අපේ දවස් තුනේ විශේෂ රැස්වීමේදී බයිබලෙන් ඉගෙනගන්න පුළුවන් දේවල් ගැන සාකච්ඡා සහ කතා තියෙනවා. වීඩියෝත් පෙන්නනවා. ජීවිත අද්දැකීම් රඟපාලා පෙන්නනවා. ඒ රැස්වීමට එන්න කියලා අපි හැමෝටම ආරාධනා කරනවා. සල්ලි ගන්නේ නෑ. / நமது விசேஷ மூன்று நாள் கூட்டங்களில் பேச்சுகளும் வீடியோக்களும் இருக்கும். பைபிளில் இருந்து நல்ல பாடங்களை இதிலிருந்து படிக்கலாம். வாழ்க்கையில் பைபிள் சொல்வதற்கு எப்படி கீழ்ப்படியலாம் என்று அங்கு சொல்லப்படும். அந்த கூட்டத்துக்கு உங்களை நாங்கள் வரவேற்கிறோம். காசு இல்லை.