Ndihmoji fëmijët të mësojnë përmendsh emrat e 12 apostujve.