Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Pokazujmo poštovanje prema našim svetim skupovima

Pokazujmo poštovanje prema našim svetim skupovima

Pokazujmo poštovanje prema našim svetim skupovima

„Dovešću [ih] na svoju svetu goru i razveseliću ih u svom domu molitve“ (ISAIJA 56:7).

1. Koji se temelj za pokazivanje doličnog poštovanja prema našim sastancima nalazi u Bibliji?

 JEHOVA okuplja svoj narod, pomazane hrišćane i njihove saradnike, da ga obožavaju na njegovoj ’svetoj gori‘. On im daje radost u svom „domu molitve“, to jest njegovom duhovnom hramu, koji je „dom molitve za sve narode“ (Isaija 56:7; Marko 11:17). Sve to pokazuje da je služenje Jehovi sveto, čisto i uzvišeno. Kada pokazujemo dolično poštovanje prema sastancima na kojima proučavamo Bibliju i obožavamo Boga, pružamo dokaz da smatramo svetim ono što je sveto Jehovi.

2. Šta pokazuje da je za Jehovu mesto koje je izabrao za obožavanje bilo sveto, i kako je Isus pokazao isti stav?

2 U starom Izraelu, mesto koje je Jehova izabrao za obožavanje trebalo je smatrati svetim. Šator sastanka, kao i predmete i pribor u njemu trebalo je pomazati i posvetiti kako bi ’bili nešto najsvetije‘ (Izlazak 30:26-29). U tom svetilištu su se nalazile dve prostorije koje su se nazivale „Svetinja“ i „Svetinja nad svetinjama“ (Jevrejima 9:2, 3). Kasnije je umesto šatora sastanka korišćen hram u Jerusalimu. Pošto je Jerusalim tako postao središte pravog obožavanja, bio je nazvan ’svetim gradom‘ (Nemija 11:1; Matej 27:53). Tokom svoje službe na zemlji, Isus je pokazivao prikladno poštovanje prema hramu. Bio je gnevan na ljude koji su postupali s nepoštovanjem tako što su trgovali u hramu ili su ga koristili kao prečicu (Marko 11:15, 16).

3. Koji primer pokazuje da su skupovi u drevnom Izraelu bili sveti?

3 Izraelci su se redovno sastajali da bi obožavali Jehovu i slušali čitanje njegovog Zakona. Skupovi koji su održavani u određene dane njihovih praznika nazivani su svetim ili svečanim zborovima, što je ukazivalo na njihovu svetost (Levitska 23:2, 3, 36, 37). Kada se jednom prilikom u danima Jezdre i Nemije narod okupio, Leviti su ’objašnjavali zakon‘. Pošto je „ceo narod plakao slušajući reči zakona“, Leviti su ’utišavali narod, govoreći: „Umirite se, jer je ovaj dan svet“‘. Izraelci su zatim sedam dana slavili Praznik senica „i veselje je bilo veoma veliko“. Nadalje, „svaki dan se naglas čitala knjiga zakona istinitog Boga, od prvog do poslednjeg dana. Sedam dana su slavili praznik, a osmog dana je bio svečani zbor, kao što je bilo propisano“ (Nemija 8:7-11, 17, 18). To su zaista bile svete prilike i trebalo je da im prisutni poklone punu pažnju i poštovanje.

Naši sastanci su sveti

4, 5. Koja obeležja naših sastanaka pokazuju da su oni sveti?

4 Danas na zemlji ne postoji doslovan sveti grad niti poseban hram namenjen obožavanju Jehove. Pa ipak, ne treba da izgubimo iz vida činjenicu da su sastanci na kojima se obožava Jehova sveti. Mi se sastajemo tri puta nedeljno da bismo čitali i proučavali Sveto pismo. Tada se „tumači“ Jehovina Reč i ’razlaže se njen smisao‘, baš kao u Nemijino vreme (Nemija 8:8). Svi naši sastanci počinju i završavaju molitvom, a na većini njih pevamo pesme hvale Jehovi (Psalam 26:12). Skupštinski sastanci su deo našeg obožavanja i zato treba da imamo bogobojazan stav, da im posvetimo punu pažnju i pokazujemo poštovanje.

5 Jehova blagosilja svoje sluge kada se sastaju da bi ga obožavali, proučavali njegovu Reč i družili se. U vreme kada se održava sastanak možemo biti sigurni da je ’Jehova zapovedio da tu bude blagoslov‘ (Psalam 133:1, 3). Mi dobijamo taj blagoslov ako smo prisutni i pažljivo pratimo program duhovne pouke. Osim toga, Isus je rekao: „Gde su dvojica ili trojica sakupljena u moje ime, tamo sam i ja među njima.“ S obzirom na kontekst, ove reči se odnose na hrišćanske starešine koje se sastaju da bi rešile ozbiljne probleme između pojedinaca, ali se u načelu primenjuju i na naše sastanke (Matej 18:20). Ako je Hrist putem svetog duha prisutan kada se hrišćani sastaju u njegovo ime, zar takve skupove ne treba smatrati svetim?

6. Šta se može reći za mesta na kojima se sastajemo, bilo da su u pitanju veći ili manji skupovi?

6 Istina je da Jehova ne prebiva u hramovima koje je sagradio čovek. Ipak, naše Dvorane Kraljevstva su mesta gde se obožava istiniti Bog (Dela apostolska 7:48; 17:24). U njima se sastajemo da bismo proučavali Jehovinu Reč, molili se i pevali mu hvalospeve. To važi i za naše Kongresne dvorane. I objekti koji se iznajmljuju za naše kongrese, kao što su veće javne dvorane, izložbeni prostori ili sportski stadioni postaju mesta gde se obožava Bog dok se koriste za te svete skupove. Prilike kada obožavamo Jehovu, bilo da su u pitanju veći ili manji skupovi, zaslužuju naše poštovanje i to treba da se vidi u našem stavu i ponašanju.

Kako možemo pokazati poštovanje prema našim skupovima

7. Koji je jedan od načina da pokažemo poštovanje prema našim skupovima?

7 Postoje konkretni načini da pokažemo poštovanje prema našim skupovima. Jedan od njih je da budemo prisutni kada se pevaju pesme Kraljevstva. Mnoge od njih su napisane u vidu molitve i zato ih treba pevati s dubokim poštovanjem. Apostol Pavle je citirao reči 22. psalma, primenjujući ih na Isusa: „Objaviću ime tvoje braći svojoj, usred okupljenog mnoštva pesmom ću te hvaliti“ (Jevrejima 2:12). Zato uvek treba da se pobrinemo da budemo na svom mestu pre nego što predsedavajući najavi pesmu i da je zatim pevamo usredsređeni na njeno značenje. Neka naše pevanje odražava osećanja psalmiste koji je napisao: „Hvaliću Jehovu svim srcem svojim u društvu prijatelja pravednih i u krugu [„na saboru“, DK] njihovom“ (Psalam 111:1). Da, pevanje hvalospeva Jehovi je veoma dobar razlog da dođemo ranije na naše sastanke i da ostanemo do kraja.

8. Koji biblijski primer pokazuje da molitve koje se upućuju na našim sastancima zaslužuju našu punu pažnju i poštovanje?

8 Još jedno obeležje koje naše sastanke čini još uzvišenijim u duhovnom pogledu jeste molitva koja se od srca upućuje u korist svih prisutnih. Jednom prilikom, hrišćani iz prvog veka su se sastali u Jerusalimu i ’jednodušno se obratili Bogu‘ u usrdnoj molitvi. Zahvaljujući tome, oni su uprkos progonstvu nastavili da ’odvažno govore Božju reč‘ (Dela apostolska 4:24-31). Možemo li da zamislimo da je iko od prisutnih dozvolio da mu tokom te molitve misli lutaju? Ne, oni su se „jednodušno“ molili. Molitve koje se izgovaraju na našim sastancima odražavaju osećanja svih prisutnih. One zaslužuju našu punu pažnju i poštovanje.

9. Kako svojim odevanjem i ponašanjem možemo pokazati poštovanje prema svetim skupovima?

9 Nadalje, dubinu svog poštovanja prema svetosti naših skupova možemo pokazati i načinom odevanja. Naš izgled, što važi i za odeću i za frizuru, može dodatno doprineti dostojanstvu naših sastanaka. Apostol Pavle je savetovao: ’Želim da se muškarci mole gde god se okupljate, podižući verne ruke, bez gneva i rasprava. Isto tako, želim da se žene pristojno odevaju i da pri tome budu skromne i razborite, da se ne ukrašavaju pletenjem kose i zlatom ili biserima ili skupocenom odećom nego kako dolikuje ženama koje kažu da poštuju Boga‘ (1. Timoteju 2:8-10). Kad prisustvujemo velikim kongresima koji se održavaju na otvorenim stadionima, možemo se obući odgovarajuće vremenskim uslovima, a da to ipak bude dostojanstveno. Pored toga, iz poštovanja prema tim prilikama nećemo jesti niti žvakati žvaku tokom programa. Doličnim odevanjem i ponašanjem na našim skupovima pokazujemo poštovanje prema Jehovi Bogu, pravom obožavanju i našim suvernicima.

Ponašanje koje dolikuje Božjim slugama

10. Kako je apostol Pavle pokazao da na našim hrišćanskim sastancima treba da se ponašamo kako dolikuje Jehovinim slugama?

10 U 14. poglavlju 1. Korinćanima nalazimo mudar savet apostola Pavla o tome kako treba da izgledaju hrišćanski sastanci. Zaključio je sledećim rečima: „Sve neka bude pristojno i onako kako je red“ (1. Korinćanima 14:40). Naši sastanci su važan deo aktivnosti hrišćanske skupštine i zato na njima treba da se ponašamo kako dolikuje Jehovinim slugama.

11, 12. (a) Čega treba da budu svesna deca koja prisustvuju sastancima? (b) Na koji način deca mogu izražavati svoju veru na sastancima?

11 Roditelji treba da pouče decu kako da se ponašaju na sastancima. Oni treba da im objasne da Dvorana Kraljevstva i mesto gde se održava Skupštinsko razmatranje knjige nisu mesta za igru. To su mesta gde obožavamo Jehovu i proučavamo njegovu Reč. Mudri kralj Solomon je napisao: „Pazi na korake svoje kad ideš u dom istinitog Boga. Pristupi da slušaš“ (Propovednik 5:1). Mojsije je uputio Izraelce da se okupljaju, što je važilo i za odrasle i za decu. On je rekao: „Skupi narod... da čuju i da nauče da se boje Jehove, vašeg Boga, i da savesno postupaju po svim rečima ovog zakona. I njihovi sinovi koji još ne poznaju taj zakon neka slušaju i neka uče da se boje Jehove“ (Ponovljeni zakoni 31:12, 13).

12 Slično tome, i danas deca dolaze na sastanke s roditeljima prvenstveno da bi slušala i učila. Čim dovoljno odrastu da mogu da prate program i razumeju bar osnovne biblijske istine, ona mogu i da ’obznanjuju [svoju] veru‘ tako što će davati kratke komentare (Rimljanima 10:10). Malo dete može najpre na pitanje koje razume odgovoriti s nekoliko reči. U početku će možda čitati odgovor, ali će s vremenom pokušati da se izrazi svojim rečima. To je za dete korisno i zanimljivo i osim toga takvi spontani izrazi vere raduju odrasle koji su prisutni. Naravno, roditelji daju primer tako što i sami komentarišu. Ukoliko je to moguće, poželjno je da deca imaju svoju Bibliju, pesmaricu i publikaciju koja se razmatra. Ona treba da nauče da pokazuju prikladno poštovanje prema tim publikacijama. Sve to će im pomoći da budu svesna toga da su naši sastanci sveti.

13. Kakav utisak želimo da steknu oni koji prvi put prisustvuju nekom našem sastanku?

13 Naravno, mi ne želimo da naši sastanci podsećaju na crkvenu službu. U nekim crkvama vlada hladna atmosfera ili se preterano ističe pobožnost, dok je u drugima bučno kao na rok koncertu. Želimo da atmosfera u Dvorani Kraljevstva bude srdačna i prijatna, ali ne do te mere da podseća na neku zabavu. Mi se sastajemo da bismo obožavali Jehovu i zato naši sastanci uvek treba da budu dostojanstveni. Naša želja je da osobe koje prvi put prisustvuju, nakon što čuju program i vide kako se ponašamo mi i naša deca, kažu: „Bog je zaista među vama“ (1. Korinćanima 14:25).

Trajna odlika našeg obožavanja

14, 15. (a) Šta možemo učiniti kako ne bismo ’zanemarili dom svoga Boga‘? (b) Kako se proročanstvo iz Isaije 66:23 već ispunjava?

14 Kao što je ranije rečeno, Jehova okuplja svoje sluge i daje im radost u svom „domu molitve“, to jest njegovom duhovnom hramu (Isaija 56:7). Verni Božji sluga Nemija podsetio je ostale Jevreje da treba da pokažu dolično poštovanje prema doslovnom hramu tako što će pružati materijalnu podršku. On je rekao: „Nećemo zanemarivati dom svoga Boga“ (Nemija 10:39). Osim toga, nećemo zanemarivati Jehovin poziv da ga obožavamo u njegovom „domu molitve“.

15 Potreba da se redovno sastajemo radi obožavanja vidi se iz Isaijinog proročanstva: „’Od mladine do mladine i od sabata do sabata svako će telo dolaziti da se pokloni preda mnom‘, kaže Jehova“ (Isaija 66:23). To se danas dešava. Predani hrišćani se redovno, svake sedmice svakog meseca, sastaju da bi obožavali Jehovu. Između ostalog, oni to čine tako što prisustvuju hrišćanskim sastancima i učestvuju u službi propovedanja. Da li si i ti jedan od onih koji redovno ’dolaze da se poklone pred Jehovom‘?

16. Zašto redovno prisustvovanje sastancima već sada treba da bude sastavni deo našeg života?

16 Proročanstvo iz Isaije 66:23 potpuno će se ispuniti u novom svetu koji je Jehova obećao. U to vreme će u doslovnom smislu „svako telo“ iz sedmice u sedmicu i iz meseca u mesec „dolaziti da se pokloni“ pred Jehovom, to jest da ga obožava u svu večnost. Pošto će sastajanje radi obožavanja Jehove biti trajna odlika života u novom svetu, zar ne bi trebalo da redovno prisustvovanje sastancima već sada bude sastavni deo našeg života?

17. Zašto su nam sastanci potrebni ’tim više što vidimo da se približava dan‘?

17 Kako se kraj približava, treba da budemo odlučniji nego ikada da prisustvujemo skupovima na kojima obožavamo Jehovu. Iz poštovanja prema svetosti naših sastanaka, nećemo dozvoliti da nas posao, domaći zadaci ili vanredno školovanje spreče da se redovno sastajemo s našim suvernicima. Potrebna nam je snaga koju dobijamo na taj način. Na našim skupštinskim sastancima imamo priliku da se bolje upoznamo, razmenimo ohrabrenja i da podstičemo jedni druge „na ljubav i dobra dela“. To treba da činimo ’tim više što vidimo da se približava dan‘ (Jevrejima 10:24, 25). Zato uvek pokazujmo dolično poštovanje prema našim svetim skupovima tako što ćemo redovno prisustvovati, biti prikladno odeveni i pristojno se ponašati. Čineći to, pokazujemo da je i nama sveto ono što je Jehovi sveto.

Za ponavljanje

• Šta pokazuje da prilike kada se Jehovin narod okuplja treba smatrati svetim?

• Koja obeležja naših sastanaka pružaju dokaz da su oni sveti?

• Kako deca mogu pokazati poštovanje prema svetosti naših sastanaka?

• Zašto redovno prisustvovanje sastancima treba da bude sastavni deo našeg života?

[Pitanja za razmatranje]

[Slike na 28. strani]

Gde god da se održavaju, sastanci na kojima se obožava Jehova su sveti

[Slika na 31. strani]

Naša deca prisustvuju sastancima da bi slušala i učila