Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 ČLANAK ZA RAZMATRANJE 50

Jehova nas oslobađa

Jehova nas oslobađa

Proglasite u zemlji slobodu za sve njene stanovnike (LEV. 25:10)

PESMA 22 Kraljevstvo je spremno

KRATAK PREGLED *

1-2. (a) Šta je jubilej? (Videti okvir „ Šta je bila jubilarna godina?“) (b) O čemu je Isus govorio u Luki 4:16-18?

U NEKIM zemljama se povodom 50-godišnjice vladavine kralja ili kraljice organizuju posebne svečanosti. Proslave kojima se obeležavaju takvi jubileji mogu trajati jedan dan, nedelju dana ili čak i duže, ali kada se na kraju sve to završi, radost brzo nestaje.

2 Sada ćemo razmotriti jedan mnogo važniji jubilej, važniji čak i od praznika koji se svakih 50 godina u drevnom Izraelu proslavljao čitavu godinu. U drevno doba, taj praznik je Izraelcima donosio slobodu. Ali zašto to treba da interesuje nas danas? Zato što nas jubilarna godina u Izraelu podseća na sve ono što Jehova čini da bi nam obezbedio trajnu slobodu, slobodu o kojoj je Isus govorio. (Pročitati Luku 4:16-18.)

Jubilarna godina je u Izraelu bila vreme radosti jer su se robovi vraćali svojoj porodici i svom nasledstvu (Videti 3. odlomak) *

3. Prema Levitskoj 25:8-12, kakve su koristi Izraelci imali od oprosne godine?

3 Još bolje ćemo razumeti šta je Isus imao na umu kada je govorio o slobodi ako najpre razmotrimo koja je bila svrha jubilarne godine koju je Bog odredio svom narodu u staro doba. Jehova je rekao Izraelcima: „Posvetite pedesetu godinu i proglasite u zemlji slobodu za sve njene stanovnike. To neka vam bude oprosna godina, i neka se svako od vas vrati na svoje nasledstvo i u svoj rod.“ (Pročitati Levitsku 25:8-12.) U prošlom članku smo videli kako je Izraelcima koristio nedeljni  sabat. Ali kakve su koristi Izraelci imali od oprosne, to jest jubilarne godine? Pretpostavimo da je neki Izraelac zapao u dugove i da je zbog toga morao da proda svoju zemlju. Trebalo je da mu tokom oprosne godine ta zemlja bude vraćena. Tako je mogao da se „vrati na svoje nasledstvo“ koje će ostati njegovoj deci. Ili je neko možda zapao u tolike dugove da je morao svoje dete ili čak sebe prodati u ropstvo. Tokom oprosne godine rob je mogao da se vrati „u svoj rod“. Tako niko nije morao trajno ostati u ropstvu, bez izgleda da će ikada više biti slobodan! Kakva obzirnost s Jehovine strane!

4-5. Zašto treba da saznamo nešto više o jubilarnoj godini?

4 Koja je bila još jedna korist od jubilarne godine? Jehova je rekao: „Ne bi trebalo da iko među vama bude siromašan, jer će te Jehova blagosloviti u zemlji koju ti Jehova, tvoj Bog, daje da je uzmeš u nasledstvo“ (Pon. zak. 15:4). Kakva razlika u odnosu na današnji svet, u kome bogati postaju sve bogatiji, a siromašni sve siromašniji!

5 Kao hrišćani, mi nismo pod Mojsijevim zakonom. To znači da ne postupamo po zakonima o jubilarnoj godini u kojoj su robovi oslobađani, dugovi otpisivani, a zemlja vraćana prvobitnim vlasnicima (Rimlj. 7:4; 10:4; Ef. 2:15). Ali ipak je važno da saznamo nešto više o tom jubileju. Zašto? Zato što nas podseća na ono što je Jehova učinio da bi nas oslobodio od greha.

ISUS JE OBJAVIO SLOBODU

6. Od čega čovečanstvo treba da bude oslobođeno?

6 Svi smo mi robovi greha, što je zaista teško ropstvo, i zato nam je potrebno oslobođenje. Budući da u sebi nosimo greh, starimo, obolevamo i na kraju umiremo. Dokaz toga vidimo kada se pogledamo u ogledalo ili kad potražimo pomoć lekara. Razočarani smo kada počinimo neki greh. Apostol Pavle je  rekao da je zarobljen „zakonom greha koji je u [njegovim] udovima“. Zatim je dodao: „Jadan sam ti ja čovek! Ko će me izbaviti od tela koje me vodi u takvu smrt?“ (Rimlj. 7:23, 24).

7. Šta je Isaija prorekao o oslobođenju?

7 Bog se pobrinuo da budemo oslobođeni greha, a u tome Isus ima ključnu ulogu. Više od 700 godina pre nego što je Isus došao na zemlju, prorok Isaija je prorekao veće oslobođenje u budućnosti. To oslobođenje će biti mnogo bolje od oslobođenja tokom jubilarne godine u Izraelu. On je napisao: „Duh Suverenog Gospoda Jehove na meni je, jer me je Jehova pomazao da objavim dobru vest krotkima. Poslao me je da zavijem rane onima koji su slomljenog srca, da objavim slobodu zarobljenima“ (Is. 61:1). Na koga se odnosi to proročanstvo?

8. Na koga se odnosi Isaijino proročanstvo o oslobođenju?

8 To važno proročanstvo o oslobođenju počelo je da se ispunjava nakon što je Isus započeo svoju službu. Kada je u svom rodnom gradu Nazaretu ušao u sinagogu, pročitao je okupljenim Izraelcima ovo Isaijino proročanstvo. Na sebe je primenio sledeće reči: „Jehovin duh je na meni, jer me je Bog pomazao da objavim dobru vest siromašnima, poslao me je da propovedam oslobođenje zarobljenima i vraćanje vida slepima, da pustim potlačene na slobodu, da propovedam Jehovinu godinu milosti“ (Luka 4:16-19). Kako je Isus ispunio to proročanstvo?

PRVI KOJI SU DOBILI SLOBODU

Isus objavljuje slobodu u sinagogi u Nazaretu (Videti 8. i 9. odlomak)

9. Kakvom su se oslobođenju mnogi nadali u Isusovo vreme?

9 Oslobođenje koje je Isaija prorekao i o kom je Isus čitao započelo je u prvom veku. Isus je to potvrdio kada je rekao: „Danas su se ispunile ove reči iz Pisma koje ste upravo čuli“ (Luka 4:21). Mnogi koji su čuli ono što je Isus pročitao verovatno su se nadali nekim političkim promenama i oslobođenju od rimske vlasti. Možda su razmišljali poput dvojice koji su rekli: „Mi smo se nadali da je on taj koji će izbaviti Izrael“ (Luka 24:13, 21). Ali mi znamo da Isus nije podsticao svoje sledbenike da se pobune protiv okrutne rimske vlasti,  već im je rekao da daju „caru carevo“ (Mat. 22:21). Kako je onda Isus doneo slobodu u to vreme?

10. Od čega je Isus oslobodio ljude?

10 Božji Sin je došao da pomogne narodu da ostvari slobodu na dva područja. Kao prvo, pomagao je ljudima da se oslobode pogrešnih učenja koja su nametale verske vođe. Mnogi Izraelci su u to vreme robovali tradiciji i pogrešnim verovanjima (Mat. 5:31-37; 15:1-11). Oni od kojih se očekivalo da u duhovnom pogledu pomažu narodu bili su na neki način slepi. Pošto su odbacili Mesiju i duhovno prosvetljenje koje je doneo, ostali su u tami i grehu (Jov. 9:1, 14-16, 35-41). Poučavajući ljude istini i pružajući im dobar primer, Isus je pokazao poniznima kako se mogu osloboditi lažnih učenja (Mar. 1:22; 2:23–3:5).

11. Na kom je još području Isus omogućio oslobođenje?

11 Kao drugo, Isus je omogućio ljudima da se oslobode ropstva nasleđenom grehu. Na temelju Isusove otkupne žrtve, Bog oprašta grehe onima koji iskazuju veru u tu žrtvu i svojim delima to pokazuju (Jevr. 10:12-18). Isus je rekao: „Ako vas Sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni“ (Jov. 8:36). Ta sloboda je sigurno bila veća od one koju su Izraelci mogli dobiti tokom jubilarne godine! Na primer, čovek koji je tokom jubilarne godine povratio slobodu mogao je ponovo postati rob i na kraju je svakako umro. Ali sloboda koju Isus pruža trajaće večno.

12. Ko je najpre dobio slobodu o kojoj je Isus govorio?

12 Na Pedesetnicu 33. n. e., Jehova je pomazao svetim duhom apostole i druge Isusove verne učenike. Usvojio ih je kao sinove tako da je trebalo da u vreme koje je za to određeno uskrsnu na nebo da bi vladali sa Isusom (Rimlj. 8:2, 15-17). Trebalo je da najpre oni dobiju slobodu o kojoj je Isus govorio u sinagogi u Nazaretu. Ti muškarci i žene više nisu robovali lažnim učenjima i tradiciji koje su nametale verske vođe. Bog je smatrao da su oslobođeni i posledica nasleđenog greha. Simbolična jubilarna godina koja je počela pomazanjem Hristovih sledbenika 33. n. e. završiće se na kraju Isusove Hiljadugodišnje vladavine. Šta će do tada biti postignuto?

 SLOBODA ZA MILIONE LJUDI

13-14. Ko osim pomazanih hrišćana može dobiti slobodu o kojoj je Isus govorio?

13 Danas milioni iskrenih ljudi iz svih naroda sačinjavaju „druge ovce“ (Jov. 10:16). Bog ih nije izabrao da vladaju sa Isusom na nebu. Biblija za njih kaže da imaju mogućnost da zauvek žive na zemlji. Da li se i ti tome nadaš?

14 Već sada možeš uživati u nekim blagoslovima koje imaju oni koji će biti deo Božjeg nebeskog Kraljevstva. Na osnovu vere u Isusovu prolivenu krv, možeš se moliti za oproštenje greha. Tako možeš imati čistu savest i dobar odnos s Bogom (Ef. 1:7; Otkr. 7:14, 15). Osim toga, razmisli koje blagoslove imaš zato što si se oslobodio nebiblijskih učenja. Isus je rekao: „Upoznaćete istinu i istina će vas osloboditi“ (Jov. 8:32). Zaista smo srećni što uživamo u takvoj slobodi!

15. Kakvu slobodu i koje blagoslove možemo očekivati u budućnosti?

15 U bliskoj budućnosti možeš očekivati još veću slobodu. Isus će uskoro uništiti lažnu religiju i korumpirane ljudske vlasti. Bog će zaštititi „veliko mnoštvo“ ljudi koji mu služe i omogućiće im da uživaju u blagoslovima na zemlji koja će biti pretvorena u raj (Otkr. 7:9, 14). Mnogi ljudi će biti  uskrsnuti i imaće priliku da budu oslobođeni svih posledica Adamovog greha (Dela 24:15).

16. Kakvu će veličanstvenu slobodu dobiti čovečanstvo?

16 Isus će sa svojim suvladarima tokom Hiljadugodišnje vladavine pomoći čovečanstvu da u fizičkom i duhovnom smislu postigne savršenstvo. To vreme obnove i oslobođenja biće poput jubilarne godine u Izraelu. Tada će svi ljudi koji verno služe Jehovi biti savršeni i oslobođeni greha.

U novom svetu ćemo uživati u korisnom i smisaonom radu (Videti 17. odlomak)

17. Šta je u Isaiji 65:21-23 prorečeno za Božji narod? (Videti sliku na naslovnoj strani.)

17 Proročanski opis života na zemlji nalazimo u Isaiji 65:21-23. (Pročitati.) To neće biti život pun dokolice. Biblija kaže da će Božji narod u to vreme biti zaokupljen svrsishodnim poslom koji će mu donositi zadovoljstvo. Na kraju Hiljadugodišnje vladavine možemo biti sigurni da će „stvarstvo biti oslobođeno robovanja raspadljivosti i dobiti slavnu slobodu Božje dece“ (Rimlj. 8:21).

18. Zašto smo sigurni da nas očekuje svetla budućnost?

18 Kao što se Jehova pobrinuo da Izraelci imaju razumno gledište o radu i odmoru, tako će isto učiniti i za svoj narod tokom predstojeće Hiljadugodišnje vladavine. Sigurno će određeno vreme biti posvećeno obožavanju Jehove. Danas je dobar odnos s Bogom ključ za sreću, a tako će biti i u novom svetu. Imamo dobre razloge da se radujemo poslu i duhovnim aktivnostima koji nas očekuju kad poslušno čovečanstvo bude uživalo u blagoslovima tokom Hristove Hiljadugodišnje vladavine.

PESMA 142 Držimo se svoje nade

^ odl. 5 Jehova se na poseban način postarao da Izraelci u drevno doba dobiju slobodu. To je učinio tako što je uveo oprosnu, to jest jubilarnu godinu. Mi kao hrišćani nismo pod Mojsijevim zakonom, ali jubilarna godina ipak ima značenje za nas. U ovom članku ćemo videti kako nas jubilarna godina u drevnom Izraelu podseća na nešto što je Jehova učinio za nas i kako nam to koristi.

^ odl. 61 OBJAŠNJENJE SLIKA: Tokom jubilarne godine, robovi su bili oslobođeni i mogli su da se vrate svojoj porodici i svom nasledstvu.