Vrati se na sadržaj

Da li je Bog sveprisutan?

Da li je Bog sveprisutan?

Odgovor iz Svetog pisma

 Bog sve vidi i može da deluje gde god izabere (Poslovice 15:3; Jevrejima 4:13). Međutim, Sveto pismo ne naučava da je Bog sveprisutan, to jest da boravi svuda i u svim stvarima. Ono pokazuje da je Bog osoba i da prebiva na jednom određenom mestu.

  •   Božje obličje. Bog je duhovna osoba (Jovan 4:24). Za ljude je nevidljiv (Jovan 1:18). Vizije koje su zabeležene u Svetom pismu uvek pokazuju da Bog prebiva na jednom određenom mestu. Nikad nije prikazano da on boravi svuda (Isaija 6:1, 2; Otkrivenje 4:2, 3, 8).

  •   Mesto gde Bog prebiva. Ono se nalazi u duhovnom području koje je odvojeno od fizičkog svemira. U Svetom pismu se kaže da Bog prebiva na nebesima (1. Kraljevima 8:30). Navodi se i jedan događaj kada su duhovna stvorenja stala pred Jehovu, a što nam pokazuje da u izvesnom smislu Bog prebiva na jednom određenom mestu (Jov 1:6).

Ako Bog nije sveprisutan, da li je onda moguće da mu je stalo do mene?

 Da. Bogu je duboko stalo do svakog od nas. Iako živi u duhovnom području, on na zemlji zapaža sve one koji se iskreno trude da mu ugode i pomaže im (1. Kraljevima 8:39; 2. Letopisa 16:9). Pogledajmo kako Jehova pokazuje da mu je stalo do onih koji su mu verni.

  •   Kada se molimo. Jehova čuje naše molitve onog trenutka kada ih izgovorimo (2. Letopisa 18:31).

  •   Kada smo utučeni. „Jehova je blizu onih koji su slomljenog srca, i spasava one koji su skrhanog duha“ (Psalam 34:18).

  •   Kada nam je potrebno vođstvo. Jehova kaže: „Učiniću te razboritim i poučiću te“ (Psalam 32:8). On to čini putem svoje Reči, Biblije.

Zablude o sveprisutnosti

 Zabluda. Bog prebiva u svemu što je stvorio.

 Činjenica. Bog ne prebiva ni na zemlji niti bilo gde drugde u fizičkom svemiru (1. Kraljevima 8:27). Tačno je da zvezde „objavljuju slavu Božju“, kao i sve drugo što je stvoreno (Psalam 19:1). Međutim, kao što ni slikar ne prebiva u svojim slikama, tako ni Bog ne prebiva u onome što je stvorio. Pa ipak, slika može otkriti nešto o umetniku. Na sličan način, vidljivi svet nam otkriva Stvoriteljeva „nevidljiva svojstva“, kao što su moć, mudrost i ljubav (Rimljanima 1:20).

 Zabluda. Bog mora biti sveprisutan da bi bio svemoćan i sveznajuć.

 Činjenica. Da bi delovao, Bog koristi svoj sveti duh, to jest aktivnu silu. Zahvaljujući tom duhu, Bog može sve da zna i da uradi bilo šta, bilo gde i bilo kad, a da u isto vreme ne bude tamo prisutan (Psalam 139:7).

 Zabluda. Psalam 139:8 dokazuje da je Bog sveprisutan jer tamo stoji: „Kada bih se i na nebo popeo, ti bi tamo bio, kada bih i u grob ležaj svoj prostro, ti bi i tamo bio.“

 Činjenica. U tom stihu se ne govori o tome gde Bog prebiva. Tamo se poetskim jezikom kaže da nikada ne možemo biti toliko daleko od Boga da ne može da nam pomogne.

a Jehova je Božje ime, kao što se može videti u Svetom pismu.