Kalo te përmbajtja

Fletë studimi

Shkarko e printo një fletë studimi dhe mëso për njerëz e vende në Bibël. Përgjigjju pyetjeve dhe kërkoji një pjesëtari të familjes të kontrollojë përgjigjet e tua.