Për gjuhët që kanë sisteme shkrimi të ndryshme nga ai romak (latin), teksti i fjalëve dhe shprehjeve shfaqet gjithashtu edhe me shkronjat e alfabetit latin.