26:18

Emërto artikujt që janë me numra.

Cilët nga këta artikuj përdoren edhe në Darkën e Zotërisë?