Mëso për Noenë, i cili ndërtoi një arkë gjigante për të shpëtuar familjen dhe kafshët. Lexo tregimin me vizatime online ose në PDF-në e shtypur.