Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

B14-B

Monedha dhe pesha

Monedha dhe pesha në Shkrimet Hebraike

Gera (1⁄20 sikla)

0,57 g

10 gera = 1 beka

Beka

5,7 g

2 beka = 1 sikël

Pim

7,8 g

1 pim = 2⁄3 sikla

Peshë sikle

Sikla

11,4 g

50 sikla = 1 minë

Mina

570 g

60 mina = 1 talentë

Talenti

34,2 kg

Darik (persian, ar)

8,4 g

Ezdra 8:27

Monedha dhe pesha në Shkrimet e Krishtere Greke

Lepton (judaik, bakër ose bronz)

1⁄2 kuadranë

Luka 21:2

Kuadran (romak, bakër ose bronz)

2 lepta

Mateu 5:26

Asarion (romak dhe provincial, bakër ose bronz)

4 kuadranë

Mateu 10:29

Denar (romak, argjend)

64 kuadranë

3,85 g

Mateu 20:10

= Paga e 1 dite (12 orë)

Drahmë (greke, argjend)

3,4 g

Luka 15:8

= Paga e 1 dite (12 orë)

Didrahmë (greke, argjend)

2 drahma

6,8 g

Mateu 17:24

= Paga e 2 ditëve

Tetradrahma e Antiokut

Tetradrahma e Tirit (sikël argjendi e Tirit)

Tetradrahmë (greke, argjend; e quajtur edhe staterë argjendi)

4 drahma

13,6 g

Mateu 17:27

= Paga e 4 ditëve

Minë

100 drahma

340 g

Luka 19:13

= paga e rreth 100 ditëve

Talent

60 mina

20,4 kg

Mateu 18:24

Zbulesa 16:21

= paga e rreth 20 vjetëve

Libër (romak)

327 g

Gjoni 12:3

«Një libër vaj aromatik, nard të pastër»