Shkarkoni dhe shtypni këtë aktivitet, plotësoni figurën dhe pastaj përgjigjjuni pyetjeve si familje.