Vrati se na sadržaj

Da li je neko video Boga?

Da li je neko video Boga?

Odgovor iz Svetog pisma

 Nijedan čovek nije doslovno video Boga (Izlazak 33:20; Jovan 1:18; 1. Jovanova 4:12). U Svetom pismu piše da je ’Bog duh‘, što znači da je nevidljiv za ljudske oči (Jovan 4:24; 1. Timoteju 1:17).

 Boga mogu videti anđeli jer su i oni duhovna bića (Matej 18:10). Takođe, neke osobe će nakon smrti uskrsnuti i otići na nebo, gde će dobiti duhovno telo, tako da će i oni videti Boga (Filipljanima 3:20, 21; 1. Jovanova 3:2).

Kako danas možemo „videti“ Boga

 U Svetom pismu se izraz „videti“ često koristi u simboličnom smislu da bi se ukazalo na bolje razumevanje nečega (Isaija 6:10; Jeremija 5:21; Jovan 9:39-41). To znači da osoba može videti Boga ’očima svog srca‘ jer veruje u njega (Efešanima 1:18). Ta vera joj pomaže da ga upozna i ceni njegove osobine. Iz Svetog pisma saznajemo kako možemo steći takvu veru.

  •   Putem onoga što je stvorio, učimo o Božjim osobinama, kao što su ljubav i velikodušnost, zatim mudrost i moć (Rimljanima 1:20). Kada je bio podstaknut da razmisli o prelepim stvarima koje je Jehova stvorio, bogobojazni čovek Jov se osećao kao da je doslovno video Boga (Jov 42:5).

  •   Boga upoznajemo proučavajući Sveto pismo. Sveto pismo nas uverava: „Ako [...] budeš tražio [Boga], daće ti da ga nađeš“ (1. Letopisa 28:9; Psalam 119:2; Jovan 17:3).

  •   O Bogu učimo iz Isusovog života. Pošto je savršeno odražavao ličnost svog Oca, Jehove Boga, Isus je s pravom mogao da kaže: „Ko je video mene, video je i Oca“ (Jovan 14:9).

  •   Živimo na način koji je ugodan Bogu i tada ćemo osetiti da nam on pomaže. Isus je rekao: „Srećni su oni koji su čistog srca, jer će videti Boga.“ Kao što je ranije bilo pomenuto, neki od onih koji su poslušni Bogu biće uskrsnuti na nebo i tamo će „videti Boga“ (Matej 5:8; Psalam 11:7).

Zar nisu Mojsije, Avraham i drugi videli Boga?

 U nekim biblijskim zapisima stiče se utisak da su ljudi doslovno videli Boga. Međutim, iz konteksta se vidi da je Bog poslao anđela kao svog predstavnika ili da se pojavio u viziji.

 Anđeli.

Bog je u prošlosti slao anđele kao svoje predstavnike koji su se pojavljivali pred ljudima i govorili u njegovo ime (Psalam 103:20). Na primer, Bog je jednom prilikom govorio Mojsiju iz gorućeg grma i u Bibliji piše da je „Mojsije zaklonio svoje lice, jer se bojao da gleda u istinitog Boga“ (Izlazak 3:4, 6). Mojsije nije doslovno video Boga, jer kontekst pokazuje da je on zapravo video ’Jehovinog anđela‘ (Izlazak 3:2).

 Slično tome, kada u Bibliji piše da je Bog „razgovarao s Mojsijem licem u lice“, to znači da je Bog imao poverljiv razgovor s Mojsijem (Izlazak 4:10, 11; 33:11). Mojsije nije doslovno video Božje lice, jer je informacije od Boga dobio „preko anđela“ (Galatima 3:19; Dela apostolska 7:53). Međutim, Mojsije je imao toliko jaku veru u Boga da se za njega u Bibliji kaže da je postupao kao da „vidi Nevidljivog“ (Jevrejima 11:27).

 Kao i s Mojsijem, Bog je i sa Avrahamom razgovarao preko anđela. Istina, površnim čitanjem Svetog pisma može se doći do zaključka da je Avraham doslovno video Boga (Postanak 18:1, 33). Međutim, iz konteksta se vidi da su „tri čoveka“ koja su došla kod Avrahama zapravo bili anđeli koje je poslao Bog. Avraham je shvatio da su oni Božji predstavnici i obraćao im se kao da govori direktno s Jehovom (Postanak 18:2, 3, 22, 32; 19:1).

 Vizije.

Bog se takođe pojavljivao ljudima u vizijama. Na primer, kada u Bibliji piše da su Mojsije i drugi Izraelci ’videli Izraelovog Boga‘, oni su zapravo „imali viziju istinitog Boga“ (Izlazak 24:9-11). Biblija takođe na nekim mestima kaže da su proroci ’videli Jehovu‘ (Isaija 6:1; Danilo 7:9; Amos 9:1). U svakoj od tih situacija, kontekst pokazuje da su oni imali viziju, a ne da su doslovno videli Boga (Isaija 1:1; Danilo 7:2; Amos 1:1).