PAMJA
Tekst
Imazh
 • Masa të lëngëta

 • Korë (10 bato / 60 hinë)

  220 L / 58,1 gal

 • Bato (6 hinë)

  22 L / 5,81 gal

 • Hin (12 logë)

  3,67 L / 7,75 pt

 • Log (1⁄12 hinë)

  0,31 L / 0,66 pt

 • Masa të ngurta

 • Homer (1 korë / 10 efa)

  220 L / 200 dry qt

 • Efë (3 sea / 10 omerë)

  22 L / 20 dry qt

 • Sea (31⁄3 omerë)

  7,33 L / 6,66 dry qt

 • Omer (14⁄5 kabë)

  2,2 L / 2 dry qt

 • Kab

  1,22 L / 1,11 dry qt

 • Kenik

  1,08 L / 0,98 dry qt

 •  Masa lineare

 • Kallam i gjatë (6 kute të gjata)

  3,11 m / 10,2 ft

 • Kallam (6 kute)

  2,67 m / 8,75 ft

 • Pash detar

  1,8 m / 6 ft

 • Kut i gjatë (7 gjerësi dore)

  51,8 cm / 20,4 in.

 • Kut (2 pëllëmbë / 6 gjerësi dore)

  44,5 cm / 17,5 in.

 • Kut i shkurtër

  38 cm / 15 in.

 • 1 stadium romak

  1⁄8 milje romake=185 m / 606,95 ft

 1. 1 Gisht (1⁄4 gjerësi dore)

  1,85 cm / 0,73 in.

 2. 2 Gjerësi dore (4 gishta)

  7,4 cm / 2,9 in.

 3. 3 Pëllëmbë (3 gjerësi dore)

  22,2 cm / 8,75 in.