Këndo së bashku me të rinjtë ndërsa e jetojnë të vërtetën.