Vrati se na sadržaj

Šta je nebo?

Odgovor iz Svetog pisma

 U Svetom pismu reč „nebo“ ima tri osnovna značenja: (1) nebeski svod, (2) duhovno područje i (3) visoki ili uzvišeni položaj. Kontekst nam pomaže da razumemo u kom značenju se koristi. a

  1.   Nebeski svod. Kada se reč „nebo“ koristi u ovom smislu označava zemljinu atmosferu, gde duvaju vetrovi, lete ptice, a u oblacima nastaju kiša, sneg i munje (Psalam 78:26; Poslovice 30:19; Isaija 55:10; Luka 17:24). Može se odnositi i na svemir, gde se nalaze „sunce, mesec i zvezde“ (Ponovljeni zakoni 4:19;Postanak 1:1).

  2.   Duhovno područje. „Nebo“ ili „nebesa“ takođe se odnose i na područje van fizičkog svemira (1. Kraljevima 8:27; Jovan 6:38). U tom duhovnom području prebivaju Jehova Bog i anđeli koje je stvorio (Jovan 4:24; Matej 24:36). Ponekad se „nebo“ odnosi na verne anđele, to jest „skup svetih“ (Psalam 89:5-7).

     U Svetom pismu „nebesa“ se koriste da bi se ukazalo na određeni deo duhovnog područja gde Jehova prebiva (1. Kraljevima 8:43, 49; Jevrejima 9:24; Otkrivenje 13:6). Na primer, Sveto pismo je proreklo da će Satana i demoni biti zbačeni s neba i da više neće moći da se pojave pred Jehovom. Međutim, oni će i dalje biti u duhovnom području (Otkrivenje 12:7-9, 12).

  3.   Visoki ili uzvišeni položaj. Sveto pismo koristi reč „nebo“ da bi označilo nečiji visoki položaj, obično u povezanosti sa vlastima. Takav položaj mogu da zauzimaju:

Šta Sveto pismo kaže o životu na nebu?

 U duhovnom području ima na stotine miliona duhovnih bića koja vredno izvršavaju Jehovinu reč (Psalam 103:20, 21; Danilo 7:10).

 Sveto pismo opisuje nebo kao područje bleštave svetlosti (1. Timoteju 6:15, 16). Prorok Jezekilj je imao viziju nebeske blistave svetlosti, a prorok Danilo je u viziji video ognjenu reku na nebu (Jezekilj 1:26-28; Danilo 7:9, 10). Nebo je sveto, to jest čisto, i predivno (Psalam 96:6; Isaija 63:15; Otkrivenje 4:2, 3).

 Sve ono što Sveto pismo govori o nebu uliva strahopoštovanje (Jezekilj 43:2, 3). Pa ipak, mi ljudi ne možemo u potpunosti razumeti kakvo je duhovno područje jer je to jednostavno van našeg poimanja.

a Hebrejska reč koja se prevodi kao „nebo“ po svemu sudeći potiče od reči koja znači visok, uzvišen (Poslovice 25:3). Videti The New Brown, Driver, and Briggs Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, 1029. strana.

b Cyclopedia od Maklintoka i Stronga navodi da se nova nebesa koja se pominju u Isaiji 65:17 odnose na „novu vladavinu, novo kraljevstvo“ (4. tom, strana 122).