17:18, 19

  • Cilin betim shkeli Zedekia?

    Cilat ishin pasojat ngaqë shkeli betimin?

  • Cilat premtime dhe marrëveshje kam bërë?

    Cilat janë disa pasoja të mundshme nëse shkel premtimet dhe marrëveshjet?