Vrati se na sadržaj

Čija imena su zapisana u ’knjizi života‘?

Čija imena su zapisana u ’knjizi života‘?

Odgovor iz Svetog pisma

 ’Knjiga života‘, koja se takođe zove „svitak života“ i „knjiga sećanja“, sadrži imena ljudi koji će na dar dobiti večni život (Otkrivenje 3:5; 20:12; Malahija 3:16). Bog određuje čije će se ime naći u toj knjizi na osnovu toga da li mu je ta osoba bila verna i poslušna (Jovan 3:16; 1. Jovanova 5:3).

 Bog se seća svakog svog vernog sluge „od postanka sveta“ i to je kao da je njihova imena zapisao u knjigu (Otkrivenje 17:8). Božji verni sluga Avelj je očigledno bio prvi čije je ime zapisano u knjizi života (Jevrejima 11:4). Ta knjiga nije samo puki spisak imena. Na osnovu toga što ona postoji vidimo da je Jehova Bog pun ljubavi i da „poznaje one koji su njegovi“ (2. Timoteju 2:19; 1. Jovanova 4:8).

Da li imena iz ’knjige života‘ mogu biti izbrisana?

 Da. Bog je za neposlušne ljude u drevnom Izraelu rekao: „Onoga ko mi zgreši, njega ću izbrisati iz svoje knjige“ (Izlazak 32:33). Ali ako dokažemo da smo verni Bogu, naše ime će biti u ’svitku života‘ (Otkrivenje 20:12).