Vrati se na sadržaj

Kako razviti blizak odnos s Bogom?

Kako razviti blizak odnos s Bogom?

Odgovor iz Svetog pisma

 Moguće je razviti blizak odnos s Bogom ali najpre treba da ga dobro upoznate i da preduzmete neke korake kako biste mu ugodili. Bog će se tada „približiti vama“ (Jakovljeva 4:8). Sveto pismo kaže da „on nije daleko ni od koga od nas“ (Dela apostolska 17:27).

 Kako možete upoznati Boga

 Čitajte Sveto pismo

 •  Šta kaže Sveto pismo: „Celo Pismo je nadahnuto od Boga“ (2. Timoteju 3:16).

 •  Značenje: Bog je autor Svetog pisma. On je piscima Svetog pisma preneo svoje misli, a oni su ih zatim zapisali u tu jedinstvenu knjigu. Bog nam je u Svetom pismu otkrio kako želi da živimo. Takođe nam je otkrio neke svoje osobine kao što su ljubav, pravda i milosrđe (Izlazak 34:6; Ponovljeni zakoni 32:4).

 •  Šta možete učiniti: Čitajte Sveto pismo svaki dan (Isus Navin 1:8). Razmišljajte o onome što ste pročitali i pitajte se: „Šta mi to govori o Bogu, o njegovoj ličnosti?“ (Psalam 77:12).

   Na primer, pročitajte Jeremiju 29:11 i zatim se pitajte: „Da li Bog želi da imam mir ili da me snalaze nevolje? Da li je on osvetoljubiv Bog ili želi da imam lepu budućnost?“

 Posmatrajte ono što je Bog stvorio

 •  Šta kaže Sveto pismo: „Iako je [Bog] nevidljiv, njegova svojstva – njegova večna moć i božanstvo – jasno se vide još od stvaranja sveta, budući da se ogledaju u onome što je stvoreno“ (Rimljanima 1:20).

 •  Značenje: Ono što je Bog stvorio otkriva mnogo toga o njegovim osobinama, baš kao što neko umetničko delo govori dosta toga o umetniku ili kao što neka komplikovana mašina otkriva mnogo toga o onome ko ju je izmislio. Na primer, kapacitet i složenost ljudskog mozga otkrivaju Božju mudrost, a ogromna količina energije koju oslobađaju sunce i druge zvezde govori o njegovoj moći (Psalam 104:24; Isaija 40:26).

 •  Šta možete učiniti: Nađite vremena da posmatrate prirodu koja vas okružuje i da naučite nešto o njoj. Pitajte se: „Šta zadivljujuća složenost i raznolikost živog sveta otkriva o Bogu?“ a Naravno, postoje i mnoga pitanja o Stvoritelju na koja nam svet prirode ne može dati odgovor. Zato nam je dao Sveto pismo.

 Koristite Božje ime

 •  Šta kaže Sveto pismo: „Zaštitiću ga jer poznaje moje ime. Prizvaće me i ja ću ga uslišiti“ (Psalam 91:14, 15).

 •  Značenje: Bog, koji se zove Jehova, obraća posebnu pažnju na one koji znaju njegovo ime i koji ga s poštovanjem koriste b (Psalam 83:18; Malahija 3:16). Otkrivši svoje ime Bog nam se predstavio i pružio nam priliku da ga upoznamo. On je rekao: „Ja sam Jehova. To je moje ime“ (Isaija 42:8).

 •  Šta možete učiniti: Kada se obraćate Bogu, koristite njegovo ime.

 Molite se Jehovi Bogu

 •  Šta kaže Sveto pismo: „Jehova je blizu svih koji ga prizivaju“ (Psalam 145:18).

 •  Značenje: Jehova želi da bude blizak sa onima koji mu se mole s verom. Molitva je jedan od načina na koji pokazujemo duboko poštovanje prema Bogu.

 •  Šta možete učiniti: Često se molite Bogu (1. Solunjanima 5:17). Recite mu šta vas muči i kako se osećate (Psalam 62:8). c

 Gradite veru u Boga

 •  Šta kaže Sveto pismo: „Bez vere nije moguće ugoditi Bogu“ (Jevrejima 11:6).

 •  Značenje: Da bismo razvili blizak odnos s Bogom, moramo verovati u njega. U kontekstu Svetog pisma, vera podrazumeva više od toga da samo verujemo da Bog postoji. Ona podrazumeva i potpuno pouzdanje u Boga, što znači da verujemo da će se sva njegova obećanja ispuniti i da su sva njegova moralna merila za naše dobro. Poverenje je temelj svakog dobrog odnosa.

 •  Šta možete učiniti: Prava vera se temelji na znanju (Rimljanima 10:17). Zato proučavajte Sveto pismo i uverite se da možete imati poverenja u Boga i njegove savete. Jehovini svedoci će rado proučavati Sveto pismo sa vama. d

 Činite ono što je ugodno Bogu

 •  Šta kaže Sveto pismo: „Ljubav prema Bogu znači držati se njegovih zapovesti“ (1. Jovanova 5:3).

 •  Značenje: Jehova je blizak sa onima koji pokazuju da ga vole tako što daju sve od sebe da postupaju po njegovim zapovestima.

 •  Šta možete učiniti: Dok proučavate Sveto pismo, zapažajte šta Bog voli, a šta ne voli. Pitajte se šta biste u svom životu mogli da promenite kako biste ugodili svom Stvoritelju (1. Solunjanima 4:1).

 Uverite se da je Bogu stalo do vas primenjujući njegove savete

 •  Šta kaže Sveto pismo: „Ispitajte Jehovu i uverite se da je dobar“ (Psalam 34:8).

 •  Značenje: Bog vas poziva da se sami uverite u njegovu dobrotu. Kada se uverite u njegovu ljubav i dobrotu, poželećete da mu se približite.

 •  Šta možete učiniti: Primenjujte savete koje pronađete u Svetom pismo i uverite se koliko su korisni (Isaija 48:17, 18). Osim toga, saznajte nešto o ljudima koji su uz Božju pomoć uspeli da savladaju probleme, da postanu bolji ljudi, da poboljšaju kvalitet svog porodičnog života i da pronađu pravu sreću. e

 Zašto neki misle da nije moguće upoznati Boga

 Šta neki misle: Bog je isuviše moćan i isuviše važan da bi uopšte imao želju da bude blizak sa ljudima.

 Šta kaže Sveto pismo: Iako je Bog najmoćnija i najvažnija osoba koja postoji, on nas poziva da mu se približimo. Sveto pismo govori o mnogim muškarcima i ženama koji su postali njegovi bliski prijatelji (Dela apostolska 13:22; Jakovljeva 2:23).

 Šta neki misle: Bog je jedna velika misterija i zato ga ne možemo upoznati.

 Šta kaže Sveto pismo: Nama ljudima je teško da razumemo neke stvari o Bogu, na primer da je on nevidljivo duhovno biće. Ipak, mi ga možemo upoznati. Zapravo, Sveto pismo kaže da ga moramo upoznati da bismo dobili večni život (Jovan 17:3). Ono na razumljiv način govori o našem Stvoritelju, otkriva nam njegove osobine, njegovu nameru sa zemljom i ljudima i kakva su njegova merila (Isaija 45:18, 19; 1. Timoteju 2:4). I kao što smo već pomenuli, Sveto pismo nam otkriva Božje ime (Psalam 83:18). Zato možemo ne samo da ga upoznamo već i da razvijemo blizak odnos s njim (Jakovljeva 4:8).

a Primeri toga kako se u svetu prirode ogleda Božja mudrost mogu se naći u seriji članaka „Igra slučaja ili delo Stvoritelja?

b Mnogi smatraju da ime Jehova znači „On prouzrokuje da postane“. Time što nam je otkrio svoje ime, Bog nam na neki način kaže: „Ja ću prouzrokovati da se moja volja i namera ostvare. Ja uvek ispunjavam svoja obećanja.“

d Više informacija ćete pronaći u video-prilogu Kako izgleda proučavanje Svetog pisma?

e Videti seriju članaka „Biblija menja živote“.