Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 GLEDIŠTE BIBLIJE

Satana

Satana

Da li Satana zaista postoji?

„Prazmija, koji se zove Ðavo i Satana [...] zavodi ceo svet.“ (Otkrivenje 12:9)

ŠTA LJUDI KAŽU.

Neki misle da Satana Ðavo ne postoji, već da je to zlo u svakoj osobi.

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

Satana zaista postoji. On je anđeo koji se odmetnuo od Boga i postao njegov neprijatelj. Biblija za Satanu kaže da je „vladar ovog sveta“ (Jovan 12:31). U želji da ostvari svoje ciljeve, on se služi „lažnim čudesnim znakovima“ i „prevarom“ (2. Solunjanima 2:9, 10).

U Bibliji je zabeležen razgovor koji se odvijao na nebu između Satane i Boga. Da je Satana samo zlo koje postoji u drugima, kako bi Bog, koji je apsolutno dobar i savršen u svemu, mogao imati neko zlo u sebi i još razgovarati s tim? (Ponovljeni zakoni 32:4; Jov 2:1-6). Jasno je da je Satana stvarno biće, a ne personifikacija zla.

ZAŠTO JE VAŽNO ZNATI ODGOVOR?

Satana se može uporediti s kriminalcem koji krije svoj identitet da bi i dalje mogao neprimećeno kršiti zakon. Da bismo se zaštitili od Satane, najpre se moramo složiti s tim da on zaista postoji.

 Gde se Satana nalazi?

„Teško vama koji živite na zemlji [...] jer đavo siđe k vama.“ (Otkrivenje 12:12, Daničić–Karadžić)

ŠTA LJUDI KAŽU.

Mnogi veruju da Satana prebiva u paklu, u središtu zemlje. Drugi misle da je on zlo u ljudima.

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

Satana je duhovno stvorenje i zato živi u nevidljivom području. Ranije je mogao slobodno da pristupa području u kom žive Bog i njemu verni anđeli (Jov 1:6). Međutim, sada to ne može zato što je zajedno s drugim zlim duhovnim stvorenjima oteran iz Božje blizine i može da se kreće jedino zemaljskim područjem (Otkrivenje 12:12).

Da li to znači da je Satana ograničen na jedno konkretno mesto na zemlji? Primera radi, možda vam je poznato da je za drevni grad Pergam rečeno: „U vašem mestu [...] prebiva Satana“ (Otkrivenje 2:13). Ovom izjavom je zapravo rečeno da je taj grad bio prepun satanskih verovanja i običaja. Satana ne živi ni na jednom posebnom mestu na zemlji. Zapravo, Biblija kaže da njemu pripadaju „sva kraljevstva sveta“ (Luka 4:5, 6).

Može li Satana nauditi ljudima ili imati vlast nad njima?

„Ceo svet je u vlasti Zloga.“ (1. Jovanova 5:19)

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

Satana je zaveo mnoge i oni su potpali pod njegovu vlast (2. Korinćanima 11:14). To nam pomaže da razumemo zašto ljudi nisu u stanju ostvare globalni boljitak.

U Bibliji su takođe zabeleženi neki ekstremni slučajevi kada su Satana ili njegovi demoni opseli neke osobe i naudili im (Matej 12:22; 17:15-18; Marko 5:2-5).

ŠTA SE OD NAS OČEKUJE.

Ne treba da se plašimo Satane. Da ne bismo potpali pod njegov uticaj i vlast, moramo razumeti na koji način manipuliše ljudima da nam njegove namere ne bi bile nepoznate (2. Korinćanima 2:11). Čitanjem Biblije, možemo se upoznati sa Sataninim taktikama, a to saznanje će nam pomoći da ne postanemo njegove žrtve.

Ako posedujemo predmete koji imaju veze s demonima treba to sve da uništimo (Dela apostolska 19:19). U to spadaju amajlije, štampani i video materijal, muzika i kompjuterski programi koji promovišu okultizam i proricanje.

„Suprotstavite se Ðavolu“, stoji u Bibliji, „i pobeći će od vas“ (Jakovljeva 4:7). Ako postupamo u skladu sa ovim biblijskim savetom, moći ćemo da izbegnemo Satanine spletke (Efešanima 6:11-18).