Ezdra 2:1-70

2  Këta ishin bijtë e provincës+ që dolën nga robëria, domethënë bijtë e të mërguarve+ që Nabukodonosori, mbreti i Babilonisë, i mori në mërgim+ në Babiloni dhe që më vonë u kthyen+ në Jerusalem dhe në Judë,+ secili në qytetin e vet.  Këta erdhën me Zorobabelin,+ Jeshuan,+ Neheminë, Serajahun,+ Relajahun, Mordekain, Bilshanin, Misparin, Bigvain, Rehumin dhe Baanahun.Ja numri i burrave të popullit të Izraelit:  bijtë e Paroshit,+ dy mijë e njëqind e shtatëdhjetë e dy;  bijtë e Shefatiahut,+ treqind e shtatëdhjetë e dy;  bijtë e Arahut,+ shtatëqind e shtatëdhjetë e pesë;  bijtë e Pahath-Moabit,+ prej bijve të Jeshuait dhe të Joabit,+ dy mijë e tetëqind e dymbëdhjetë;  bijtë e Elamit,+ një mijë e dyqind e pesëdhjetë e katër;  bijtë e Zatuit,+ nëntëqind e dyzet e pesë;  bijtë e Zakait,+ shtatëqind e gjashtëdhjetë; 10  bijtë e Banit,+ gjashtëqind e dyzet e dy; 11  bijtë e Bebait,+ gjashtëqind e njëzet e tre; 12  bijtë e Azgadit,+ një mijë e dyqind e njëzet e dy; 13  bijtë e Adonikamit,+ gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë; 14  bijtë e Bigvait,+ dy mijë e pesëdhjetë e gjashtë; 15  bijtë e Adinit,+ katërqind e pesëdhjetë e katër; 16  bijtë e Aterit,+ të Hezekisë, nëntëdhjetë e tetë; 17  bijtë e Bezait,+ treqind e njëzet e tre; 18  bijtë e Jorahut, njëqind e dymbëdhjetë; 19  bijtë e Hashumit,+ dyqind e njëzet e tre; 20  bijtë e Gibarit,+ nëntëdhjetë e pesë; 21  bijtë e Betlehemit,+ njëqind e njëzet e tre; 22  burrat e Netofahut,+ pesëdhjetë e gjashtë; 23  burrat e Anatothit,+ njëqind e njëzet e tetë; 24  bijtë e Azmavetit,+ dyzet e dy; 25  bijtë e Kiriat-Jearimit,+ të Kefirahut dhe të Beerotit, shtatëqind e dyzet e tre; 26  bijtë e Ramahut+ dhe të Gebës,+ gjashtëqind e njëzet e një; 27  burrat e Mikmasit,+ njëqind e njëzet e dy; 28  burrat e Bethelit+ dhe të Ait,+ dyqind e njëzet e tre; 29  bijtë e Nebos,+ pesëdhjetë e dy; 30  bijtë e Magbishit, njëqind e pesëdhjetë e gjashtë; 31  bijtë e Elamit tjetër,+ një mijë e dyqind e pesëdhjetë e katër; 32  bijtë e Harimit,+ treqind e njëzet; 33  bijtë e Lodit,+ Hadidit+ dhe Onos,+ shtatëqind e njëzet e pesë; 34  bijtë e Jerikosë,+ treqind e dyzet e pesë; 35  bijtë e Senahut,+ tre mijë e gjashtëqind e tridhjetë. 36  Priftërinjtë:+ bijtë e Jedajahut+ nga shtëpia e Jeshuait,+ nëntëqind e shtatëdhjetë e tre; 37  bijtë e Imerit,+ një mijë e pesëdhjetë e dy; 38  bijtë e Pashkurit,+ një mijë e dyqind e dyzet e shtatë; 39  bijtë e Harimit,+ një mijë e shtatëmbëdhjetë. 40  Levitët:+ bijtë e Jeshuait+ dhe të Kadmielit,+ nga bijtë e Hodaviahut,+ shtatëdhjetë e katër. 41  Këngëtarët: bijtë e Asafit,+ njëqind e njëzet e tetë. 42  Bijtë e derëtarëve: bijtë e Shalumit,+ bijtë e Aterit,+ bijtë e Talmonit,+ bijtë e Akubit,+ bijtë e Hatitit,+ bijtë e Shobait, gjithsej njëqind e tridhjetë e nëntë. 43  Nethinimët:+ bijtë e Zihaut, bijtë e Hasufit, bijtë e Tabaotit,+ 44  bijtë e Kerosit, bijtë e Siahës, bijtë e Padonit,+ 45  bijtë e Lebanahut, bijtë e Hagabahut, bijtë e Akubit, 46  bijtë e Hagabit, bijtë e Salmait,+ bijtë e Hananit, 47  bijtë e Gidelit, bijtë e Gaharit,+ bijtë e Reajahut, 48  bijtë e Rezinit,+ bijtë e Nekodës, bijtë e Gazamit, 49  bijtë e Uzës, bijtë e Paseut,+ bijtë e Besait, 50  bijtë e Asnahut, bijtë e Meunimit, bijtë e Nefusimit;+ 51  bijtë e Bakbukut, bijtë e Hakufait, bijtë e Harhurit,+ 52  bijtë e Bazlutit, bijtë e Mehidit, bijtë e Harshait,+ 53  bijtë e Barkosit, bijtë e Siserës, bijtë e Tamahut,+ 54  bijtë e Nezjahut, bijtë e Hatifit.+ 55  Bijtë e shërbëtorëve të Solomonit:+ bijtë e Sotait, bijtë e Soferetit, bijtë e Perudës,+ 56  bijtë e Jalahut, bijtë e Darkonit, bijtë e Gidelit,+ 57  bijtë e Shefatiahut, bijtë e Hatilit, bijtë e Pokeret-Hazebaimit, bijtë e Amit.+ 58  Nethinimët+ dhe bijtë e shërbëtorëve të Solomonit së bashku, ishin gjithsej treqind e nëntëdhjetë e dy veta.+ 59  Ata që erdhën nga Tel-Melahu, nga Tel-Harsha, nga Kerubi, nga Adoni dhe nga Imeri, dhe që nuk mundën të tregonin se cila ishte familja e etërve të tyre dhe prejardhja,+ nëse ishin apo jo nga Izraeli, ishin: 60  bijtë e Delajahut, bijtë e Tobisë, bijtë e Nekodës,+ gjashtëqind e pesëdhjetë e dy veta. 61  Nga bijtë e priftërinjve:+ bijtë e Habajahut, bijtë e Hakozit,+ bijtë e Barzilait,+ që mori për grua njërën nga bijat e galaditit Barzilai,+ dhe mori emrin e tyre. 62  Këta ishin ata që kërkuan regjistrin e tyre për të vërtetuar para të gjithëve gjenealogjinë, por panë që nuk ishin, kështu që u përjashtuan nga priftëria si të ndotur.+ 63  Si rrjedhim, tirshata*+ u tha atyre se nuk mund të hanin+ nga gjërat shumë të shenjta derisa të dilte një prift me Urimin+ dhe Thumimin. 64  I tërë kongregacioni si një grup i vetëm+ kishte dyzet e dy mijë e treqind e gjashtëdhjetë veta,+ 65  pa skllevërit dhe skllavet që ishin shtatë mijë e treqind e tridhjetë e shtatë veta. Kishin edhe dyqind këngëtarë+ dhe këngëtare, 66  shtatëqind e tridhjetë e gjashtë kuaj, dyqind e dyzet e pesë mushka,+ 67  katërqind e tridhjetë e pesë deve dhe gjashtë mijë e shtatëqind e njëzet gomarë.+ 68  Me të arritur në shtëpinë e Jehovait+ që ishte në Jerusalem,+ disa nga krerët+ e shtëpive atërore+ bënë blatime vullnetare+ për shtëpinë e Perëndisë së vërtetë, që ajo të qëndronte në vendin e vet.+ 69  Sipas mundësisë, ata dhanë për fondin e ndërtimit gjashtëdhjetë e një mijë drahma ar,+ pesë mijë mina argjend+ dhe njëqind petka të gjata+ priftërinjsh. 70  Priftërinjtë, levitët, disa nga populli,+ këngëtarët, derëtarët dhe nethinimët u vendosën në qytetet e tyre dhe tërë Izraeli në qytetet e veta.+

Shënime në fund të faqes

Titulli në gjuhën perse për guvernatorin e provincës.