Vrati se na sadržaj

OBJAŠNJENJE BIBLIJSKIH STIHOVA

Jovan 3:16: „Jer Bogu tako omilje svijet“

Jovan 3:16: „Jer Bogu tako omilje svijet“

 „Jer Bog je toliko voleo svet da je dao svog jedinorođenog Sina, da niko ko veruje u njega ne bude uništen, nego da ima večni život“ (Jovan 3:16, prevod Novi svet).

 „Jer Bogu tako omilje svijet da je i sina svojega jedinorodnoga dao, da ni jedan koji ga vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni“ (Jovan 3:16, Daničić–Karadžić).

Značenje Jovana 3:16

 Bog nas voli i želi da živimo večno. Zato je poslao svog Sina, Isusa Hrista, na zemlju. Dok je bio na zemlji, Isus je puno toga postigao. Na primer, poučavao je svoje sledbenike o svom Bogu i Ocu (1. Petrova 1:3). Osim toga, dao je život za čitavo čovečanstvo. Da bismo dobili večni život, moramo verovati u Isusa.

 Dubina Božje ljubavi ogleda se u tome što je „dao svog jedinorođenog Sina“. a Isus se izdvajao od ostalih Božjih sinova. Zašto to možemo reći? Zato što je jedino njega Bog direktno stvorio (Kološanima 1:17). On je „prvenac svega što je stvoreno“ (Kološanima 1:15). Sva druga stvorenja, uključujući i anđele, stvorena su preko Isusa. Dakle, Jehova b Bog je bio spreman da pošalje svog najdražeg Sina „da služi i da svoj život da kao otkupninu za mnoge“ (Matej 20:28). Isus je bio spreman da pati i umre za nas kako bi nas oslobodio greha i smrti, koje smo nasledili od prvog čoveka Adama (Rimljanima 5:8, 12).

 Vera u Isusa podrazumeva više od toga da samo verujemo da on postoji ili da smo svesni onoga što je učinio za nas. Svoju veru u Božjeg Sina dokazujemo tako što ga slušamo i tako što idemo njegovim stopama (Matej 7:24-27; 1. Petrova 2:21). Sveto pismo kaže: „Ko veruje u Sina, dobiće večni život. Ko nije poslušan Sinu, neće dobiti život“ (Jovan 3:36).

Kontekst Jovana 3:16

 Isus je ove reči izgovorio dok je razgovarao sa judejskim poglavarom koji se zvao Nikodim (Jovan 3:1, 2). Isus je u tom razgovoru otkrio neke detalje o Božjem Kraljevstvu c i o tome šta znači biti „ponovo rođen“ (Jovan 3:3). Takođe je prorekao na koji način će umreti. „Sin čovečji mora biti podignut [na stub], da bi svako ko veruje u njega imao večni život“ (Jovan 3:14, 15). Zatim je istakao da je Bog ljudima pružio mogućnost da večno žive zato što ih mnogo voli. Isus je na kraju rekao da ako želimo da dobijemo život moramo imati veru i činiti dela koja su u skladu sa Božjom voljom (Jovan 3:17-21).

a Grčka reč prevedena kao „jedinorođeni“ glasi monogenes i znači „jedini, jedinac [...] jedini svoje vrste, jedinstven“ (A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, strana 658).

b Jehova je Božje lično ime (Psalam 83:18).

c Božje Kraljevstvo, ili „nebesko Kraljevstvo“, jeste nebeska vlast (Matej 10:7; Otkrivenje 11:15). Bog je Hrista postavio za Kralja tog Kraljevstva. Bog će pomoću tog Kraljevstva ostvariti svoju nameru sa zemljom (Danilo 2:44; Matej 6:10). Više informacija o tome možete naći u članku „Šta je Božje Kraljevstvo?