Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 S NASLOVNE STRANE | ANÐELI — DA LI POSTOJE?

Kako nam anđeli pomažu?

Kako nam anđeli pomažu?

Dobri anđeli revno izvršavaju zadatke koje dobiju od Jehove Boga i veoma su naklonjeni ljudima. Oni su „klicali od radosti“ kada je Bog stvarao zemlju (Jov 38:4, 7). Odvajkada su anđeli želeli da znaju kako će se ispuniti događaji prorečeni za zemlju (1. Petrova 1:11, 12).

Sveto pismo govori o tome da je Bog u nekim prilikama slao svoje anđele da pomognu bogobojaznim ljudima (Psalam 34:7). Navešćemo neke primere:

  • Pre nego što je Jehova uništio Sodom i Gomoru zbog izopačenosti tamošnjih ljudi, anđeli su pravednom Lotu i njegovoj porodici pomogli da pobegnu (Postanak 19:1, 15-26).

  • U drevnom Vavilonu su tri mlada Jevrejina bila osuđena na smrt u užarenoj peći, ali je Bog „poslao svog anđela i izbavio svoje sluge“ (Danilo 3:19-28).

  • Pravedni čovek Danilo je bio bačen u jamu sa izgladnelim lavovima, ali je ipak preživeo. Kako? On je rekao: „Moj Bog poslao je svog anđela i zatvorio usta lavovima“ (Danilo 6:16, 22).

Anđeli od davnina pomažu ljudima vernim Bogu

ANÐELI SU POMAGALI I PRVIM HRIŠĆANIMA

Bog je slao svoje anđeoske glasnike da pomognu prvim hrišćanima kad je smatrao da je to neophodno da bi se ispunilo ono što je namerio. Primera radi:

  • Jedan anđeo je oslobodio apostole iz zatvora i rekao im da propovedaju u hramu (Dela apostolska 5:17-21).

  • Jedan anđeo je uputio hrišćanina Filipa da krene pustinjskim putem koji se spušta iz Jerusalima u Gazu. Tako je Filip propovedao Etiopljaninu koji je bio u Jerusalimu da bi se poklonio Bogu (Dela apostolska 8:26-33).

  • Kada je došlo vreme da se hrišćanstvo proširi i na nejevreje, jedan anđeo se u viziji pojavio rimskom zapovedniku Korneliju i rekao mu da pozove apostola Petra u svoj dom (Dela apostolska 10:3-5).

  • Kada je apostol Petar bio u zatvoru, pojavio mu se jedan anđeo i oslobodio ga (Dela apostolska 12:1-11).

 KAKO ANÐELI DANAS POMAŽU LJUDIMA

Nema dokaza da Bog danas čudesno pomaže ljudima preko anđela kao u navedenim događajima iz Biblije. Ali anđeli pomažu ljudima na drugi način. Što se tiče današnjeg vremena, Isus je rekao: „Ova dobra vest o kraljevstvu propovedaće se po celom svetu za svedočanstvo svim narodima, i tada će doći kraj“ (Matej 24:14). Da li ste znali da anđeli nadgledaju to delo propovedanja koje obavljaju Isusovi sledbenici?

Anđeli pomažu da se dobra vest objavi širom sveta

U Otkrivenju apostola Jovana je predskazano da će anđeli svesrdno pomagati ljudima širom planete da saznaju istinu o Jehovi Bogu i o tome šta će on učiniti za ljude. To se vidi iz sledećih reči: „Video sam jednog drugog anđela kako leti posred neba noseći večnu dobru vest da je objavi onima koji žive na zemlji — svim narodima i plemenima i jezicima i narodnostima. On je govorio jakim glasom: ’Bojte se Boga i dajte mu slavu, jer je došao čas njegovog suda! Poklonite se Onome koji je stvorio nebo i zemlju i more i izvore voda!‘“ (Otkrivenje 14:6, 7). U ovo savremeno doba, mnogo puta se pokazalo da anđeli pomažu da se dobra vest o Božjem Kraljevstvu širi. Kada se i samo jedan čovek pokaje i počne da veruje u Jehovu, tada nastaje „radost među Božjim anđelima“ (Luka 15:10).

Šta će se desiti kada se delo propovedanja bude obavilo? Tada će „nebeske vojske“ anđela zajedno sa Isusom Hristom, Kraljem nad kraljevima, krenuti u „rat koji će se dogoditi na veliki dan Boga Svemoćnog“. Taj rat se zove Armagedon (Otkrivenje 16:14-16; 19:14-16). Anđeli će sa Gospodom Isusom u Armagedonu izvršiti „osvetu nad onima [...] koji se ne pokoravaju dobroj vesti“ (2. Solunjanima 1:7, 8).

Budite uvereni da su anđeli zainteresovani i za vas. Oni se brinu za dobrobit onih koji žele da služe Bogu. Bog je preko njih pomagao svojim slugama i jačao ih (Jevrejima 1:14).

Pred svakim čovekom je izbor da li će poslušati dobru vest koja se objavljuje širom sveta ili neće. Jehovinim svedocima će biti drago da vam objasne biblijsku istinu, u čijem objavljivanju učestvuju i moćni anđeli.