Međutim, kada je pitao okupljeni narod da li žele da im pusti Isusa, oni su uzvikivali: „Na stub s njim!“ i tražili su da im pusti razbojnika Varavu. Pilat je u želji da im ugodi pustio Varavu, a Isusa je predao da ga izbičuju i da ga pribiju na stub (Mar. 15:1-15).

9. Šta se u Isusovo vreme dogodilo kao ispunjenje Psalma 35:11?

9 Lažni svedoci će govoriti protiv Mesije. „Ustaju svedoci nasilni“, rekao je psalmista David. „Pitaju me ono što ne znam“ (Ps. 35:11). Kao što je i prorečeno, „sveštenički glavari i celi Sinedrion tražili su lažno svedočanstvo protiv Isusa da bi ga ubili“ (Mat. 26:59). U stvari, „mnogi su lažno svedočili protiv njega, ali im se svedočanstva nisu slagala“ (Mar. 14:56). Međutim, Isusovim fanatičnim neprijateljima koji su po svaku cenu želeli njegovu smrt uopšte nije smetalo to što ti svedoci lažu.

10. Kako su se ispunile reči iz Isaije 53:7?

10 Mesija će ćutati pred onima koji ga optužuju. Isaija je prorekao: „Tlačili su ga, a on je dozvoljavao da ga muče i nije otvorio svoja usta. Odveli su ga kao jagnje na klanje. Kao nema ovca pred onima koji je strižu, nije otvorio svoja usta“ (Is. 53:7). Dok su ga ’sveštenički glavari i starešine optuživali, nije odgovarao‘. Pilat ga je upitao: „Zar ne čuješ kakve sve optužbe iznose protiv tebe?“ Ali Isus mu „nije odgovorio, nijednu reč, tako da se namesnik jako začudio“ (Mat. 27:12-14). Isus nije vređao svoje neprijatelje (Rimlj. 12:17-21; 1. Petr. 2:23).

11. Šta se dogodilo kao ispunjenje Isaije 50:6 i Miheja 5:1?

11 Isaija je prorekao da će Mesija biti pretučen. „Leđa sam podmetnuo onima koji su me udarali i obraze onima koji su mi čupali bradu“, napisao je prorok. „Lice svoje nisam zaklonio od uvreda i pljuvanja“ (Is. 50:6). Mihej je prorekao: „Prutom će po obrazu udarati Izraelovog sudiju“ (Mih. 5:1). Potvrđujući ispunjenje ovih proročanstava, Marko je u svom jevanđelju zapisao: „Neki su počeli da ga pljuju, da mu pokrivaju lice i da ga udaraju pesnicama govoreći mu: ’Ako si prorok, reci ko te je udario!‘ I šamarajući ga, stražari su ga odveli.“ Marko kaže da su ga stražari ’udarali trskom po glavi, pljuvali ga i klanjali mu se [podrugljivo] savijajući kolena‘ (Mar. 14:65; 15:19). Naravno, Isus nije učinio ništa loše da bi ga tako maltretirali.

Veran do smrti

12. Kako su se na Isusu ispunile reči iz Psalma 22:16 i Isaije 53:12?

12 Mesija će umreti na stubu. „Gomila zlikovaca okružila me je“, rekao je psalmista David. „Kao lav navalili su na ruke moje i noge moje“ (Ps. 22:16). Pišući o događaju koji je čitaocima Biblije dobro poznat, Marko je u svom jevanđelju zabeležio: „Bio je treći sat [oko devet sati ujutru] kad su ga pribili na stub“ (Mar. 15:25). Prorečeno je i da će Mesija biti ubrojan u grešnike. „Svoju dušu [je] predao smrti“, napisao je Isaija, „i bio je ubrojan među prestupnike“ (Is. 53:12). To se ispunilo kada su sa Isusom „stavili na stub dvojicu razbojnika, jednog njemu zdesna, a drugog sleva“ (Mat. 27:38).

13. Kako se Psalam 22:7, 8 ispunio na Isusu?

13 David je prorekao da će ljudi vređati Mesiju. (Pročitati Psalam 22:7, 8.) Znamo da su ljudi vređali Isusa dok je visio na mučeničkom stubu, jer Matej kaže: „Prolaznici su ga vređali, podrugljivo odmahujući glavom i govoreći: ’Ti što razvaljuješ hram i gradiš ga za tri dana, spasi samog sebe! Ako si sin Božji, siđi sa stuba!‘ “ Isto tako, sveštenički glavari, pismoznalci i starešine, rugali su mu se i govorili: „Druge je spasao, a sebe ne može spasti! On je kralj Izraela. Neka sada siđe sa stuba i poverovaćemo u njega. Uzdao se u Boga, pa neka ga on sada izbavi ako mu je drag. Jer je rekao: ’Ja sam Božji Sin‘ “ (Mat. 27:39-43). Ali Isus je sve to dostojanstveno podneo. Ostavio nam je zaista izvanredan primer.

14, 15. Kako su se ispunila konkretna proročanstva što se tiče Mesijine odeće i toga da će mu dati da pije sirće?

14 Bacaće kocku za Mesijinu odeću. „Haljine moje dele među sobom“, napisao je psalmista, „i za odeću moju žreb bacaju“ (Ps. 22:18). Upravo to se i dogodilo. U Bibliji piše: „Kad su [rimski vojnici] pribili [Isusa] na stub, razdelili su njegove haljine bacajući žreb“ (Mat. 27:35; pročitati Jovana 19:23, 24).

15 Davaće mu da pije sirće i žuč. „Za jelo su mi otrovnu biljku dali“, rekao je psalmista i dodao: „Kad sam žedan bio, hteli su me sirćetom napojiti“ (Ps. 69:21). Matej je zabeležio: „Tamo su [Isusu] dali vino pomešano sa žuči. Ali kad je okusio, nije hteo da pije.“ Kasnije je „jedan od njih otrčao i uzeo sunđer i natopio ga uskislim vinom, natakao na trsku i davao mu da pije“ (Mat. 27:34, 48).

16. Kako su se ispunile proročanske reči iz Psalma 22:1.

16 Činiće se kao da ga je Bog napustio. (Pročitati Psalam 22:1.) U skladu sa proročanstvom, „u deveti sat [oko tri sata po podne] Isus je povikao na sav glas: ’Eli, Eli, lama savahtani?‘, što znači: ’Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?‘“ (Mar. 15:34). Isus nije izgubio veru u svog nebeskog Oca. Bog je prepustio Isusa njegovim neprijateljima time što mu je uskratio zaštitu kako bi njegova besprekornost bila ispitana do kraja. Ono što je Isus rekao bilo je ispunjenje Psalma 22:1.

17. Kako su se ispunile reči iz Zaharije 12:10 i Psalma 34:20?

17 Mesija će biti proboden, ali mu nijedna kost neće biti slomljena. Stanovnici Jerusalima će ’gledati u onoga koga su proboli‘ (Zah. 12:10). U Psalmu 34:20 piše: „[Bog] čuva sve kosti njegove, nijedna od njih neće se slomiti.“ Potvrđujući te reči, apostol Jovan je napisao: „Jedan od vojnika zario [je Isusu] koplje u bok, i odmah je izašla krv i voda. Onaj koji je to video [Jovan] svedoči i njegovo svedočanstvo je istinito... To se dogodilo da se ispune reči iz Pisma: ’Nijedna kost neće mu biti slomljena.‘ A na drugom mestu u Pismu stoji: ’Gledaće u onoga koga su proboli‘ “ (Jov. 19:33-37).

18. Kako je došlo do toga da Isus bude sahranjen među bogatima?

18 Mesija će biti sahranjen među bogatima. (Pročitati Isaiju 53:5, 8, 9.) Tokom popodneva 14. nisana, „jedan bogat čovek iz Arimateje“ tražio je od Pilata da uzme Isusovo telo, i on mu je to dozvolio. Matej kaže: „Josif je uzeo telo, umotao ga u čisto platno i položio ga u svoj novi grob, koji je isklesao u steni. Zatim je navaljao veliki kamen na ulaz u grob i otišao“ (Mat. 27:57-60).

Slavimo Mesiju, našeg Kralja!

19. Šta se dogodilo u skladu sa proročanskim rečima iz Psalma 16:10?

19 Jehova će uskrsnuti Mesiju. David je napisao: „Nećeš dušu moju ostaviti u grobu“ (Ps. 16:10). Šesnaestog nisana su neke žene došle do groba gde je Isus bio sahranjen. Zamisli samo koliko su bile iznenađene kada su kod groba videle anđela koji im je rekao: „Ne plašite se. Vi tražite Isusa Nazarećanina, koji je bio pribijen na stub. Uskrsnuo je, nije ovde. Evo mesta gde su ga položili“ (Mar. 16:6). Apostol Petar je pred mnoštvom ljudi koje se okupilo u Jerusalimu na Pedesetnicu 33. n. e. rekao: „[David je] unapred video i nagovestio Hristovo uskrsenje, da on neće biti ostavljen u grobu niti će njegovo telo videti raspadanje“ (Dela 2:29-31). Bog nije dozvolio da se fizičko telo njegovog voljenog Sina raspadne. Osim toga, Jehova je uskrsnuo Isusa kao duhovno biće (1. Petr. 3:18).

20. Šta proročanstva kažu o Mesijinoj vladavini?

20 Kao što je prorečeno, Bog je objavio da je Isus njegov Sin. (Pročitati Psalam 2:7 i Mateja 3:17.) Mnoštvo ljudi je pozdravilo Isusa kada je ušao u Jerusalim i bili su srećni zbog Kraljevstva koje će doći. I mi danas sa oduševljenjem govorimo o njemu i njegovoj vladavini (Mar. 11:7-10). Hrist će uskoro uništiti svoje neprijatelje dok ’jaše zastupajući istinu, poniznost i pravednost‘ (Ps. 2:8, 9; 45:1-6). Njegovo kraljevstvo će zatim doneti mir i blagostanje čitavom svetu (Ps. 72:1, 3, 12, 16; Is. 9:6, 7). Imamo veliku čast da objavljujemo tu istinu kao Svedoci Jehove, čiji voljeni Sin već vlada na nebu kao Mesijanski Kralj!

Kako bi odgovorio?

• Kako je Isus bio izdat i napušten?

• Kako su se ispunila proročanstva o Isusovoj smrti?

• Šta tebe uverava da je Isus obećani Mesija?

[Pitanja za razmatranje]

[Slika na 13. strani]

Koja su se proročanstva ispunila kada je Isus ušao u Jerusalim kao kralj?

[Slike na 15. strani]

Isus je umro za naše grehe, a sada vlada kao Mesijanski kralj