Kalo te përmbajtja

Vizato dhe mëso

Gjej dhe shtyp fletë Vizato e mëso për studimin e ardhshëm të Biblës si familje. Shkarko dhe shtyp secilën fletë, plotëso figurën duke e ngjyrosur ose duke bashkuar pikat. Më pas përgjigjju pyetjeve.