Prindër, përdoreni këtë fletë për t’u mësuar fëmijëve si të mbrohen.