Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

B11

Mali i Tempullit në shekullin e parë

 1. Elementet e tempullit

 2. 1 Më e Shenjta

 3. 2 E Shenjta

 4. 3 Altari i blatimit të djegur

 5. 4 Deti prej metali të derdhur

 6. 5 Oborri i Priftërinjve

 7. 6 Oborri i Izraelit

 8. 7 Oborri i Grave

 9. 8 Oborri i Jojudenjve

 10. 9 Pengesë (Soregu)

 11. 10 Kolonada Mbretërore

 12. 11 Kolonada e Solomonit

 13. 12 Kulla e Antonias