Shihni videon Afër fundit të këtij sistemi, dhe pastaj përgjigjjuni pyetjeve të mëposhtme që kanë lidhje me Mateun 24:34.

  • Çfarë janë «të gjitha këto gjëra»?

  • Si na ndihmon Dalja 1:6 të kuptojmë domethënien e fjalës «brez»?

  • Për cilin brez e kishte fjalën Jezui?

  • Cilat janë dy grupet që përbëjnë ‘këtë brez’?

  • Si e tregojnë fjalët e Jezuit se kemi hyrë thellë në ditët e fundit?