බයිබලේ ගැන තවත් තොරතුරු දැනගන්න ඔයා කැමතිද? ඔයාට ඒ ගැන නොමිලේ කියලා දෙන්න අපි කැමතියි. ඒකට ඔයා කරන්න ඕනෙ පහත තියෙන ෆෝම් එක පුරවලා එවන එක විතරයි. / பைபிளைப் பற்றி இன்னும் படிப்பதற்கு உங்களுக்கு விருப்பமா? அதை பணம் இல்லாமல் சொல்லித் தருவதற்கு நாம் விரும்புகிறோம். அதற்கு நீங்கள் கீழே இருக்கும் படிவத்தை நிரப்பினால் போதும்.