• 46.996 Dëshmitarë të Jehovait

  • 660 kongregacione

  • 126.809 të pranishëm në Përkujtimin e përvitshëm të vdekjes të Krishtit

  • 1 Dëshmitar i Jehovait në 28.692 banorë

  • 1.348.399.000 banorë