Shkarko dhe shtyp këtë aktivitet, plotëso figurën, pastaj përgjigjjuni pyetjeve si familje.