Kalo te përmbajtja

Tregime nga Bibla me vizatime

Shih se si bëhen të gjalla ngjarjet e Biblës teksa lexon tregimet e Biblës online ose në format të shtypur. Pastaj, si familje diskutoni për mësimet praktike që nxorët, duke iu përgjigjur pyetjeve në fund të tregimit.