KULLA E ROJËS—BOTIMI PËR STUDIM Nëntor 2012

«Më mëso të bëj vullnetin tënd»

Si mund të imitojmë Davidin dhe të kemi pikëpamjen e Jehovait për çdo gjë?

Teprica e tyre plotësoi një mungesë

Të krishterët e shekullit të parë vinin mënjanë kontribute për nevojtarët. Si mund të veprojmë po njësoj?

Jezui la modelin e përulësisë

Si mund të nxjerrim dobi nga përulësia e Jezu Krishtit?

Të zhvillojmë frymën e më të voglit

Si mund të shfaqim përulësi në marrëdhëniet me të tjerët?

Pyetje nga lexuesit

Ç’kuptim kanë në të vërtetë fjalët e Jezuit për dhuratën e beqarisë?

Ç’do të thotë për ty falja e Jehovait?

Mënyra si veproi Perëndia me mëkatarët në të kaluarën mund të na mësojë shumë rreth gatishmërisë së tij për të falur.

Të falim bujarisht njëri-tjetrin

Shqyrtoni si mund të imitojmë gatishmërinë e Jehovait për të falur.

‘Mesazhi më i mirë që kishin dëgjuar’

Në vitin 1926, Studentët e Biblës, siç quheshin atëherë Dëshmitarët e Jehovait, kishin stacionet e tyre radiofonike në katër qytete kanadeze.