Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 ČLANAK ZA RAZMATRANJE 18

Ljubav i pravda među Jehovinim narodom

Ljubav i pravda među Jehovinim narodom

Nosite bremena jedan drugoga, i tako ćete ispuniti Hristov zakon (GAL. 6:2)

PESMA 12 Slavni Bog Jehova

KRATAK PREGLED *

1. U koje dve stvari možemo biti sigurni?

JEHOVA BOG voli svoje sluge. Oduvek ih je voleo i uvek će ih voleti. On isto tako voli pravdu (Ps. 33:5). Zato možemo biti sigurni u dve stvari: (1) Jehovu boli kada se prema njegovim slugama nepravedno postupa. (2) On će se pobrinuti da pravda bude zadovoljena. U prvom članku iz ove serije, * govorili smo o tome da je zakon koji je Bog dao preko Mojsija bio utemeljen na ljubavi. Podupirao je pravdu – i to pravdu za sve, čak i za najranjivije u društvu (Pon. zak. 10:18). Iz tog zakona vidimo koliko je Jehova brinuo za svoje sluge.

2. Na koja pitanja ćemo dobiti odgovore?

2 Mojsijev zakon je prestao da važi 33. n. e., kada je bila osnovana hrišćanska skupština. Da li će hrišćani biti uskraćeni za zakon koji je zasnovan na ljubavi i koji podupire pravdu? Nikako. Hrišćani su dobili novi zakon. U ovom članku ćemo prvo razmotriti o kom je zakonu reč. Zatim ćemo odgovoriti na sledeća pitanja: Zašto možemo da kažemo da se taj zakon zasniva na ljubavi? Zašto možemo da kažemo da on podupire pravdu? I kako, prema tom zakonu, oni koji imaju određeni autoritet treba da postupaju sa drugima?

ŠTA JE „HRISTOV ZAKON“?

3. Šta sve obuhvata „Hristov zakon“, koji se spominje u Galatima 6:2?

3 Pročitati Galatima 6:2Za hrišćane važi „Hristov zakon“. Isus svojim sledbenicima nije dao spisak zakona, nego im je dao savete, zapovesti i načela da ih vode kroz  život. „Hristov zakon“ obuhvata sva Isusova učenja. U narednim odlomcima ćemo saznati više o tom zakonu.

4-5. Kako i kada je Isus poučavao svoje učenike?

4 Kako je Isus poučavao? Kao prvo, poučavao je svojim rečima. One su imale težinu jer su otkrivale istinu o Bogu, objašnjavale šta je pravi smisao života i ukazivale na Božje Kraljevstvo kao na rešenje svih ljudskih problema (Luka 24:19). Isus je poučavao i svojim primerom. Svojim načinom života pokazao je svojim učenicima kako treba da žive (Jov. 13:15).

5 Kada je Isus poučavao? Tokom svoje službe na zemlji (Mat. 4:23). Takođe, poučavao je svoje sledbenike ubrzo nakon svog uskrsenja. Na primer, pojavio se pred grupom od preko 500 učenika i zapovedio im da stvaraju nove učenike (Mat. 28:19, 20; 1. Kor. 15:6). Kao poglavar skupštine, Isus je nastavio da ih poučava i nakon što se vratio na nebo. Primera radi, Hrist se oko 96. n. e. pobrinuo da preko apostola Jovana pomazani hrišćani dobiju potrebno ohrabrenje i savet (Kol. 1:18; Otkr. 1:1).

6-7. (a) Gde možemo naći Isusova učenja? (b) Kako pokazujemo da smo poslušni Hristovom zakonu?

6 Gde su zabeležena Isusova učenja? Četiri jevanđelja sadrže mnogo toga što je Isus rekao i uradio dok je bio na zemlji. Preostale knjige grčkog dela Svetog pisma takođe nam pomažu da razumemo Isusov način razmišljanja, upravo zato što su oni koji su ih napisali bili nadahnuti svetim duhom i imali su „Hristov um“ (1. Kor. 2:16).

7 Pouka: Isusova učenja obuhvataju sva područja života. Zato njegov zakon utiče na naše ponašanje kod kuće, na poslu i u školi, kao i u skupštini. O tom zakonu učimo tako što čitamo grčki deo Svetog pisma i duboko razmišljamo o njemu. Tom zakonu smo poslušni time što svoj život dovodimo u sklad sa savetima, zapovestima i načelima koje nalazimo u tim biblijskim knjigama. Kada smo poslušni Hristovom zakonu, tada slušamo  Jehovu, našeg Oca punog ljubavi, od koga je dolazilo sve ono čemu je Isus poučavao (Jov. 8:28).

ZAKON TEMELJEN NA LJUBAVI

8. Na čemu se temelji Hristov zakon?

8 Kvalitetna kuća sagrađena na čvrstom temelju doprinosi tome da se njeni ukućani osećaju bezbedno. Slično tome, dobar zakon zasnovan na čvrstom temelju doprinosi tome da se oni koji žive po njemu osećaju bezbedno. Hristov zakon ima najbolji mogući temelj – ljubav. Zašto to kažemo?

Poslušni smo Hristovom zakonu kada se prema drugima ophodimo s ljubavlju (Videti odlomke 9-14) *

9-10. Koji primeri pokazuju da je Isusa pokretala ljubav i kako se možemo ugledati na njega?

9 Kao prvo, Isus je sve radio iz ljubavi. Saosećanje i nežna samilost su način da se pokaže ljubav. Pokrenut saosećanjem, Isus je poučavao mnoštvo ljudi, lečio bolesne, hranio gladne i uskrsavao mrtve (Mat. 14:14; 15:32-38; Mar. 6:34; Luka 7:11-15). Iako mu je sve to oduzimalo mnogo vremena i snage, rado je stavljao interese drugih ispred sopstvenih. Iznad svega, pokazao je veliku ljubav time što je svoj život položio za druge (Jov. 15:13).

10 Pouka: Možemo se ugledati na Isusa tako što su nam potrebe drugih važnije od sopstvenih. Na njega ćemo se ugledati i kada pokazujemo nežnu samilost prema ljudima kojima propovedamo. Naša poslušnost Hristovom zakonu dolazi do izražaja i kada nas samilost pokreće da propovedamo dobru vest.

11-12. (a) Kako znamo da je Jehovi veoma stalo do nas? (b) Kako i mi možemo pokazivati takvu ljubav?

11 Kao drugo, Isus je pokazao koliko nas njegov Otac voli. Tokom svoje službe na zemlji pokazao je koliko Jehova brine za svoje sluge. Navešćemo samo neke Isusove pouke: Svako od nas je dragocen našem nebeskom Ocu (Mat. 10:31). Jehova se mnogo raduje kada se neko pokaje i vrati u skupštinu (Luka 15:7, 10). Jehova je pokazao da nas voli time što je dao svog Sina kao otkupnu žrtvu za nas (Jov. 3:16).

12 Pouka: Kako možemo da pokazujemo ljubav po uzoru na Jehovu? (Ef. 5:1, 2). Svoju braću i sestre smatramo dragocenima i radosno prihvatamo one koji se vrate Jehovi (Ps. 119:176). Svoju ljubav prema našoj braći i sestrama pokazujemo kada se trošimo za njih, na primer kada im pomažemo u nevolji (1. Jov. 3:17). Kada drugima pokazujemo ljubav, mi smo zapravo poslušni Hristovom zakonu.

13-14. (a) Prema Jovanu 13:34, 35, šta je Isus zapovedio svojim sledbenicima i zašto je to bila nova zapovest? (b) Kako možemo pokazati da smo poslušni novoj zapovesti?

13 Kao treće, Isus je svojim sledbenicima zapovedio da pokazuju samopožrtvovanu ljubav. (Pročitati Jovana 13:34, 35.) Isusova zapovest je nova u tom smislu što uključuje vrstu ljubavi koja se nije zahtevala u zakonu koji je Bog dao Izraelcima. On je rekao da moramo voleti suvernike kao što je Isus voleo nas. Za tako nešto potrebna je samopožrtvovana ljubav. * Treba da volimo našu braću i sestre čak i više nego što volimo sebe. Moramo ih toliko voleti da smo spremni da svoj život damo za njih, kao što je to Isus učinio za nas.

14 Pouka: Kako pokazujemo da smo poslušni novoj zapovesti? Jednostavno rečeno, tako što se žrtvujemo za svoju braću i sestre. Spremni smo da za njih podnesemo ne samo najveću žrtvu – da damo svoj  život – nego i da se u manjim stvarima žrtvujemo za njih. Na primer, poslušni smo Hristovom zakonu kada ulažemo dodatni trud da bismo redovno išli po ostarelog suvernika i odvezli ga na sastanak, kada se drage volje odričemo svojih želja kako bismo ugodili bratu ili sestri, ili kada koristimo godišnji odmor kako bismo učestvovali u akcijama pružanja pomoći. Na taj način doprinosimo tome da naša skupština bude mesto gde će se svako osećati ugodno.

ZAKON KOJI PODUPIRE PRAVDU

15-17. (a) Kako se iz Isusovih postupaka vidi kakav je njegov osećaj za pravdu? (b) Kako možemo biti poput Isusa?

15 U Bibliji se pod izrazom „pravda“ prvenstveno misli na ono što Bog smatra ispravnim. Pravedna osoba ne postupa pristrasno. Zašto možemo da kažemo da Hristov zakon podupire pravdu?

Isus se ljubazno i s poštovanjem ophodio prema ženama, čak i prema onima koje su u društvu bile prezrene (Videti 16. odlomak) *

16 Kao prvo, razmisli o tome kako se iz Isusovih postupaka vidi kakav je njegov osećaj za pravdu. U njegovo vreme, jevrejske verske vođe su mrzele nejevreje, prezirale običan narod i pokazivale nepoštovanje prema ženama. Međutim, Isus se prema svima ophodio pravično i bez predrasuda. Prihvatao je i nejevreje koji su verovali u njega (Mat. 8:5-10, 13). Propovedao je svima bez razlike, i bogatima i siromašnima (Mat. 11:5; Luka 19:2, 9). Nikad nije bio grub niti bezobziran prema ženama. Naprotiv, ljubazno i s poštovanjem se ophodio prema njima, čak i prema onima koje su u društvu bile prezrene (Luka 7:37-39, 44-50).

17 Pouka: Možemo da se ugledamo na Isusa kada smo nepristrasni prema drugima i kada propovedamo svima koji žele da nas slušaju – bez obzira na njihov položaj u društvu ili versko opredeljenje. Muškarci koji se ugledaju na Hrista ophode se prema ženama s poštovanjem. Kada tako postupamo, poslušni smo Hristovom zakonu.

18-19. Šta je Isus poučavao o pravdi i koje pouke izvlačimo iz toga?

18 Kao drugo, pogledajmo šta je Isus u svojim poukama govorio o pravdi. Svoje sledbenike je poučavao načelima koja će im pomoći da se prema drugima ophode na pravičan način. Razmislimo, na primer, o načelu koje je poznato kao zlatno pravilo (Mat. 7:12). Svi želimo da se prema nama pravedno postupa. Zato i mi treba da se prema drugima tako ophodimo. Ako budemo tako postupali, verovatno će se i oni prema nama ophoditi na sličan način. Ali šta ako nam je naneta nepravda? Isus je svoje sledbenike poučio da se uzdaju u to da će se Jehova „pobrinuti da pravdu dobiju njegovi izabrani koji k njemu vape dan i noć“ (Luka 18:6, 7). Ove reči su zapravo jedno obećanje: Naš pravedni Bog dobro zna s čim se suočavamo u ovim poslednjim danima i pobrinuće se da se pravda zadovolji kad za to dođe vreme (2. Sol. 1:6).

19 Pouka: Kada postupamo u skladu sa Isusovim načelima, bićemo pravedni prema drugima. Ukoliko nam je u ovom svetu učinjena neka nepravda, može nas utešiti saznanje da će se Jehova sigurno pobrinuti da dobijemo pravdu.

KAKO ONI KOJI IMAJU AUTORITET TREBA DA SE OPHODE PREMA DRUGIMA

20-21. (a) Kako oni koji imaju autoritet treba da se ophode prema drugima? (b) Kako muž može da pokaže samopožrtvovanu ljubav, a kako otac treba da se ophodi prema svojoj deci?

20 Prema Hristovom zakonu, kako oni koji imaju izvesnu meru autoriteta treba  da se ophode prema drugima? Budući da je taj zakon zasnovan na ljubavi, oni koji imaju autoritet moraju poštovati one koji su im povereni i s ljubavlju se ophoditi prema njima. Treba da imaju na umu da slediti Hrista znači pokazivati ljubav.

21 U porodici. Muž treba da voli svoju ženu „kao i Hrist skupštinu“ (Ef. 5:25, 28, 29). Poput Isusa, treba da pokazuje samopožrtvovanu ljubav tako što će potrebe svoje supruge staviti ispred sopstvenih. Nekim muževima je teško da pokazuju takvu ljubav, možda zato što su odrasli u porodici u kojoj se pravedno i ljubazno ophođenje nije cenilo. Njima može biti teško da ostave loše navike, ali to je neophodno ako žele da budu poslušni Hristovom zakonu. Muž koji pokazuje samopožrtvovanu ljubav stiče poštovanje svoje supruge. Otac koji zaista voli svoju decu nikad ih neće povrediti svojim rečima ili postupcima (Ef. 4:31). Pokazivaće im ljubav i pažnju tako da će se njegova deca osećati sigurno. Takav otac zavređuje ljubav i poverenje svoje dece.

22. Prema 1. Petrovoj 5:1-3, kome je povereno „Božje stado“ i kako se prema njemu treba ophoditi?

22 U skupštini. Starešine moraju da imaju na umu da skupština nije njihovo vlasništvo (Jov. 10:16; pročitati 1. Petrovu 5:1-3). Izrazi „Božje stado“ i „Božje vlasništvo“ podsećaju starešine da svi u skupštini pripadaju Jehovi, a on želi da se s njima postupa blago i s ljubavlju (1. Sol. 2:7, 8). Starešine koje se na takav način brinu za stado stiču Jehovino priznanje. Oni takođe zavređuju ljubav i poštovanje svoje braće i sestara.

23-24. (a) Koja je uloga starešina u rešavanju ozbiljnih prestupa? (b) Šta starešine treba da uzmu u obzir kada rešavaju takve slučajeve?

 23 Koju ulogu starešine imaju u rešavanju ozbiljnih prestupa? Njihova uloga se razlikuje od uloge koju su imale sudije i starešine u starom Izraelu. Pod Mojsijevim zakonom, naimenovani muškarci nisu samo rešavali slučajeve povezane sa služenjem Jehovi, nego i različite sukobe i prestupe. Međutim, starešine pod Hristovim zakonom rešavaju samo one aspekte prestupa koji se odnose na služenje Jehovi. Oni priznaju da svetovne vlasti, koje je Bog postavio na njihov položaj, treba da rešavaju građanske i krivične postupke. U to spada i pravo da odrede odgovarajuće novčane i zatvorske kazne (Rimlj. 13:1-4).

24 Šta starešine treba da rade kada neko u skupštini počini ozbiljan greh? Oni koriste Božju Reč kako bi analizirali situaciju i doneli odluku. Pri tome uvek imaju na umu da je Hristov zakon zasnovan na ljubavi. Ljubav ih pokreće da razmotre kako mogu pomoći svakome ko je pogođen tim prestupom. Kada je reč o prestupniku, ljubav će starešine navesti da razmisle o sledećem: Da li se prestupnik kaje? Možemo li mu pomoći da se duhovno oporavi?

25. Šta ćemo razmotriti u sledećem članku?

25 Zaista smo zahvalni što smo pod Hristovim zakonom! Kada se svako od nas marljivo trudi da mu bude poslušan, doprinosimo tome da skupština bude mesto gde će se svako osećati voljeno, cenjeno i sigurno. Ipak, živimo u svetu u kom „zli ljudi“ napreduju „od zla na gore“ (2. Tim. 3:13). Zato je važno da budemo oprezni. Kako skupština može da odražava Božju pravdu kada se radi o seksualnom zlostavljanju dece? Naredni članak pružiće odgovor na ovo pitanje.

PESMA 15 Čast dajmo Jehovinom prvencu!

^ odl. 5 Ovaj i naredna dva članka deo su serije članaka u kojoj govorimo o tome zašto možemo biti sigurni da je Jehova oličenje ljubavi i pravde. On želi da se s njegovim narodom postupa pravedno, i teši sve one kojima je u ovom zlom svetu uskraćena pravda.

^ odl. 1 Videti članak „Ljubav i pravda u drevnom Izraelu“, u Stražarskoj kuli od februara 2019.

^ odl. 13 OBJAŠNJENJE IZRAZA: Samopožrtvovana ljubav nas pokreće da tuđe potrebe stavimo ispred svojih. Spremni smo da se nečega odreknemo kako bismo pomogli drugima.

^ odl. 61 OBJAŠNJENJE SLIKA: Isus primećuje udovicu koja je izgubila sina jedinca. Podstaknut sažaljenjem, Isus vraća mladića u život.

^ odl. 63 OBJAŠNJENJE SLIKA: Isus je na obroku kod fariseja Simona. Jedna žena, možda bludnica, pere Isusove noge svojim suzama, suši ih kosom i maže uljem. Simonu se ne sviđa njen postupak, ali Isus staje u njenu odbranu.