Vrati se na sadržaj

Kako ljudi mogu živeti večno?

Kako ljudi mogu živeti večno?

Odgovor iz Svetog pisma

 Sveto pismo obećava: „Onaj ko vrši Božju volju ostaje zauvek“ (1. Jovanova 2:17). Šta je Božja volja za ljude?

  •   Učiti o Bogu i njegovom Sinu Isusu. Isus je u molitvi Bogu rekao: „Da bi dobili večni život, treba da dobro upoznaju tebe, jedinog istinitog Boga, i onoga koga si poslao, Isusa Hrista“ (Jovan 17:3). Kako možemo dobro upoznati Boga i Isusa? Tako što ćemo proučavati Sveto pismo i primenjivati njegove savete u svom životu. a Iz Svetog pisma saznajemo kako razmišlja Bog Jehova, naš Stvoritelj, koji nam je dao život (Dela apostolska 17:24, 25). Sveto pismo govori i o njegovom Sinu Isusu, koji je drugima prenosio „reči večnog života“ (Jovan 6:67-69).

  •   Iskazivati veru u Isusovu otkupnu žrtvu. Isus je došao na zemlju „da služi i da svoj život da kao otkupninu“ (Matej 20:28). Zahvaljujući toj otkupnoj žrtvi ljudi mogu večno živeti u raju na zemlji (Psalam 37:29). b Isus je rekao: „Bog je toliko voleo svet da je dao svog jedinorođenog Sina, da niko ko iskazuje veru u njega ne bude uništen, nego da ima večni život“ (Jovan 3:16). Zapazite da nije dovoljno samo da kažemo da verujemo u Isusa, već treba i da živimo u skladu s njegovim učenjima i u skladu s voljom njegovog Oca (Matej 7:21; Jakovljeva 2:17).

  •   Razvijati čvrsto prijateljstvo s Bogom. Bog želi da mu se približimo i da budemo njegovi prijatelji (Jakovljeva 2:23; 4:8). Bog je večan. On će zauvek postojati i zato želi da i njegovi prijatelji žive večno. U Svetom pismu on otkriva šta želi onima koji ga traže: „Srca vaša neka večno žive“ (Psalam 22:26).

Zablude o večnom životu

 Zabluda: Ljudi će svojim zalaganjem postići večni život.

 Činjenica: Iako neka dostignuća u medicini obećavaju da će životni vek biti još duži, večni život se ne može postići na taj način. Samo nam Bog može dati večni život, jer je on „izvor života“ (Psalam 36:9). On obećava da će „zauvek [...] uništiti smrt“ i dati večni život svim ljudima koji su mu verni (Isaija 25:8; 1. Jovanova 2:25).

 Zabluda: Samo će ljudi određenih rasa živeti večno.

 Činjenica: Bog nije pristrastan. Naprotiv, on „iz svakog naroda prihvata onog ko ga se boji i čini što je pravedno“ (Dela apostolska 10:34, 35). Ljudi koji su poslušni Bogu živeće večno bez obzira na njihovo etničko i kulturno poreklo.

 Zabluda: Večni život će biti dosadan.

 Činjenica: Večni život je dar od Boga, koji nas voli i želi da budemo srećni (Jakovljeva 1:17; 1. Jovanova 4:8). On zna da nam je za sreću potreban smisaon posao (Propovednik 3:12). Bog obećava da će oni koji budu večno živeli na zemlji raditi ono što ih ispunjava i što će koristi i njima i onima koje vole (Isaija 65:22, 23).

 Osim toga, oni koji će živeti večno neprestano će učiti o Stvoritelju i svemu što je stvorio. Ljudi su stvoreni sa željom da žive večno i da uče o njemu, iako oni nikada neće „u potpunosti dokučiti dela koja istiniti Bog čini“ (Propovednik 3:10, 11). Zato će oni koji budu živeli večno uvek imati nešto zanimljivo da nauče i rade.

a S Jehovinim svedocima možete besplatno proučavati Sveto pismo. Više informacija ćete pronaći u kratkom filmu Kako izgleda proučavanje Svetog pisma?

b Videti članak „Kako nas Isus spasava?